Prejsť na navigáciu

Zoznam TP

Hľadať Názov TP Kategória TP


Kategória TP Označenie TP Názov TP Stiahnuť TP Účinnosť TP od Predchádzajúce znenia TP
Mosty TP 001 Asfaltové mostné závery [PDF, 1,34 MB] apríl 2002
Vozovky TP 002 Katalóg konštrukcií vozoviek pre nápravové zaťaženie 115 kN [PDF, 377 kB] 20.12.2017 TP 002: 2002
(TP 04/2002)
Mosty TP 003 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov [PDF, 274 kB] apríl 2002
Vozovky TP 004 Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukcií vozoviek [PDF, 220 kB] 01.12.2018 TP 004: 2002
(TP 06/2002)
Vozovky TP 005 Rýchle vizuálne prehliadky zariadením VIDEOCAR. Vykonávanie a vyhodnocovanie [PDF, 665 kB] október 2002
Mosty TP 006 Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“ [PDF, 1,15 MB] apríl 2003
Projektovanie a navrhovanie PK TP 007 Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách
Dodatok č.1
[PDF, 757 kB]
[PDF, 137 kB]
01.11.2004

31.12.2015
Mosty TP 008 Podpovrchové mostné závery [PDF, 151 kB] 15.11.2004
Projektovanie a navrhovanie PK TP 009 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií - Časť 1: Požiadavky na tvorbu a preberanie
Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií - Časť 2: Archivácia a údržba
[PDF, 1,26 MB]
[PDF, 198 kB]
01.11.2004
01.12.2004
Vybavenie PK TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách [PDF, 1,25 MB] 01.06.2019 TP 011/2005,
TP 010/2005,
USM 01/2013
Dopravné značenie TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách [PDF, 362 kB] 30.09.2005 TP SSC 01/2000
Dopravné značenie TP 013 Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek [PDF, 343 kB] 30.09.2005
Dopravné značenie TP 014 Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2 [PDF, 268 kB] 30.09.2005
Dopravné značenie TP 015 Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách
Dodatok č.1
[PDF, 332 kB]
[PDF, 1,53 MB]
30.09.2005

25.09.2015
Tunely TP 016 Katalóg porúch tunelov na pozemných komunikáciách [PDF, 1,5 MB] 15.09.2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 017 Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách [PDF, 1,13 MB] 02.05.2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (upokojovanie dopravy) [PDF, 6,38 MB] 10.06.2019 TP 018/2005 + dodatok
č. 1/2006
Projektovanie a navrhovanie PK TP 019 Dokumentácia stavieb ciest [PDF, 963 kB] 15.01.2007 TP SSC 08/2002
Tunely TP 020 Tunelové názvoslovie [PDF, 517 kB] 01.12.2006
Tunely TP 021 Vystrojovacie triedy - Časť 1: Cyklické razenie [PDF, 6,56 MB] 01.12.2016 TP 021: 2006
(TP 06-1/2006)
Tunely TP 022 Podzemné stavby - Časť 2: Kontinuálne razenie [PDF, 807 kB] 01.12.2006
Vybavenie PK TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení [PDF, 2,6 MB] 01.06.2019 TP 023/2007
Vozovky TP 024 Systém hospodárenia s vozovkami [PDF, 374 kB] 01.08.2006 TP SSC 02/2000
Vozovky TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE [PDF, 423 kB] 01.01.2007 TP SSC 05/2000
Mosty TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií [PDF, 345 kB] 02.01.2008
Mosty TP 027 Navrhovanie zosilnenia betónových mostov [PDF, 361 kB] 15.08.2008 TP 11/2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby [PDF, 565 kB] 01.11.2008
Technológie TP 029 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií [PDF, 2,84 MB] 20.11.2008
Technológie TP 030 Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia [PDF, 1,43 MB] 20.11.2008 TP 03/2007
TSV 0602
Vozovky TP 031 Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB [PDF, 752 kB] 01.05.2009 TP 02/2006 + Príloha A
TP SSC 03/2000
Vozovky TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí [PDF, 283 kB] 01.12.2016 TP 032: 2009
(TP 02/2009)
Vozovky TP 033 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek
Dodatok č.1
[PDF 2,37 MB]
[PDF, 222 kB]
03.08.2009
15.11.2015
TS 0502 : 2002
Projektovanie a navrhovanie PK TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve [PDF, 741 kB] 22.03.2010
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 035 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách [PDF, 11,1 MB] 01.05.2010 TP SSC 03/1999
Vozovky TP 036 Metodika na stanovenie citlivosti asfaltových zmesí na vodu podľa STN EN 12697-12 [PDF, 217 kB] 01.06.2010
Vybavenie PK TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá [PDF, 0,97 MB] 01.06.2019 TP 037/2010,
TP 02/2004
Projektovanie a navrhovanie PK TP 038 Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty. Vyhotovenie, údržba a obnova
Návod nastavenia konfiguračných súborov
Dodatok č.1
[PDF, 5,35 MB]
[PDF, 628 kB]
[PDF, 171 kB]
01.11.2016


01.05.2020
TP 038: 2010
(TP 07/2010)
TS 0903/2003
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 039 Používanie posypových materiálov na báze chloridu horečnatého na pozemných komunikáciách [PDF, 539 kB] 18.08.2010
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách [PDF, 228 kB] 18.08.2010
Tunely TP 041 Analýza rizík pre slovenské cestné tunely [PDF, 1,04 MB] 01.06.2011
Vozovky TP 042 zrušené, nahradené
TKP 6/2017
Vozovky TP 043 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách [PDF, 185 kB] 15.08.2011 TP 17/2006
Vozovky TP 044 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy II. až VI. [PDF, 260 kB] 20.12.2017 TP 044: 2011
(TP 05/2011)
TP 14/2005
Vozovky TP 045 Asfaltový koberec drenážny [PDF, 192 kB] 15.08.2011 TP SSC 05/2003
Vozovky TP 046 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste [PDF, 218 kB] 20.12.2017 TP 046: 2011
(TP 07/2011)
TP 02/2007
Vozovky TP 047 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Dodatok č.1
[PDF, 1,77 MB]
[PDF, 225 kB]
15.08.2011
20.11.2018
TP 05/2007
TP 12/2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách [PDF, 2,03 MB] 10.06.2019 TP 048/2011
Tunely TP 049 Vetranie cestných tunelov [PDF, 482 kB] 10.05.2018 TP 049: 2011
(TP 12/2011)
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 050 Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie [PDF, 994 kB] 01.12.2011 TP 06/2008
Vybavenie PK TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien [PDF, 442 kB] 01.12.2011 TP 08/2006
Vybavenie PK TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie [PDF, 812 kB] 01.12.2011 TP SSC 09/2002
Vozovky TP 053 Metodika merania a vyhodnocovania stavu povrchu vozovky pomocou zariadenia LineScan. Hodnotenie stavu povrchu vozovky kamerovým systémom LineScan [PDF, 2,03 MB] 05.12.2011
Projektovanie a navrhovanie PK TP 054 Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii [PDF, 358 kB] 15.01.2012
Vozovky TP 055 Využitie Georadaru (GPR) pri návrhu rehabilitácie/rekonštrukcie vozoviek [PDF, 512 kB] 01.10.2012
Vozovky TP 056 Meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia Profilograph GE [PDF, 1,28 MB] 15.10.2012 TP SSC 04/2000
Vozovky TP 057 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR [PDF, 2,83 MB] 02.01.2018 TP 057: 2012
(TP 05/2012)
MP 01/2009
Vozovky TP 058 Zosilňovanie asfaltových vozoviek [PDF, 616 kB] 01.12.2012 TP 01/2004
TP 038/1990
Mosty TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov [PDF, 1,04 MB] 20.12.2012 TP SSC 04/2003
Mosty TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty [PDF, 420 kB] 20.12.2012 TP 9B/2005
TPR 1/1997
časť B+Z/2002
Mosty TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy [PDF, 16 MB] 20.12.2019 TP 061: 2012
Dodatok č. 1: 2014
TP 04/2007
TP SSC 07/2003
Mosty TP 062 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva [PDF, 427 kB] 20.12.2012 TP 12/2006
Mosty TP 063 Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách [PDF, 2,22 MB] 20.12.2012 TP SSC 02/2003
TP SSC 06/2000
Vozovky TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek [PDF, 408 kB] 01.11.2016 TP 064: 2013
(TP 01/2013)
TP 08/2008
TP SSC 06/2003
Vybavenie PK TP 065 Tlmiče nárazov [PDF, 721 kB] 01.03.2013 TP 03/2005
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách [PDF, 1,17 MB] 01.03.2013
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava [PDF, 3,06 MB] 01.03.2013 TP 02/2012
Mosty TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov [PDF, 696 kB] 15.12.2016 TP 068: 2013
(TP 05/2013)
Dopravné značenie TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest [PDF, 5,08 MB] 15.11.2013 TP 02/2010
TP 02/2008
TP 11/2006
TP 07/2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 070 Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 [PDF, 811 kB] 15.11.2013 MP 01/2008
Vozovky TP 071 Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty [PDF, 529 kB] 01.12.2013 TP 9A/2005
TPR 1/1997
časť A a Z1/2002
Vozovky TP 072 Vykonávanie údržby diaľnic a rýchlostných ciest [PDF, 804 kB] 01.12.2013 TP SSC 07/2000
Vybavenie PK TP 073 Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovým krytom [PDF, 5,05 MB] 15.12.2013
Mosty TP 074 Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie pozemných komunikácií [PDF, 456 kB] 15.12.2013
Mosty TP 075 Evidencia cestných mostov a lávok [PDF, 1,42 MB] 15.12.2013 Mostný zošit, 2011
TP 07/2006
Mosty TP 076 Monitorovanie cestných mostov [PDF, 402 kB] 15.12.2013 TP 076: 2013 rušia kapitolu 6 Prílohy č. 2
TP 059: 2012
(TP 07/2012)
Mosty TP 077 Systém hospodárenia s mostami [PDF, 702 kB] 15.12.2013 TP 01/2010
Projektovanie a navrhovanie PK TP 078 Usporadúvanie cestnej siete [PDF, 5,60 MB] 20.12.2013 TP 03/2004 + Prílohy 01-03 a Zmena 01/2005 k TP 03/2004
Vozovky TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií [PDF, 1,47 MB] 15.02.2014 TP 03/2008
Tunely TP 080 Bezpečnosť cestných tunelov – Bezpečnostná dokumentácia [PDF, 949 kB] 01.03.2014
Mosty TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií [PDF, 1,22 MB] 01.05.2014
Tunely TP 082 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely - technologické vybavenie [PDF, 1,03 MB] 01.08.2014 TP 01/2011
Vozovky TP 083 Katalóg porúch asfaltových vozoviek [PDF, 30 MB] 15.10.2014 TP SSC 02/2002
Vozovky TP 084 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek [PDF, 1,05 MB] 10.10.2014 TP 13/2006
TP SSC 02/2001
Projektovanie a navrhovanie PK TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry [PDF, 14,6 MB] 10.06.2019 TP 085/2014
Dopravné značenie TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách [PDF, 801 kB] 05.02.2018 TP 086: 2014
(TP 08/2014)
TP 09/2011
TP 01/2008
Vozovky TP 087 Diagnostika a hodnotenie stavu cementobetónových vozoviek [PDF, 456 kB] 01.05.2015
Vozovky TP 088 Návrh rehabilitácie cementobetónových vozoviek [PDF, 4 MB] 01.05.2015
Tunely TP 089 Inžinierskogeologický prieskum pre tunely [PDF, 823 MB] 01.05.2015
Tunely TP 090 Ochrana tunelov proti vode a odvodnenie tunelov [PDF, 412 kB] 01.05.2015
Tunely TP 091 Monitorovanie betónového ostenia tunelov [PDF, 632 kB] 01.07.2015
Vybavenie PK TP 092 Stanovenie základných prvkov bezpečnosti pri prevádzke pozemných komunikácií [PDF, 2,55 MB] 15.10.2015
Tunely TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely [PDF, 3,5 MB] 01.06.2020 TP 093/2015
Tunely TP 094 Systém hospodárenia s cestnými tunelmi [PDF, 972 kB] 01.11.2015
Tunely TP 095 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely – stavebné konštrukcie [PDF, 545 kB] 01.11.2015 TP 9C-1/2005
TPR 1/1997
+ Z1/2002
Vybavenie PK TP 096 Použitie snehových kolov na cestách [PDF, 626 kB] 15.11.2015
Vozovky TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií [PDF, 256 kB] 01.12.2015 TP 01/2007
Vozovky TP 098 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciach [PDF, 2,26 MB] 01.12.2015 TS 0803: 2003
Tunely TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov [PDF, 1,7 MB] 07.08.2020 TP 04/2006
TSV 0401
TP 11/2011
Projektovanie a navrhovanie PK TP 100 Projektovanie turbo-okružných križovatiek
Dodatok č.1
[PDF, 7,9 MB]
[PDF, 210 kB]
31.12.2015
10.09.2018
Vozovky TP 101 Metodika na stanovenie tuhosti asfaltových zmesí [PDF, 442 kB] 31.12.2015
Projektovanie a navrhovanie PK TP 102 Výpočet kapacít pozemných komunikácií [PDF, 10,6 MB] 31.12.2015 TP 10/2010
a Oprava
č. 1/2013
k TP 10/2010
TP 01/2006
Projektovanie a navrhovanie PK TP 103 Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií a iných subj.) [PDF, 11,7 MB] 01.09.2017 TP 103: 2008
(MP 01/2008)
Mosty TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok [PDF, 828 kB] 01.05.2016 USM 1/2012
Vybavenie PK TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov [PDF, 1,7 MB] 01.01.2017
Dopravné značenie TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou [PDF, 282 kB] 01.04.2017
Vozovky TP 107 Diagnostika stavu zemného telesa a odvodnenie vozovky [PDF, 257 kB] 02.01.2018
Vybavenie PK TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá [PDF, 930 kB] 01.06.2019
Vybavenie PK TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá [PDF, 247 kB] 01.06.2019
Vybavenie PK TP 110 Vodiace steny [PDF, 229 kB] 01.06.2019
Mosty TP 111 Technická evidencia, prehliadky, údržba a opravy priepustov [PDF, 490 kB] 01.08.2018
Vozovky TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk [PDF, 951 kB] 07.02.2019
Mosty TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov [PDF, 2,5 MB] 07.02.2019
Projektovanie a navrhovanie PK TP 114 Ochranné a stabilizujúce konštrukcie skalných svahov a zárezov na dopravných stavbách [PDF, 1,5 MB] 01.04.2020
Tunely TP 115 Osvetlenie cestných tunelov [PDF, 2 MB] 01.06.2020 Tieto TP dopĺňajú požiadavky uvedené v
TP 029, TP 082 a TP 093
Tunely TP 116 Inšpekcia tunelov [PDF, 978 kB] 01.07.2020

Aktuálne

Pozvánka na „Cestársky deň“

Pozvánka na „Cestársky deň“

27.08.2020
Dovoľujeme si Vás pozvať na „Cestársky deň“, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2020 (štvrtok) v priestoroch SSC.
Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora