Prejsť na navigáciu

Zoznam TKP a KL

Zoznam technicko - kvalitatívnych podmienok (TKP)

Označenie Názov TKP Účinnosť
Predchádzajúce znenia
0 Všeobecne [PDF, 500 kB] 20.12.2012

2009, 2003, 2000

1 Príprava staveniska
zrušené bez náhrady
2 Zemné práce [PDF, 267 kB] 01.01.2011 2000
3 Priepusty [PDF, 930 kB] 15.10.2013 2000
4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete [PDF, 343 kB] 01.01.2010

2000

5
Podkladové vrstvy [PDF, 708 kB] 15.06.2014
2013, 2010, 2005,

2004, 2000

6

Hutnené asfaltové zmesi [PDF, 360 kB]

Poznámka: (TKP 6.1 Asfaltový koberec drenážny a TKP 6.2 Asfaltový koberec veľmi tenký zrušené, nahradené TKP 6/2017)

20.12.2017 2015, 2010, 2008, 2006, 2003, 2000
7 Liaty asfalt [PDF, 290 kB] 20.12.2017 2010,2000
8

Cementobetónový kryt vozoviek [PDF, 368 kB]

15.08.2011

2008, 2004, 2000

9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby [PDF, 237 kB] 01.12.2012
2000
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [PDF, 222 kB] 01.06.2019 2011, 2000
11 Dopravné značenie [PDF, 231 kB] 01.01.2011 2000
12 Pilóty razené [PDF, 271 kB] 01.01.2011 2004, 2000
13 Pilóty vŕtané [PDF, 325 kB] 01.01.2011 2004, 2000
14 Podzemné steny
zrušené bez náhrady
15

Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 383 kB]

01.12.2018
2013,2012, 2011, 2004, 2000
16

Debnenie, lešenie a podperné skruže [PDF, 436 kB]

01.12.2013 2004, 2000
17

Výstuž do betónu [PDF, 549 kB]

01.12.2013
2012, 2004, 2000
18

Betón na konštrukcie [PDF, 437 kB]

01.12.2018


2012, 2011, 2004, 2000
19

Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 373 kB]

01.12.2018


2013, 2012, 2011, 2004, 2000
20

Oceľové konštrukcie [PDF, 949 kB]

01.10.2014
2000,2011, dodatok č. 1
21

Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [PDF, 561 kB]

15.10.2013 2000
22

Izolačný systém vozovky na moste [PDF, 259 kB]

20.12.2012

2000,2004,dodatok č. 1

23

Mostné ložiská [PDF, 467 kB]

15.10.2014


2000, 2011, dodatok č. 1/2012
24

Mostné závery [PDF, 335 kB]

20.12.2012 2000
25

Vegetačné úpravy [PDF, 439 kB]

15.10.2012 2000
26 Tunely [PDF, 726 kB] 01.01.2017 2000, 2004, 2011,2015
27

Zlepšovanie zemín [PDF, 426 kB]

01.09.2015 2010
28

Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne [PDF, 1,79 MB]

01.12.2016 2010
29

Protihlukové clony [PDF, 283 KB]

01.01.2011 2004, 2000
30

Špeciálne zakladanie [PDF, 1,24 MB]

15.11.2012
2001
31

Zvláštne zemné konštrukcie [PDF, 1,46 MB]

15.11.2014

2009,2004, 2001

32
Trvalé oplotenie [PDF, 389 kB] 01.09.2013 2001
33

Strednotlaké a vysokotlaké plynovody


zrušené bez náhrady
34

Slaboprúdové a silnoprúdové vedenia


zrušené bez náhrady
35

Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií [PDF, 511 kB]

01.12.2016 2010
36 Kalové zákryty [PDF, 492 kB] 15.12.2014 2010
37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek [PDF, 220 kB]
15.08.2011
38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti [PDF, 416 kB] 05.12.2011

39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky [PDF, 412 kB] 15.01.2016

40
Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely [PDF, 1,48 MB] 15.12.2016

41
Nízkoteplotné asfaltové zmesi [PDF, 235 kB] 01.01.2017


Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP

Označenie Názov Materiálových katalógových listov Účinnosť Predchádzajúce znenie
KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva [PDF, 665 kB]
+ Dodatok č. 1/2016 ku KLK 1/2012 [PDF, 194 kB]

01.10.2012
15.01.2016
KLK 1/2009
KLA 1/2014

Katalógové listy asfaltov [PDF, 883 kB]

15.10.2014

KLA 1/2006, KLA 1/2009

KLEaZ 1/2014

Katalógové listy emulzií a zálievok [PDF, 797 kB]

+ Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014 [PDF, 101 kB]

15.12.2014
01.12.2016
KLEaZ 1/2007 KLEaZ 1/2012
KLHS 1/2016

Katalógové listy hydraulických spojív [PDF, 1,08 MB]

01.11.2016


KLHS 1/2008
KLHS 1/2010,
KLHS 1/2014,

Dodatok č.1/2015

KLAZ 1/2017

Katalógové listy asfaltových zmesí [PDF, 462 kB]

20.12.2017

KLAZ 1/2010

Dodatok č. 1/2015,

KLAZ 1/2008,

Dodatok č. 1/2010,

Dodatok č. 2/2010

KLMP 1/2009

Katalógové listy mostných prefabrikátov [PDF, 242 kB]

+ Prílohy nosníkov [ZIP, 5,7 MB]

+ Dodatok č. 1/2011 ku KLMP 1/2009 [PDF, 1,87 MB]

03.08.2009

15.08.2011

KLVM 1/2010

Katalógové listy vozoviek na mostoch [PDF, 273 kB]

20.05.2010
KLMZ 1/2011

Katalógové listy mostných záverov [PDF, 1,29 MB]

15.08.2011

KLML 1/2011

Katalógové listy mostných ložísk [PDF, 967 kB]

15.08.2011
KLK KB 1/2013

Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny [PDF, 713 kB]

01.10.2013

 

Aktualizované: 3.6.2019

Publikované: 17.3.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora