Prejsť na navigáciu

Zoznam TKP a KL

Zoznam technicko - kvalitatívnych podmienok (TKP)

Označenie Názov TKP Účinnosť
Predchádzajúce znenia
0 Všeobecne [PDF, 500 kB] 20.12.2012 2009, 2003, 2000
1 Príprava staveniska
zrušené bez náhrady
2 Zemné práce [PDF, 301 kB] 20.12.2019 2011, 2000
3 Priepusty [PDF, 930 kB] 15.10.2013 2000
4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete [PDF, 343 kB] 01.01.2010 2000
5

Podkladové vrstvy z nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí [PDF, 793 kB]

15.12.2020
2014, 2013, 2010, 2005,

2004, 2000

6

Hutnené asfaltové zmesi [PDF, 399 kB]

20.12.2019 2017, 2015, 2010, 2008, 2006, 2003, 2000
7 Liaty asfalt [PDF, 305 kB] 20.12.2019 2017, 2010, 2000
8 Cementobetónové kryty vozoviek [PDF, 377 kB] 20.12.2019 2011, 2008, 2004, 2000
9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby [PDF, 237 kB] 01.12.2012
2000
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [PDF, 222 kB] 01.06.2019 2011, 2000
11 Dopravné značenie [PDF, 231 kB] 01.01.2011 2000
12 Pilóty razené [PDF, 271 kB] 01.01.2011 2004, 2000
13 Pilóty vŕtané [PDF, 325 kB] 01.01.2011 2004, 2000
14 Podzemné steny
zrušené bez náhrady
15

Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 383 kB]

01.12.2018
2013, 2012, 2011, 2004, 2000
16

Debnenie, lešenie a podperné skruže [PDF, 436 kB]

01.12.2013 2004, 2000
17

Výstuž do betónu [PDF, 549 kB]

01.12.2013
2012, 2004, 2000
18

Betón na konštrukcie [PDF, 437 kB]

+ Dodatok č. 1/2020 [PDF, 1,1 MB]  

01.12.2018
15.12.2020
2013, 2012, 2011, 2004, 2000
19

Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 373 kB]

01.12.2018


2013, 2012, 2011, 2004, 2000
20

Oceľové konštrukcie [PDF, 949 kB]

01.10.2014
2000, 2011, dodatok č. 1
21

Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [PDF, 561 kB]

15.10.2013 2000
22

Izolačný systém vozovky na moste [PDF, 259 kB]

20.12.2012
2000, 2004, dodatok č. 1
23

Mostné ložiská [PDF, 467 kB]

15.10.2014


2000, 2011, dodatok č. 1/2012
24 Mostné závery [PDF, 335 kB] 20.12.2012 2000
25 Vegetačné úpravy [PDF, 439 kB] 15.10.2012 2000
26 Tunely [PDF, 726 kB] 01.01.2017 2000, 2004, 2011,2015
27 Zlepšovanie zemín [PDF, 426 kB] 01.09.2015 2010
28 Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne [PDF, 1,79 MB] 01.12.2016 2010
29 Protihlukové clony [PDF, 674 KB] 01.06.2021 2011, 2004, 2000
30 Špeciálne zakladanie [PDF, 1,24 MB] 15.11.2012
2001
31 Zvláštne zemné konštrukcie [PDF, 1,46 MB]
+ Dodatok č. 1/2019 [PDF, 855 kB] 
15.11.2014
20.12.2019
2009, 2004, 2001
32
Trvalé oplotenie [PDF, 389 kB] 01.09.2013 2001
33
Strednotlaké a vysokotlaké plynovody
zrušené bez náhrady
34 Slaboprúdové a silnoprúdové vedenia
zrušené bez náhrady
35 Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií [PDF, 511 kB] 01.12.2016 2010
36 Kalové zákryty [PDF, 492 kB] 15.12.2014 2010
37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek [PDF, 220 kB]
15.08.2011
38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti [PDF, 218 kB] 20.12.2019
2011
39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky [PDF, 412 kB] 15.01.2016

40
Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely [PDF, 1,48 MB] 15.12.2016

41
Nízkoteplotné asfaltové zmesi [PDF, 235 kB] 01.01.2017


Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP

Označenie Názov Materiálových katalógových listov Účinnosť Predchádzajúce znenie
KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva [PDF, 665 kB]
+ Dodatok č. 1/2016 ku KLK 1/2012 [PDF, 194 kB]
+ Dodatok č. 2/2019 ku KLK 1/2012 [PDF, 380 kB]

01.10.2012
15.01.2016
20.12.2019
KLK 1/2009
KLA 1/2019 Katalógové listy asfaltov [PDF, 883 kB] 20.12.2019 KLA 1/2014, KLA 1/2006, KLA 1/2009
KLEaZ 1/2014

Katalógové listy emulzií a zálievok [PDF, 797 kB]

+ Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014 [PDF, 101 kB]

15.12.2014
01.12.2016
KLEaZ 1/2007, KLEaZ 1/2012
KLHS 1/2016

Katalógové listy hydraulických spojív [PDF, 1,08 MB]

01.11.2016


KLHS 1/2008 , KLHS 1/2010,
KLHS 1/2014, Dodatok č. 1/2015
KLAZ 1/2019

Katalógové listy asfaltových zmesí [PDF, 604 kB]

20.12.2019 KLAZ 1/2017, KLAZ 1/2010
Dodatok č. 1/2015, KLAZ 1/2008,
Dodatok č. 1/2010,
Dodatok č. 2/2010
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov [ZIP, 9,4 MB] 20.12.2019
 
KLMP 1/2009
Dodatok č. 1/2011
KLVM 1/2010

Katalógové listy vozoviek na mostoch [PDF, 273 kB]

20.05.2010
KLMZ 1/2011

Katalógové listy mostných záverov [PDF, 1,29 MB]

15.08.2011

KLML 1/2011

Katalógové listy mostných ložísk [PDF, 967 kB]

15.08.2011
KLK KB 1/2013
Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny [PDF, 713 kB]
+ Dodatok č. 1/2020 ku KLK KB 1/2013 [PDF, 118 kB] 
01.10.2013
01.05.2020

 

Aktualizované: 1.6.2021

Publikované: 17.3.2010

Aktuálne

Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082

Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien
TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie
Dodatok č. 1 k TP 082

Účinnosť od: 01.06.2021
Schválené TKP 29 Protihlukové clony

Schválené TKP 29 Protihlukové clony

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TKP 29 Protihlukové clony
Účinnosť od: 01.06.2021
Schválené TP 066

Schválené TP 066

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách
Účinnosť od: 01.05.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora