SSC>Kontakty>Generálne riaditeľstvo
Prejsť na navigáciu

Generálne riaditeľstvo

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava
tel.: 02 50 255 111
email: ssc@ssc.sk 

 

Kontaktné údaje Generálneho riaditeľstva SSC

Generálna riaditeľka

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.

Kancelária GR

JUDr. Monika Fabová

02/502 55 202

Sekretariát Bc. Lenka Salvianyová
tel.: 02/502 55 470
tel.: 02/555 67 975
fax: 02/555 67 976
sekretariat.gr.ba@ssc.sk
Podateľna

podatelna.ba@ssc.sk

Hovorca pre médiá
Mgr. Lucia Karelová
02/502 55 480
0903 140 616
hovorca@ssc.sk
Radca GR


02/502 55 455

Oddelenie IT a IS

Mgr. Pavel Antalík, MBA

02/502 55 455

Úsek vnútorného riadenia

Mgr. Ivan Lantaj

02/502 55 266

Sekretariát

Bc. Simona Leššová

02/502 55 300

Referát krízového riadenia

Bc. Švagerková Miroslava

02/502 55 415

zodpovedná osoba podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

02/502 55 415

zodpovedna.osoba@ssc.sk

Odbor právny a verejného obstarávania JUDr. Štefan Tokár 02/502 55 291
Oddelenie právne JUDr. Štefan Tokár
02/502 55 291

Oddelenie verejného obstarávania
Ing. Peter Benkovič
02/502 55 272
Odbor ľudských zdrojov a kontroly
Ing. Zdenka Klinková, PhD. 02/502 55 399
Oddelenie ľudských zdrojov Mgr. Jankajová Viktória
02/502 55 453
Oddelenie vnútornej kontroly
Ing. Justus Pavlík
02/502 55 222
02/502 55 364
Úsek technického rozvoja Ing. Igor Krško, MBA, LL.M 02/502 55 522
Sekretariát Viera Hrubá, DiS 
02/502 55 290
Odbor cestnej databanky Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
Oddelenie diagnostiky vozoviek Ing. Stanislav Skýva 02/502 55 473
Oddelenie technickej evidencie ciest Ing. Anna Biloveská 02/502 55 451
Oddelenie referenčnej siete
Mgr. Henrich Miškeje
02/502 55 461
Oddelenie tvorby výstupov a externých služieb
Ing. Marianna Králiková 02/502 55 432
Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou
Ing. Daniela Čanigová 02/502 55 523

Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel

Ing. Zsolt Benkó 02/502 55 219
Oddelenie hospodárenia s mostami Ing. Jaroslav Zaťko
02/502 55 305
Odbor dopravného plánovania
Ing. Soňa Draganovská 02/502 55 501
Oddelenie dopravného inžinierstva
Ing. Magdaléna Komorová
02/502 55 521
Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja


Úsek pre riadenie investícií a správu Ing. Ivan Rybárik 02/502 55 505
Sekretariát Dana Schrenkelová 02/502 55 405
Odbor výstavby a riadenia projektov EÚ Ing. Pavol Hornák 02/502 55 261
Oddelenie výstavby

Oddelenie riadenia projektov
Ing. Katarína Dúcka 02/502 55 344
Odbor prípravy investícií, správy a údržby
Ing. Imrich Molnár
02/502 55 434
Oddelenie investícií
Mgr. Vašíček Alan 02/502 55 337
Oddelenie správy a údržby Jozef Prokop

02/502 55 446

Odbor správy nehnuteľného majetku a transformácie

JUDr. Eva Fridrichová

02/502 55 408
Oddelenie správy nehnuteľného majetku a transformácie Ing. Ján Bobko 02/502 55 211
Úsek ekonomiky Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282
Sekretariát

Katarína Benčuriková

02/502 55 275

Odbor finančný Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282
Oddelenie rozpočtu

Ing. Andrea Pokorná

02/502 55 362
Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva Ing. Alžbeta Állóová
02/502 55 259
Oddelenie financovania Ing. Dagmar Krchňáčková
02/502 55 482
Odbor hospodárskej správy a prevádzkových služieb
Ing. Ján Kadlečík 02/502 55 270
Oddelenie hospodárskej správy Bc. Ingrid Smetanová 02/502 55 441
Oddelenie evidencie majetku
Mgr. Vladimír Šimek
02/502 55 323
Oddelenie prevádzkových služieb a autodopravy
Ing. Lucia Augustínová 02/502 55 325
Oddelenie registratúrneho strediska a archív Bc. Ingrid Smetanová 02/502 55 441

 

Aktualizované: 18.1.2021

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

08.01.2021
Určovanie zaťažiteľnosti mostov pozemných komunikácií a lávok pre chodcov
Schválené TP 001, TP 008

Schválené TP 001, TP 008

15.12.2020
MDV SR schválilo:
TP 001 Asfaltové mostné závery
TP 008 Podpovrchové mostné závery

Účinnosť od: 15.12.2020
Schválené TKP 5, dodatok č. 1 k TKP 18

Schválené TKP 5, dodatok č. 1 k TKP 18

15.12.2020
MDV SR schválilo:
TKP 5 Podkladové vrstvy z nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí
Dodatok č. 1/2020 k TKP 18 Betón na konštrukcie
Účinnosť od: 15.12.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora