SSC>Pre verejnosť>Poskytovanie informácií>Slobodný prístup k informáciám
Prejsť na navigáciu

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“):

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“)

 • bola zriadená na základe Zriaďovacej listiny číslo 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005 v znení jej zmien a doplnení podľa rozhodnutí ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a pôsobí ako rozpočtová organizácia priamo pod Ministerstvom dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“)
 • má právomoci a kompetencie podľa Štatútu SSC vydaného pod č. 324/M-2005 z 15. 2. 2005 v znení rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 11. 5. 2006.
 • platná organizačná štruktúra.

V súlade s § 3 infozákona sprístupňuje SSC informácie, ktoré má k dispozícii a ktorých zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácie, ako aj návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať:

a) písomne na adresu: Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava

b) osobne do podateľne SSC na uvedenej adrese v prac. dňoch v čase od 07. 00 – 15. 00 h

c) telefonicky na čísle: 02/50 255 483 v prac. dňoch v čase od 09. 00 - 14. 00 h

d) faxom na číslo: 02/55 568 268

e) elektronickou poštou na adrese: info@ssc.sk


Sprístupňovanie informácií na žiadosť

 

  Náležitosti žiadosti

V žiadosti o poskytnutie informácie je v zmysle zákona potrebné uviesť:

 • komu je žiadosť určená,
 • kto ju podáva - meno, priezvisko, resp. názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. emailom, poštou, telefonicky...).

Ak žiadosť o informácie nemá tieto predpísané náležitosti, SSC vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil (min. 7 dní). Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, SSC žiadosť odloží.

 

Lehota na vybavenie žiadosti

V zmysle § 17 infozákona SSC žiadosť vybaví najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak zákon neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže SSC predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak SSC nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).

 

Obmedzenia prístupu k informáciám

V prípade, ak informáciu nemožno poskytnúť z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám (§ 8 – 12 infozákona), SSC žiadosť odmietne rozhodnutím. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva SSC tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.

Ak SSC žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená pre nedostatky (§ 14 ods. 3).

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií možno podať v lehote do 15 dní od jeho doručenia na SSC odvolanie v zmysle § 19, ods. 1 a 2 infozákona. O odvolaní proti rozhodnutiu SSC rozhoduje MDVRR SR do 15 dní (§ 19 ods. 3 infozákona) . Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

 

Úhrada nákladov

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi podľa Sadzobníka vydaného Smernicou o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach SSC.

Materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa uhrádzajú podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky (Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.).

Spôsob úhrady nákladov:

 1. poštovým poukazom na účet,
 2. bezhotovostným prevodom na účet SSC vo forme IBAN SK70 8180 0000 0070 0013 5353, vedený v Štátnej pokladnici – s uvedením Variabilného symbolu: 211, správa pre adresáta: číslo žiadosti za ktorú sa poplatok uhrádza,
 3. v hotovosti do pokladne SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava v pondelok, stredu a štvrtok v čase od 8,00 – 11,00 h.

SSC za správne úkony vyberá správne poplatky podľa prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

 

1.

tlač, kopírovanie – formát A4 (1 strana)

jednostranne

0,06 €

obojstranne

0,08 €

2.

tlač, kopírovanie – formát A3 (1 strana)

jednostranne 0,11 €
obojstranne 0,13 €
3.

poskytnutie informácií na CD – 1 ks

   0,17 €
4. informácie zasielané emailom, faxom

bezplatne

 

Informácie, u ktorých náklady na vyhotovenie a zaslanie neprekročia sumu 7,00 € sa sprístupňujú bezplatne. SSC môže podľa zákona zaplatenie úhrady odpustiť.

SSC za správne úkony vyberá správne poplatky podľa prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Legislatíva

 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších aktualizácií.
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 • Nariadenie vlády SR. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.

 

Aktualizované: 17.1.2020


Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené KLMP 1/2019

Schválené KLMP 1/2019

20.12.2019
MDV SR schválilo KLMP 1/2019
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov
Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora