Prejsť na navigáciu

Zoznam TKP a KL

Zoznam technicko - kvalitatívnych podmienok (TKP)

Označenie Názov TKP Účinnosť
Predchádzajúce znenia
0 Všeobecne [PDF, 500 kB] 20.12.2012 2009, 2003, 2000
1 Príprava staveniska
zrušené bez náhrady
2 Zemné práce [PDF, 301 kB] 20.12.2019 2011, 2000
3 Priepusty [PDF, 930 kB] 15.10.2013 2000
4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete [PDF, 343 kB] 01.01.2010 2000
5

Podkladové vrstvy z nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí [PDF, 793 kB]

15.12.2020
2014, 2013, 2010, 2005,

2004, 2000

6

Hutnené asfaltové zmesi [PDF, 399 kB]

20.12.2019 2017, 2015, 2010, 2008, 2006, 2003, 2000
7 Liaty asfalt [PDF, 305 kB] 20.12.2019 2017, 2010, 2000
8 Cementobetónové kryty vozoviek [PDF, 377 kB] 20.12.2019 2011, 2008, 2004, 2000
9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby [PDF, 237 kB] 20.09.2021
2012,2000
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [PDF, 222 kB] 01.06.2019 2011, 2000
11 Dopravné značenie [PDF, 231 kB] 01.01.2011 2000
12 Pilóty razené [PDF, 271 kB] 01.01.2011 2004, 2000
13 Pilóty vŕtané [PDF, 325 kB] 01.01.2011 2004, 2000
14 Podzemné steny
zrušené bez náhrady
15

Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 383 kB]

01.12.2018
2013, 2012, 2011, 2004, 2000
16

Debnenie, lešenie a podperné skruže [PDF, 436 kB]

01.12.2013 2004, 2000
17

Výstuž do betónu [PDF, 549 kB]

01.12.2013
2012, 2004, 2000
18 Betón na konštrukcie [PDF, 437 kB]
+ Dodatok č. 1/2020 [PDF, 1,1 MB]  
01.12.2018
15.12.2020
2013, 2012, 2011, 2004, 2000
19

Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 373 kB]

01.12.2018


2013, 2012, 2011, 2004, 2000
20

Oceľové konštrukcie [PDF, 949 kB]

01.10.2014
2000, 2011, dodatok č. 1
21

Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [PDF, 561 kB]

15.10.2013 2000
22

Izolačný systém vozovky na moste [PDF, 259 kB]

20.12.2012
2000, 2004, dodatok č. 1
23

Mostné ložiská [PDF, 467 kB]

15.10.2014


2000, 2011, dodatok č. 1/2012
24 Mostné závery [PDF, 335 kB] 20.12.2012 2000
25 Vegetačné úpravy [PDF, 439 kB] 15.10.2012 2000
26 Tunely [PDF, 726 kB] 01.01.2017 2000, 2004, 2011,2015
27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín [PDF, 648 kB] 25.09.2021 2010, 2015
28 Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne [PDF, 1,79 MB] 01.12.2016 2010
29 Protihlukové clony [PDF, 674 KB] 01.06.2021 2011, 2004, 2000
30 Špeciálne zakladanie [PDF, 1,24 MB] 15.11.2012
2001
31 Zvláštne zemné konštrukcie [PDF, 1,46 MB]
+ Dodatok č. 1/2019 [PDF, 855 kB] 
15.11.2014
20.12.2019
2009, 2004, 2001
32
Trvalé oplotenie [PDF, 389 kB] 01.09.2013 2001
33
Strednotlaké a vysokotlaké plynovody
zrušené bez náhrady
34 Slaboprúdové a silnoprúdové vedenia
zrušené bez náhrady
35 Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií [PDF, 511 kB] 01.12.2016 2010
36 Kalové zákryty [PDF, 492 kB] 15.12.2014 2010
37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek [PDF, 220 kB]
15.08.2011
38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti [PDF, 218 kB] 20.12.2019
2011
39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky [PDF, 412 kB] 15.01.2016

40
Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely [PDF, 1,48 MB] 15.12.2016

41
Nízkoteplotné asfaltové zmesi [PDF, 235 kB] 01.01.2017


Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP

Označenie Názov Materiálových katalógových listov Účinnosť Predchádzajúce znenie
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva [PDF, 1,2 MB]

25.09.2021
 
KLK 1/2009, KLK 1/2012, dodatok č. 1/2016, dodatok č. 2/2019
KLA 1/2019 Katalógové listy asfaltov [PDF, 883 kB] 20.12.2019 KLA 1/2014, KLA 1/2006, KLA 1/2009
KLEaZ 1/2014

Katalógové listy emulzií a zálievok [PDF, 797 kB]

+ Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014 [PDF, 101 kB]

15.12.2014
01.12.2016
KLEaZ 1/2007, KLEaZ 1/2012
KLHS 1/2016

Katalógové listy hydraulických spojív [PDF, 1,08 MB]

01.11.2016


KLHS 1/2008 , KLHS 1/2010,
KLHS 1/2014, Dodatok č. 1/2015
KLAZ 1/2019

Katalógové listy asfaltových zmesí [PDF, 604 kB]

20.12.2019 KLAZ 1/2017, KLAZ 1/2010
Dodatok č. 1/2015, KLAZ 1/2008,
Dodatok č. 1/2010,
Dodatok č. 2/2010
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov [ZIP, 9,4 MB] 20.12.2019
 
KLMP 1/2009
Dodatok č. 1/2011
KLVM 1/2010

Katalógové listy vozoviek na mostoch [PDF, 273 kB]

20.05.2010
KLMZ 1/2011

Katalógové listy mostných záverov [PDF, 1,29 MB]

15.08.2011

KLML 1/2011

Katalógové listy mostných ložísk [PDF, 967 kB]

15.08.2011
KLK KB 1/2021
Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny [PDF, 1 MB]
20.09.2021
KLK KB 1/2013,
Dodatok č. 1/2020

 

Aktualizované: 7.10.2021

Publikované: 17.3.2010

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora