Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Žiadosti
Prejsť na navigáciu

Žiadosti

Žiadosti a PD predložené SSC za účelom získania stanoviska SSC k stavbe a jej dopravného napojenia na existujúcu cestnú sieť

Obsah žiadosti o stanovisko SSC k PD:

 1. Názov stavby musí obsahovať názov obce/mesta a názov katastrálneho územia (napr. „Stavba xxxxxxx v Stupave, k. ú. Mást“).
 2. Súlad stavby a dopravného napojenia s platným územným plánom (písomné stanovisko obce/mesta, grafická časť „Doprava“ a link, na ktorom je grafická časť „Doprava“ zverejnená). V prípade, že obec nemá územný plán obce, predloží vyjadrenie v zmysle § 40a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v platnom znení,
 3. Kompletná PD stavby (v printovej a elektronickej podobe .pdf) vypracovaná oprávnenou osobou. Časť PD „Doprava“ vypracovaná autorizovaným inžinierom pre kategóriu A2 – dopravné stavby alebo kategóriu I2 – cesty a letiská.
 4. Za kompletnú PD považujeme dokumentáciu, ktorá obsahom zodpovedá podľa príslušného konania (územné, resp. stavebné) vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a je v súlade s STN a TP. Súčasťou kompletnej PD sú aj dopravno inžinierske údaje – Kapacitné posúdenie realizované v zmysle platných STN, TP a za podmienok uvedených v linku: https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo.ssc. (Pozn.: kapacitné posúdenie nepožadujeme pri žiadostiach dopravného napojenia k rodinnému domu)
 5. K žiadosti musí byť ako samostatná príloha 1 [DOCX, 16 kB], alebo samostatná príloha 2 [DOCX, 16 kB] priložené čestné vyhlásenie projektanta o súlade PD so STN a TP.
 6. V žiadosti musí byť uvedený prípadný zásah do cestného ochranného pásma cesty I. triedy.
 7. V žiadosti musí byť uvedený prípadný zásah do cestného telesa cesty I. triedy.
 8. V žiadosti musí byť uvedený prípadný zásah do pozemku vo vlastníctve alebo správe SSC.
 9. V žiadosti odporúčame uviesť kontaktnú osobu a tel. kontakt pre potreby komunikácie.
 10.  Žiadosti predkladať do podateľne SSC.

V prípade, že žiadosť spolu s PD konkrétnej stavby nebude predložená v zmysle uvedených bodov, bude vrátená žiadateľovi s nesúhlasom a požiadavkou na doplnenie a prepracovanie. Taktiež upozorňujeme žiadateľov, že k neúplnej dokumentácii ani k jednotlivo predkladaným dokumentom, ktoré nebudú spracované v zmysle uvedeného sa naša organizácia nebude vyjadrovať.

Po predložení žiadosti na poštovej adrese: Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava spolu s PD konkrétnej stavby v zmysle vyššie uvedených bodov, SSC pristúpi k jej individuálnemu posudzovaniu.

Súčasne oznamujeme žiadateľom, že Slovenská správa ciest nevydáva záväzné stanovisko v zmysle ustanovenia § 140b odst. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.. Naša organizácia vydáva stanovisko správcu pozemnej komunikácie s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dôležité upozornenie - v súvislosti s nadobudnutím platnosti STN 73 6100: 2024, 73 6101: 2024, 73 6102: 2024, 73 6110: 2024 a príslušných TP od 01.04.2024 budú žiadosti spolu s PD doručené do dňa 15.05.2024 na adresu Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava posudzované našou organizáciou v závislosti od ich obsahu aj podľa STN a TP platných do 31.03.2024. Žiadosti spolu s PD doručené na uvedenú adresu alebo na adresu organizačných zložiek SSC (IVSC – Bratislava, IVSC – Banská Bystrica, IVSC – Košice a IVSC – Žilina) po 15.05.2024 budú posudzované našou organizáciou výlučne podľa STN a TP platných od 01.04.2024.

 

Aktualizované: 13.6.2024

Publikované: 1.3.2022

Aktuálne

BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 19.09.2024 – 20.09.2024 v priestoroch Hotela Patria****, Štrbské Pleso už po osemnásty krát uskutoční, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2024“.
Všetkých účastníkov na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou srdečne pozývame.
Pozvánku s podrobným programom nájdete na: BECEP 2024
Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora