SSC>Činnosti>Žiadosti
Prejsť na navigáciu

Žiadosti

Žiadosti a PD predložené SSC za účelom získania stanoviska SSC k stavbe a jej dopravného napojenia na existujúcu cestnú sieť

Obsah žiadosti o stanovisko SSC k PD:

 1. Názov stavby musí obsahovať názov obce/mesta a názov katastrálneho územia (napr. „Stavba xxxxxxx v Stupave, k. ú. Mást“).
 2. Súlad stavby a dopravného napojenia s platným územným plánom (písomné stanovisko obce/mesta, grafická časť „Doprava“ a link, na ktorom je grafická časť „Doprava“ zverejnená). V prípade, že obec nemá povinnosť mať územný plán obce v súlade s platnou legislatívou (§ 11, ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) predloží stanovisko zastupiteľstva obce.
 3. Kompletná PD stavby (vždy aj v printovej podobe) vypracovaná oprávnenou osobou. Časť PD „Doprava“ vypracovaná autorizovaným inžinierom pre kategóriu A2 – dopravné stavby alebo kategóriu I2 – cesty a letiská.
 4. Za kompletnú PD považujeme dokumentáciu, ktorá obsahom zodpovedá podľa príslušného konania (územné, resp. stavebné) vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a je v súlade s STN a TP. Súčasťou kompletnej PD sú aj dopravno inžinierske údaje – Kapacitné posúdenie realizované v zmysle platných STN, TP a za podmienok uvedených v linku: https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo.ssc. (Pozn.: kapacitné posúdenie nepožadujeme pri žiadostiach dopravného napojenia k rodinnému domu)
 5. K žiadosti musí byť ako samostatná príloha [DOCX, 16 kB] priložené čestné vyhlásenie projektanta o súlade PD so STN a TP.
 6. V žiadosti musí byť uvedený prípadný zásah do cestného ochranného pásma cesty I. triedy.
 7. V žiadosti musí byť uvedený prípadný zásah do cestného telesa cesty I. triedy.
 8. V žiadosti musí byť uvedený prípadný zásah do pozemku vo vlastníctve alebo správe SSC.
 9. V žiadosti odporúčame uviesť kontaktnú osobu a tel. kontakt pre potreby komunikácie.

V prípade, že žiadosť spolu s PD konkrétnej stavby nebude predložená v zmysle uvedených bodov, bude vrátená žiadateľovi s nesúhlasom a požiadavkou na doplnenie a prepracovanie.

Po predložení žiadosti na poštovej adrese: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava spolu s PD konkrétnej stavby v zmysle vyššie uvedených bodov, SSC pristúpi k jej individuálnemu posudzovaniu.

Súčasne oznamujeme žiadateľom, že Slovenská správa ciest nevydáva záväzné stanovisko v zmysle ustanovenia § 140b odst. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.. Naša organizácia vydáva stanovisko správcu pozemnej komunikácie s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Aktualizované: 23.1.2023

Publikované: 1.3.2022

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora