Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Pre verejnosť>Poskytovanie informácií>Slobodný prístup k informáciám
Prejsť na navigáciu

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“):

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“)

 • bola zriadená na základe Zriaďovacej listiny číslo 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005 v znení jej zmien a doplnení podľa rozhodnutí ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a pôsobí ako rozpočtová organizácia priamo pod Ministerstvom dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“)
 • má právomoci a kompetencie podľa Štatútu SSC vydaného pod č. 324/M-2005 z 15. 2. 2005 v znení rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 11. 5. 2006.
 • platná organizačná štruktúra.

V súlade s § 3 infozákona sprístupňuje SSC informácie, ktoré má k dispozícii a ktorých zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú.

 

Žiadosť možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, pričom:

a) písomnú žiadosť možno podať na adresu: Slovenská správa ciest
Dúbravská cesta 1152/3
841 04 Bratislava

b) ústnu žiadosť možno podať osobne v podateľni v sídle SSC v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod.;

c) telefonickú žiadosť možno podať na čísle 02/ 502 55 480 v pracovných dňoch v čase od 09.00 hod. do 14.00 hod.;

d) žiadosť vo forme elektronickej pošty možno podať na adrese: info@ssc.sk


Sprístupňovanie informácií na žiadosť

 

Náležitosti žiadosti

V žiadosti o poskytnutie informácie je v zmysle zákona potrebné uviesť:

 • komu je žiadosť určená,
 • kto ju podáva - meno, priezvisko, resp. názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. emailom, poštou, telefonicky...).

Ak žiadosť o informácie nemá tieto predpísané náležitosti, SSC vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil (min. 7 dní). Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, SSC žiadosť odloží.

 

Lehota na vybavenie žiadosti

V zmysle § 17 infozákona SSC žiadosť vybaví najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak zákon neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže SSC predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak SSC nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).

 

Obmedzenia prístupu k informáciám

V prípade, ak informáciu nemožno poskytnúť z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám (§ 8 – 12 infozákona), SSC žiadosť odmietne rozhodnutím. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva SSC tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.

Ak SSC žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená pre nedostatky (§ 14 ods. 3 infozákona) a vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil a poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, SSC žiadosť odloží.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť informáciu môže žiadateľ podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia o odmietnutí sprístupniť informáciu alebo po márnom uplynutí lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 infozákona. Odvolanie sa podáva jeho doručením do podateľne SSC alebo prostredníctvom pošty a musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

O odvolaní proti rozhodnutiu SSC rozhoduje MDV SR do 15 dní odo dňa doručenia spisu na MDV SR (§ 19 ods. 3 infozákona). Ak MDV SR v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať správnou žalobou v súdnom konaní v súlade s § 177 a nasl. Zákonom č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“

Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa považujú náklady na
a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,
c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,
d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

 

Úhrada nákladov

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi podľa Sadzobníka vydaného Smernicou o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach SSC.

Materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa uhrádzajú podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky (Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.).

Spôsob úhrady nákladov:

 1. poštovým poukazom na účet,
 2. bezhotovostným prevodom na účet SSC vo forme IBAN SK70 8180 0000 0070 0013 5353, vedený v Štátnej pokladnici – s uvedením Variabilného symbolu: 211, správa pre adresáta: číslo žiadosti za ktorú sa poplatok uhrádza,
 3. v hotovosti do pokladne SSC, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava v pondelok, stredu a štvrtok v čase od 8,00 – 11,00 h.

SSC za správne úkony vyberá správne poplatky podľa prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

 

1.

tlač, kopírovanie – formát A4 (1 strana)

jednostranne

0,06 €

obojstranne

0,08 €

2.

tlač, kopírovanie – formát A3 (1 strana)

jednostranne 0,11 €
obojstranne 0,13 €
3.

poskytnutie informácií na CD – 1 ks

   0,17 €
4. informácie zasielané emailom, faxom

bezplatne

 

Informácie, u ktorých náklady na vyhotovenie a zaslanie neprekročia sumu 7,00 € sa sprístupňujú bezplatne. SSC môže podľa zákona zaplatenie úhrady odpustiť.

SSC za správne úkony vyberá správne poplatky podľa prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Legislatíva

 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších aktualizácií.
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 • Nariadenie vlády SR. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.

 

Aktualizované: 24.8.2023

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 19.09.2024 – 20.09.2024 v priestoroch Hotela Patria****, Štrbské Pleso už po osemnásty krát uskutoční, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2024“.
Všetkých účastníkov na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou srdečne pozývame.
Pozvánku s podrobným programom nájdete na: BECEP 2024
Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora