SSC>Pre verejnosť>Sťažnosti
Prejsť na navigáciu

Sťažnosti

Sťažnosť musí spĺňať náležitosti definované zákonom o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., medzi ktoré patrí najmä:

  • identifikačné údaje sťažovateľa:

• meno priezvisko, adresa – ak ide o fyzickú osobu,

• názov, sídlo – ak ide o právnickú osobu, vrátane mena a priezviska osoby oprávnenej za ňu konať,

  • čitateľnosť a zrozumiteľnosť sťažnosti – proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha,

  • vlastnoručný podpis sťažovateľa.


Sťažnosť adresovanú Slovenskej správe ciest je možné podať nasledovným spôsobom:

  • zaslaním v listinnej podobe na adresu:
Slovenská správa ciest
Dúbravská cesta 1152/3
841 04 Bratislava

  • osobne do podateľne SSC v úradných hodinách:

pondelok – štvrtok 8:00 – 15:00 hod.

piatok 8:00 – 14:00 hod.

Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec SSC sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

Sťažnosť vybavuje Odbor vnútornej kontroly SSC v lehote do 60 pracovných dní (v prípade sťažnosti náročnej na prešetrenie 90 pracovných dní).

 

Aktualizované: 19.6.2023

Publikované: 19.6.2023

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora