SSC>Technické predpisy rezortu>Návrh úloh RVT
Prejsť na navigáciu

Návrh úloh RVT

V zmysle MP č. 44/2021 navrhovateľom úloh RVT môže byť MDV SR, organizácie patriace do jeho pôsobnosti, vysoké školy technického zamerania, spoločnosti podieľajúce sa na súvisiacom výskume, navrhovaní/projektovaní, výstavbe, prevádzke a údržbe stavieb PK a ich objektov a široká odborná verejnosť.

Návrh sa podáva na základe podnetov z praxe, na základe aktuálnych zistení v oblasti cestného hospodárstva, ktoré je potrebné zosúladiť a stanoviť kritériá, parametre a požiadavky, spracovaním nových alebo revidovaných TPR.

Návrh na riešenie úlohy RVT je potrebné zaslať v slovenskom jazyku úplne a riadne vyplnený najneskôr do 30.11. príslušného kalendárneho roku. Jednotlivé návrhy je možné doručiť poštou na adresu Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava alebo elektronicky vo formáte *.pdf na e-mailovú adresu zuzana.drgon@ssc.sk.
Zároveň je potrebné jednotlivé návrhy a podnety na riešenie úloh RVT, zasielané či už poštou alebo elektronicky, doručiť na vyššie uvedenú e-mailovú adresu aj v editovateľnom formáte *.doc.

Návrh na riešenie úlohy RVT nemusí byť zaradený do rokovacieho programu Technickej rady (TR), ak nebude navrhovateľom úplne a riadne vyplnený.

 

Aktualizované: 27.1.2022

Publikované: 23.3.2009

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora