SSC>Činnosti>Žiadosti
Prejsť na navigáciu

Žiadosti

Žiadosti a PD predložené SSC za účelom získania stanoviska SSC k stavbe a jej dopravného napojenia na existujúcu cestnú sieť

Obsah žiadosti o stanovisko SSC k PD:

 1. Súlad stavby a dopravného napojenia s platným územným plánom (písomné stanovisko obce/mesta, grafická časť „Doprava“ a link, na ktorom je grafická časť „Doprava“ zverejnená)
 2. Kompletná PD stavby (vždy aj v printovej podobe) vypracovaná oprávnenou osobou. Časť PD „Doprava“ vypracovaná autorizovaným inžinierom pre kategóriu A2 – dopravné stavby alebo kategóriu I2 – cesty a letiská.

 3. Za kompletnú PD považujeme dokumentáciu, ktorá obsahom zodpovedá podľa príslušného konania (územné, resp. stavebné) vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a je v súlade s STN a TP. Súčasťou kompletnej PD sú aj dopravno inžinierske údaje – Kapacitné posúdenie realizované v zmysle platných STN, TP a za podmienok uvedených v linku: https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo.ssc. (Kapacitné posúdenie nepožadujeme pri žiadostiach dopravného napojenia k rodinnému domu)

 4. V žiadosti musí byť uvedený prípadný nesúlad s platnými článkami STN pre pozemné komunikácie.

 5. V žiadosti musí byť uvedený prípadný zásah do cestného ochranného pásma cesty I. triedy.

 6. V žiadosti musí byť uvedený prípadný zásah do cestného telesa cesty I. triedy.

 7. V žiadosti musí byť uvedený prípadný zásah do pozemku vo vlastníctve alebo správe SSC.

 8. V žiadosti odporúčame uviesť kontaktnú osobu a tel. kontakt pre potreby komunikácie

   

  V prípade, že žiadosť spolu s PD konkrétnej stavby nebude vypracovaná v zmysle uvedených bodov, bude vrátená žiadateľovi s nesúhlasom na doplnenie a prepracovanie.


  Po predložení žiadosti spolu s PD konkrétnej stavby v zmysle vyššie uvedených bodov, SSC pristúpi k jej individuálnemu posudzovaniu.


  Súčasne oznamujeme žiadateľom, že Slovenská správa ciest nevydáva záväzné stanovisko v zmysle ustanovenia § 140b odst. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.. Naša organizácia vydáva stanovisko správcu pozemnej komunikácie s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.


  Aktualizované: 1.3.2022

   

Publikované: 1.3.2022

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

04.05.2022
V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa v hoteli Grand Jasná**** v Nízkych Tatrách bude konať pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2022“.
Schválené TP 086

Schválené TP 086

07.03.2022
MDV SR schválilo:
TP 086 Technické podmienky pre označovanie atraktivít cestovného ruchu

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora