SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNÉHO LABORATÓRIA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • samostatná odborná technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov na stavbách pozemných komunikácií,
 • Vykonávanie kontroly dodržiavania technickej a technologickej disciplíny podľa platných STN a súvisiacich predpisov
 • Vykonávanie kontroly stavebných činností za spolupráce s technickými dozormi stavieb
 • Vedenie evidencie vykonávaných skúšok a archivácia výsledkov skúšok
 • Vykonávanie kontrolných meraní a laboratórnych skúšok na stavbách a v laboratóriu
 • Účasť na preberacích konaniach, kontrola elaborátov kvality predložených zhotoviteľom a vyjadrovanie sa k dosiahnutej kvalite preberaného objektu
 • Vykonávanie metrologickej činnosti prístrojového vybavenia v zmysle zásad smernice Metrologického poriadku a Príručky kvality OL.
Kvalifikačné predpoklady:

ÚS vzdelanie, technického zamerania

Jazykové znalosti: nie sú požadované.
Prax:

min. 5 rokov.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), internet
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny “ B “.

Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, cca 900-950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe a dosiahnutého vzdelania.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Darina Šimková
e-mail: darina.simkova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 09.04.2019 

 


 

SAMOSTATNÝ REFERENT TECHNICKEJ KNIŽNICE
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na volné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • knihovnícka práca, poskytovanie ústnych bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s používateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace analógové agendy, práca v študovniach a čitárňach; 
 • zabezpečenie a zodpovednosť za propagáciu a prezentáciu SSC a organizovanie aktivít SSC vo vzťahu k odbornej verejnosti; 
 • zodpovednosť za koordináciu činností a riadenie prác súvisiacich s poskytovaním služieb technickej knižnice; 
 • zodpovednosť za aktualizáciu informácií, podkladov a databáz pre technickú verejnosť na webovom sídle SSC (doména: www.ssc.sk); 
 • zabezpečenie zverejňovania zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; 
 • zabezpečenie a zodpovednosť za vybavovanie agendy súvisiacej so sprístupnením informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady:

úplne SŠ vzdelanie

Prax:

nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, Powerpoint, internet
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka vítaná

Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat je cca od 800 €.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Miroslav Krajňák, PhD.
mobil: +421 911 085 548
email: miroslav.krajnak@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 02.04.2019 

 


 

ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE ČERPANIE Z FONDOV EÚ
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie o čerpaní finančných prostriedkov z predvstupových nástrojov Európskej únie alebo z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ II. stupňa,
ekonomického smeru, alebo technické vzdelanie stavebného smeru so zameraním na ekonomiku
Prax:

nevyžaduje sa

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - aktívne

Osobnostné predpoklady:

samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
občianska a morálna bezúhonnosť

Výhody:
pružná pracovná doba,
dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa od 750 €,
pre uchádzača s praxou od 850 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Katarína Dúcka, tel. 02/502 55 344,
email: katarina.ducka@ssc.sk
Ing. Henrieta Gruberová, tel. 02/502 55 494
email: henrieta.gruberova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 10.01.2019

 


 

ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému a zabezpečovanie odborných činností pri centrálnom spracúvaní údajov pre celoštátny informačný systém cestného hospodárstva.

 • v rozsahu cestných komunikácií vykonáva prostredníctvom IS MCS spracovanie údajov RS získaných zberom údajov kapacitami odboru CDB a vykonáva ich správu; výsledkom sú aktuálne údaje RS CK uložené v centrálnej databáze CTEPK,
 • v rozsahu miestnych komunikácií vykonáva prostredníctvom IS MCS tvorbu/editáciu údajov RS získaných prostredníctvom podkladov tretích strán a vykonáva ich správu aj na základe súčinnosti správcov MK; výsledkom sú aktuálne údaje RS MK uložené v centrálnej databáze CTEPK,
 • oddeleniu technickej evidencie ciest poskytuje súčinnosť pre výkon zberu údajov RS CK a prevádzku a rozvoj meracích technológií,
 • správcom MK poskytuje metodické usmerňovanie vo veci poskytovania súčinnosti pre údaje RS CTEPK,
 • v spolupráci s vlastníkmi a správcami cestných komunikácií zabezpečuje potrebné podklady a podmienky na výkon spracovania údajov v kompetencii oddelenia,
 • v rámci CTEPK od vlastníkov a správcov cestných komunikácií zabezpečuje údaje nemerateľné v teréne; pre túto oblasť metodicky usmerňuje vlastníkov a správcov cestných komunikácií,
 • vykonáva implementáciu údajov lokalizačných kódov tabuliek TMC do údajov referenčnej siete,
 • vykonáva činnosti súvisiace s tvorbou údajov pre jednotnú referenčnú sieť pozemných komunikácií,
 • v súčinnosti s odborom dopravného plánovania, oddelením technickej evidencie ciest a oddelením tvorby výstupov a externých služieb databanky vypracováva pre ústredný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanoviská k návrhom na usporiadanie cestnej siete,
 • usmerňuje vlastníkov a správcov cestných komunikácií v oblasti usporadúvania cestných komunikácií a vypracováva návrhy na usporiadanie cestnej siete za účelom dosiahnutia účelného usporiadania cestnej siete v súlade s koncepciou rozvoja cestnej siete SR,
 • zodpovedá za kvalitu a správnosť údajov CTEPK v kompetencii oddelenia uložených v centrálnej databáze CTEPK,
 • zabezpečuje prevádzku a rozvoj softvérových aplikácií IS MCS určených na podporu činnosti oddelenia,
 • vypracováva prevádzkové predpisy pre výkon činností oddelenia,
 • v spolupráci s oddelením technickej normalizácie a výmeny informácií zabezpečuje vypracovávanie technických podmienok pre oblasť činnosti oddelenia,
 • vykonáva prezentáciu výsledkov činnosti oddelenia,
 • v spolupráci s oddelením tvorby výstupov a externých služieb databanky zabezpečuje využitie údajov v kompetencii oddelenia pre potreby interných a externých používateľov.
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov priameho nadriadeného, ktoré zodpovedajú kvalifikácií a pracovnému zaradeniu zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, stavebná fakulta, zameranie na inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, znalosť ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického alebo maďarského jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.

Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružný pracovný čas;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat pre absolventa je cca 820 €

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Alica Szebényiová, CSc.
mobil: 0903 284 340
e-mail: alica.szebenyiova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 30.11.2018 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNÝCH MOSTOV
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • metodické usmerňovanie činností pre systém hospodárenia s mostnými objektmi s väzbami na jednotlivé organizačné zložky a organizácie činné v oblasti cestného hospodárstva;
 • koordinačná a hodnotiaca činnosť v oblasti opráv cestných mostov a diagnostikovanie vozoviek a mostov na celoštátnej úrovni;
 • výkon činností pre komplexné budovanie, prevádzku a rozvoj systému hospodárenia s mostnými objektmi;
 • koordinácia a metodické usmerňovanie výkonov bežných, hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov;
 • koncepčné spracúvanie návrhov a posudkov pre oblasť diagnostiky, údržby a opráv mostných objektov;
 • správa, využívanie, zabezpečenie funkčnosti a rozvoj programového vybavenia a IS pre hospodárenie s mostnými objektami;
 • spolupráca s oddelením GIS – CDB pre prevádzku a rozvoj aplikačného systému určovania trás pre prepravu nadmerných bremien po cestnej sieti SR;
 • spolupráca pri zabezpečení a organizovaní školení a odborných akcií zameraných na zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v oblasti mostnej problematiky.
 • aktívne spolupracovať pri spracúvaní, pripomienkovaní a revidovaní technických predpisov z oblasti mostnej problematiky (používaných pri projektovaní, výstavbe a správe komunikácií) prierezovo, bez ohľadu na investičnú a správcovskú pôsobnosť, celoštátne, v zmysle cestného zákona v oblasti cestných komunikácií ( diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I., II. a III. triedy).

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, odbor: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby IKDS, so zameraním na betónové alebo kovové mosty.

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a ovládaním potrebnej základnej terminológie.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, CAD aplikácií, databázových programov, práca v systéme ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického alebo maďarského jazyka vítaná;
 •     vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.

Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný plat pre absolventa je cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:

Ing. Jaroslav Zaťko
mobil: 0911 956824
e-mail: jaroslav.zatko@ssc.sk


Ing. Daniela Čanigová
mobil:0911 998299
e-mail: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE HOSPODÁRENIE S VOZOVKAMI
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • hospodárenie s vozovkami: vyhodnocovanie údajov z diagnostiky vozoviek, príprava podkladov pre rehabilitáciu (opravy) vozoviek;
 • technicko-ekonomické vyhodnotenie úsekov ciest navrhovaných na rehabilitáciu, model HDM-4;
 • spracúvanie podkladov a údajov potrebných pre prevádzku systému hospodárenia s vozovkami;
 • koordinácia spolupráce so správcami ciest a diaľnic pri prevádzkovaní systému hospodárenia s vozovkami;
 • pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe technických predpisov rezortu pre oblasť hospodárenia s vozovkami.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, odbor cestné staviteľstvo; prednosť majú uchádzači so stavebným vzdelaním a zameraním na cestné a dopravné staviteľstvo.

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a ovládaním potrebnej základnej terminológie.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, databázových programov, práca v systéme ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava
Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Zsolt Benkó,
tel. 02/502 55 219
email: zsolt.benko@ssc.sk

 

Ing. Daniela Čanigová
tel. 02/502 55 523
email: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC DOPRAVNO-ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • spracúvanie odborných stanovísk z hľadiska ochrany záujmov SSC a koncepcie rozvoja cestnej siete,
 • spracúvanie návrhov, zámerov rozvoja cestnej siete,
 • posudzovanie územno-plánovacej a projektovej dokumentácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, zameranie na dopravné stavby, alebo dopravné inžinierstvo,
 • výhodou je prax v projekcii dopravných stavieb,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet,
 • samostatnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
Prax:

prax nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, internet
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • možnosť profesionálneho rastu

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava.

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Vladimír Kollár
vladimir.kollar@ssc.sk, tel. 02/50 255 506

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRÍPRAVY STAVIEB
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • Komplexne zabezpečuje celého procesu investičnej prípravy ciest I. triedy v súčinnosti s úsekom pre riadenie investícií a správu
 • Zabezpečuje prípravu, návrhu plánov novostavieb, modernizácií a rekonštrukcií ciest I. triedy,
 • Zabezpečuje všetky podklady potrebné na vydanie územných rozhodnutí potrebných na ich vydanie, o umiestnení stavby ciest a stavebných povolení vrátane majetkoprávnych podkladov pre stavby ciest
 • Podľa metodických pokynov riaditeľa pre riadenie investícií a správu zabezpečuje celý proces investičnej prípravy stavieb ciest I. triedy,
 • Pripravuje podklady a spracúva krátkodobé a dlhodobé plány výstavby cestných a mostných stavieb
 • Spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa, vzdelanie technického smeru, stavebná fakulta

Prax:

minimálne 5 rokov v danej oblasti pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), internet
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 •  vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný.

Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, cca 1000 – 1200 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Dana Neckárová,
email: dana.neckarova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 13.11.2018

 

Aktualizované: 9.4.2019

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora