SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • hospodárenie s vozovkami: vyhodnocovanie údajov z diagnostiky vozoviek, príprava podkladov pre rehabilitáciu (opravy) vozoviek;
 • technicko-ekononické vyhodnotenie úsekov ciest navrhovaných na rehabilitáciu, model HDM-4;
 • spracúvanie podkladov a údajov potrebných pre prevádzku systému hospodárenia s vozovkami;
 • koordinácia spolupráce so správcami ciest a diaľnic pri prevádzkovaní systému hospodárenia s vozovkami;
 • pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe technických predpisov rezortu pre oblasť hospodárenia s vozovkami.
Prax: absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a ovládaním potrebnej základnej terminológie.
Osobnostné predpoklady:
 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru - odbor: cestné staviteľstvo; prednosť majú uchádzači so stavebným vzdelaním a zameraním na cestné a dopravné staviteľstvo;
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, databázových programov, práca systéme ArcGIS výhodou;
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • týždeň dovolenky navyše
 • stravné lístky počas PN a dovolenky
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovných síl

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Daniela Čanigová
tel.: +421 2 502 55 523
email: daniela.canigova@ssc.sk

Ing. Zsolt Benkó
tel.: +421 2 502 55 219
email: zsolt.benko@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 27.03.2020

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE NORMALIZÁCIU A RVT  (rozvoj, veda, technika)
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • vykonávať samostatné špecializované práce v oblasti technickej normalizácie a RVT, koncepčné, systémové a metodické činnosti, pripomienkovať a hodnotiť spracúvané úlohy a organizovať spoluprácu s organizačnými zložkami SSC na nových STN spracúvaných inými subjektmi;
 • zabezpečovať pripomienkovanie riešených úloh, TPR, STN a STN EN;
 • zabezpečovať prípravu/podklady k verejnému obstarávaniu (výzvy, objednávky, zápisy...) na úlohy RVT spracúvané inými subjektmi pre SSC, viesť komplexnú agendu riešených úloh RVT a schválených TPR MDV SR;
 • aktívne sledovať legislatívne zmeny, zmeny v sústave STN a navrhovať opatrenia vyplývajúce z nich pre tvorbu STN, technických predpisov rezortu (TPR) MDV SR;
 • prezentovať aktuálne informácie z oblasti TPR a technickej normalizácie na odborných akciách;
 • aktívne spolupracovať s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR), prostredníctvom členstva v technickej komisii (TK) a s externými organizáciami pri riešení úloh technickej normalizácie v oblasti cestnej infraštruktúry;
Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, stavebná fakulta
Prax: nie je podmienkou
Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, Powerpoint, Internet
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka vítaná
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat pre absolventa je cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 1000 € - 1200 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: ihneď
Kontakt:
Ing. Daniela Čanigová
tel.: +421 2 502 55 523
email: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 05.03.2020

 


 

ODBORNÝ ZAMESTNANEC SPRÁVY A PREVÁDZKY CIEST I. triedy
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Pracovná náplň:

spravovanie majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode
vykonávanie hlavných prehliadok ciest I. triedy
kontroluje cudziu činnosť na cestách I: triedy
posudzovanie a pripomienkovanie projektovej dokumentácie, ktoré sa dotýkajú pozemných komunikácií
Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa, ÚSO vzdelanie stavebného, alebo technického smeru
Prax: Prax v odbore vítaná
Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, Excel, Word, internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, zmysel pre povinnosti a zodpovednosť, občianska a morálna bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny “ B “
Výhody:
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • voľno na regeneráciu pracovných síl každé dva mesiace 1 deň

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,nástupný plat je od cca 1000 € - 1200 € v závislosti od dĺžky odbornej

Miesto výkonu práce:

Liptovský Mikuláš

Termín nástupu: dohodou
Kontakt:

Ing. Szabó Dezider

e mail : dezider.szabo@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 22.11.2019

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC DOPRAVNO-ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • spracúvanie odborných stanovísk z hľadiska ochrany záujmov SSC a koncepcie rozvoja cestnej siete,
 • spracúvanie návrhov, zámerov rozvoja cestnej siete,
 • posudzovanie územno-plánovacej a projektovej dokumentácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, zameranie na dopravné stavby, alebo dopravné inžinierstvo,
 • výhodou je prax v projekcii dopravných stavieb,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet,
 • samostatnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
Prax:

prax nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, internet
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • možnosť profesionálneho rastu

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava.

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:

Ing. Soňa Draganovská
sona.draganovska@ssc.sk, tel. 02/50 255 501

Ing. Milan Burcl
milan,burcl@ssc.sk, tel. 02/50 255 475


Ing. Magdaléna Komorová
magdalena.komorova@ssc.sk, tel. 02/50 255 521

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 23.07.2019

 

Aktualizované: 27.3.2020

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

WORKSHOP 2020 - ZRUŠENÉ

WORKSHOP 2020 - ZRUŠENÉ

10.03.2020
Odborný garant Slovenská správa ciest a Pobočka Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) pri SSC, oznamuje, že z dôvodu preventívnych opatrení, odporúčaní a rozhodnutí kompetentných orgánov pre túto oblasť, medzi ktoré patrí aj zákaz organizovania hromadných podujatí, resp. zváženie účasti v oblastiach s vysokou koncentráciou ľudí sa pripravované podujatie Workshop pre správcov cestných komunikácií 2020 v uvedenom termíne ruší pre všetky štyri turnusy.


Bezpečnosť cestnej premávky 2020

Bezpečnosť cestnej premávky 2020

05.03.2020
V dňoch 09. - 11. septembra 2020 sa v hoteli Máj*** v Liptovskom Jáne pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR bude konať konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2020“.
Workshop 2020

Workshop 2020

26.02.2020
Slovenská správa ciest, úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami  a mostami organizuje v dňoch 30.03.2020 – 03.04.2020 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora