SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti


HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRÍPRAVY STAVIEB – VEDÚCI ODDELENIA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej prípravy stavieb ciest
 • vypracúvanie návrhov a zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja
 • zabezpečovanie predinvestičnej a investičnej prípravy plánovaných stavieb ciest a mostov
 • zabezpečovanie stavebných povolení, rozhodnutí a dokladov potrebných na realizáciu stavieb
 • zabezpečovanie súčinnosti s inými orgánmi a organizáciami pri investičnej a predinvestičnej príprave stavieb
 • zabezpečovanie výberu stavenísk pre projektové organizácie a ich odovzdanie dodávateľovi stavebných prác
 • spracovanie podkladov pre oddelenie verejného obstarávania
Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa,
vzdelanie stavebného smeru
Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, Excel, Word, internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 •  vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný
Jazykové znalosti:

nie sú požadované

Prax: prax v odbore min. 5 rokov
Výhody:
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • voľno na regeneráciu pracovných síl
 • pružná pracovná doba

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, nástupný plat uchádzača od cca 1 170,- € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Banská Bystrica

Termín nástupu: ihneď, resp. podľa dohody
Kontakt:

Ing. Július Styk
mobil: 0911 897 595
e mail: julius.styk@ssc.sk

 

Bernadetta Frgelecová
mobil: 0903 401 338
e mail: bernadetta.frgelecova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 16.06.2020

 


 

PRÁVNIK
Druh pracovného pomeru:

zastupovanie počas materskej dovolenky

Pracovná náplň:


Rozširujeme právny team našej organizácie o skúseného kolegu, ktorý nás posilní v pozícii v oblastiach:
1.    Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
2.    Poskytovanie právneho poradenstva pre organizačné zložky generálneho riaditeľstva.
3.    Vyhotovovanie návrhov (elektronických) na vydanie platobného rozkazu v civilnom sporovom konaní a upomínacom konaní a vypracovanie žalôb a vyjadrení v súdnych sporoch najmä súvisiacich s vymáhaním náhrad škôd.
4.    Vyhotovovanie poverení / splnomocnení konať v mene SSC v konaniach vedených pred orgánmi štátnej správy a súdnymi orgánmi.
5.    Posudzovanie návrhov vnútorných organizačných noriem a ich súladu s ostatnými vnútornými organizačnými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6.    Posudzovanie návrhov právnych úkonov vyhotovených organizačnými zložkami.
7.    Vypracúvanie odborného právneho posúdenia, stanovísk a návrhov riešení.
8.    Pripomienkovanie a vypracovanie návrhov právnych úkonov (napr. zmlúv a ich dodatkov) v súlade splatnou vnútornou organizačnou normou o evidencií zmlúv s posúdením ekonomických a právnych dopadov.
9.    Zastupovanie organizácie pred súdmi a orgánmi štátnej správy, okrem ak táto činnosť patrí podľa osobitného poverenia iným organizačným zložkám.
10.    Monitorovanie legislatívnych zmien a oboznamovanie odborných organizačných zložiek.
11.    V rámci pripomienkového konania spracovanie stanovísk - vyjadrení k návrhom a predpisom z oblasti cestného hospodárstva.
12.    Vypracovanie súhrnnej informácie o plánovaných úkonoch podľa platných príkazov a pokynov ministra dopravy a výstavby SR, ktorý taxatívnym výpočtom prikazuje dodržiavanie postupov vykonávania právnych úkonov vrátane úhrad peňažných plnení pred a po vyhlásení procesov verejného obstarávania.
13.    Poskytovanie súčinnosti oddeleniu verejného obstarávania a na požiadanie aj územných organizačných zložiek pri vyhotovovaní súťažných podkladov vrátane posudzovania návrhov zmlúv z verejného obstarávania.
14.    Podľa pokynov priameho nadriadeného plní aj ďalšie úlohy, ktoré zodpovedajú jeho kvalifikácii a pracovnému zaradeniu.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské II. stupňa,
Právnická fakulta
Osobnostné predpoklady:
 • Microsoft Outlook - expert
  Microsoft Excel - expert
  Microsoft Word - expert
 • Vodičský preukaz: B
 • právna prax minimálne 5 rokov je podmienkou,
 • prax v organizácií venujúcej sa cestnému hospodárstvu, dopranej problematike, poradenstvo dopravným a stavebným spoločnostiam,
 • schopnosť odborne komunikovať v anglickom jazyku,
 • dobrá orientácia v obchodnom, občianskom, pracovnom a procesnom práve, verejnom obstarávaní a vôľa ďalej sa vzdelávať v týchto oblastiach,
 • zodpovednosť, lojalita, dôslednosť, flexibilita, zmysel pre načasovanie a koordináciu,
 • inovatívny prístup, ochota popracovať na sebe, spoľahlivosť pri pracovnom nasadení,
 • analytické a strategické myslenie, dobré komunikačné zručnosti a zmysel pre tímovú prácu.
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - Pokročilý (C1)
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily,

Platové podmienky:

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • nástupný funkčný plat cca od 1100 € do 1200 €, v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: dohodou
Kontakt:
Mgr. Viktória Jankajová
E-mail: viktoria.jankajova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 02.06.2020 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC DOPRAVNO-ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • spracúvanie odborných stanovísk z hľadiska ochrany záujmov SSC a koncepcie rozvoja cestnej siete,
 • spracúvanie návrhov, zámerov rozvoja cestnej siete,    
 • posudzovanie územno-plánovacej a projektovej dokumentácie.
Kvalifikačné predpoklady:
 • VŠ vzdelanie II. stupňa, zameranie na dopravné stavby, alebo dopravné inžinierstvo, prípadne VŠ vzdelanie I. stupňa
 • výhodou je prax v projektovaní dopravných stavieb – nie je podmienkou.
Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel,Word,Outlook), internet,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosť a zodpovednosť, komunikatívnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny „ B“ vítaný.
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu,
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily,
 • možnosť rekreácie v rekreačnom zariadení Tále.

Platové podmienky:

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce voverejnom záujme,
 • nástupný funkčný plat pre absolventa od 800 €, pre uchádzača s praxou v závislosti od dĺžky odbornej praxe do 1 200 €.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Soňa Draganovská, sona.draganovska@ssc.sk, tel. 02/50255501

Ing. Magdaléna Komorová, magdaléna.komorova@ssc.sk, tel. 02/50255521

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 28.05.2020

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC DOPRAVNÉHO INŽINIERSTVA
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • spracúvanie odborných stanovísk z hľadiska dopravného inžinierstva,
 • riešenie úloh v oblasti modelovania cestnej dopravy s využitím softwérovej podpory PTV VISION a inými
 • posudzovanie územno-plánovacej a projektovej dokumentácie.
Kvalifikačné predpoklady:
 • VŠ vzdelanie II. stupňa, zameranie na dopravné stavby, alebo dopravné inžinierstvo, prípadne VŠ vzdelanie I. stupňa
 • výhodou je prax v projektovaní dopravných stavieb - nie je podmienkou.
Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel,Word,Outlook), internet,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosť a zodpovednosť, komunikatívnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny „ B“ vítaný.
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu,
 •  pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily,
 • možnosť rekreácie v rekreačnom zariadení Tále.

Platové podmienky:

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce voverejnom záujme,
 • nástupný funkčný plat pre absolventa od 800 €, pre uchádzača s praxou v závislosti od dĺžky odbornej praxe do 1 200 €.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Soňa Draganovská, sona.draganovska@ssc.sk, tel. 02/50255501

Ing. Magdaléna Komorová, magdaléna.komorova@ssc.sk, tel. 02/50255521

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 28.05.2020

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRÍPRAVY STAVIEB
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • Komplexne zabezpečuje procesu investičnej prípravy ciest I. triedy v súčinnosti s úsekom pre riadenie investícií a správu
 • Zabezpečuje prípravu, návrhu plánov novostavieb, modernizácií a rekonštrukcií ciest I. triedy,
 • Zabezpečuje všetky podklady potrebné na vydanie územných rozhodnutí potrebných na ich vydanie, o umiestnení stavby ciest a stavebných povolení vrátane majetkoprávnych podkladov pre stavby ciest
 • Podľa metodických pokynov riaditeľa pre riadenie investícií a správu zabezpečuje celý proces investičnej prípravy stavieb ciest I. triedy,
 • Pripravuje podklady pre krátkodobé a dlhodobé plány výstavby cestných a mostných stavieb
 • Spracováva dokumenty súvisiace s realizáciou zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy
Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa, vzdelanie technického smeru, stavebná fakulta

Jazykové znalosti:

nie sú požadované.
Prax: minimálne 10 rokov v danej oblasti, pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa.
Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), internet
 •     samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 •     zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 •     občianska a morálna bezúhonnosť,
 •     vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný.
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, nástupný funkčný plat pre uchádzača od cca 1200 – 1500 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: ihneď
Kontakt:
Ing. Neckárová,
e-mail: dana.neckarova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 06.05.2020

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC HOSPODÁRENIA S VOZOVKAMI
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • hospodárenie s vozovkami: vyhodnocovanie údajov z diagnostiky vozoviek, príprava podkladov pre rehabilitáciu (opravy) vozoviek;
 • technicko-ekononické vyhodnotenie úsekov ciest navrhovaných na rehabilitáciu, model HDM-4;
 • spracúvanie podkladov a údajov potrebných pre prevádzku systému hospodárenia s vozovkami;
 • koordinácia spolupráce so správcami ciest a diaľnic pri prevádzkovaní systému hospodárenia s vozovkami;
 • pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe technických predpisov rezortu pre oblasť hospodárenia s vozovkami.
Prax: absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a ovládaním potrebnej základnej terminológie.
Osobnostné predpoklady:
 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru - odbor: cestné staviteľstvo; prednosť majú uchádzači so stavebným vzdelaním a zameraním na cestné a dopravné staviteľstvo;
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, databázových programov, práca systéme ArcGIS výhodou;
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • týždeň dovolenky navyše
 • stravné lístky počas PN a dovolenky
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovných síl

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Daniela Čanigová
tel.: +421 2 502 55 523
email: daniela.canigova@ssc.sk

Ing. Zsolt Benkó
tel.: +421 2 502 55 219
email: zsolt.benko@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 27.03.2020

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE NORMALIZÁCIU A RVT  (rozvoj, veda, technika)
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • vykonávať samostatné špecializované práce v oblasti technickej normalizácie a RVT, koncepčné, systémové a metodické činnosti, pripomienkovať a hodnotiť spracúvané úlohy a organizovať spoluprácu s organizačnými zložkami SSC na nových STN spracúvaných inými subjektmi;
 • zabezpečovať pripomienkovanie riešených úloh, TPR, STN a STN EN;
 • zabezpečovať prípravu/podklady k verejnému obstarávaniu (výzvy, objednávky, zápisy...) na úlohy RVT spracúvané inými subjektmi pre SSC, viesť komplexnú agendu riešených úloh RVT a schválených TPR MDV SR;
 • aktívne sledovať legislatívne zmeny, zmeny v sústave STN a navrhovať opatrenia vyplývajúce z nich pre tvorbu STN, technických predpisov rezortu (TPR) MDV SR;
 • prezentovať aktuálne informácie z oblasti TPR a technickej normalizácie na odborných akciách;
 • aktívne spolupracovať s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR), prostredníctvom členstva v technickej komisii (TK) a s externými organizáciami pri riešení úloh technickej normalizácie v oblasti cestnej infraštruktúry;
Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, stavebná fakulta
Prax: nie je podmienkou
Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, Powerpoint, Internet
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka vítaná
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat pre absolventa je cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 1000 € - 1200 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: ihneď
Kontakt:
Ing. Daniela Čanigová
tel.: +421 2 502 55 523
email: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 05.03.2020

 

Aktualizované: 10.8.2020

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Pozvánka na „Cestársky deň“

Pozvánka na „Cestársky deň“

27.08.2020
Dovoľujeme si Vás pozvať na „Cestársky deň“, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2020 (štvrtok) v priestoroch SSC.
Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora