SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitostiHLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE MAJETKOVOPRÁVNE VZŤAHY
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer /zastupovanie za zamestnanca na MD

Pracovná náplň:

 • Udržiavanie, správa a rozvoj vnútroorganizačného systému popisných a geodetických údajov poskytnutých katastrom nehnuteľností.
 • Administrátorský prístup k informačnému systému ESID System, správa informačného systému, koordinácia oprávnených používateľov, aktualizácie, kompatibilita s prepojenými informačnými systémami SSC.
 • Metodické usmerňovanie užívateľov informačného systému ESID System.
 • Výkonná činnosť v oblasti zabezpečenia spolupráce za technické činnosti v zmysle cestného zákona delegované z MDV SR na SSC, medzi SSC a ostatnými vlastníkmi a správcami cestných komunikácií (NDS, a.s., samosprávne kraje, SPF, obce a mestá, správcovské organizácie).
 • Príprava procesu uzatvárania zmluvných vzťahov medzi SSC a vyššie uvedenými subjektmi zameraných na spoluprácu v oblasti technických činností SSC.
 • Spolupráca pri koordinácii činností v právnej oblasti zameraných na majetkovoprávne vyporiadavanie pozemkov pod cestami v správe SSC na pracoviskách IVSC s cieľom zabezpečiť centrálnu evidenciu a riadenie týchto činností.
 • Analýza a identifikácia majetkovoprávne nevyporiadaných pozemkov pod cestnými komunikáciami na strane štátu.
 • Realizácia spolupráce s MDV SR a ostatnými orgánmi štátnej správy na príprave podkladov pre tvorbu legislatívnych predpisov pre oblasť technickej a majetkovoprávnej problematiky SSC.
Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického príp. humanitného smeru

Prax: nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť GIS, PC Microsoft Office - Excel, Word, Powerpoint, internet
 • záujem o znalosti o nových informačných systémov, komunikatívnosť a tímová spolupráca pri riešení úloh
 • dôslednosť, precíznosť, procesné myslenie, samostatnosť, zmysel pre povinnosti a zodpovednosť
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka vítaná

Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu
 • pružná pracovná doba
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Nástupný funkčný plat je cca od 800 € (bez praxe), s praxou cca od 900€.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:

Ing. Monika Máťušová
mobil: +421 911 536 222
email: monika.matusova@ssc.sk

 

Ing. Ján Bobko
mobil: +421 911 536 220
email: jan.bobko@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 27.05.2019 

 


 

ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNÉHO LABORATÓRIA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • samostatná odborná technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov na stavbách pozemných komunikácií,
 • Vykonávanie kontroly dodržiavania technickej a technologickej disciplíny podľa platných STN a súvisiacich predpisov
 • Vykonávanie kontroly stavebných činností za spolupráce s technickými dozormi stavieb
 • Vedenie evidencie vykonávaných skúšok a archivácia výsledkov skúšok
 • Vykonávanie kontrolných meraní a laboratórnych skúšok na stavbách a v laboratóriu
 • Účasť na preberacích konaniach, kontrola elaborátov kvality predložených zhotoviteľom a vyjadrovanie sa k dosiahnutej kvalite preberaného objektu
 • Vykonávanie metrologickej činnosti prístrojového vybavenia v zmysle zásad smernice Metrologického poriadku a Príručky kvality OL.
Kvalifikačné predpoklady:

ÚS vzdelanie, technického zamerania

Jazykové znalosti: nie sú požadované.
Prax:

min. 5 rokov.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), internet
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny “ B “.

Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, cca 900-950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe a dosiahnutého vzdelania.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Darina Šimková
e-mail: darina.simkova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 09.04.2019 

 


 

ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE ČERPANIE Z FONDOV EÚ
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie o čerpaní finančných prostriedkov z predvstupových nástrojov Európskej únie alebo z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ II. stupňa,
ekonomického smeru, alebo technické vzdelanie stavebného smeru so zameraním na ekonomiku
Prax:

nevyžaduje sa

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - aktívne

Osobnostné predpoklady:

samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
občianska a morálna bezúhonnosť

Výhody:
pružná pracovná doba,
dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa od 750 €,
pre uchádzača s praxou od 850 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Katarína Dúcka, tel. 02/502 55 344,
email: katarina.ducka@ssc.sk
Ing. Henrieta Gruberová, tel. 02/502 55 494
email: henrieta.gruberova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 10.01.2019

 


 

ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému a zabezpečovanie odborných činností pri centrálnom spracúvaní údajov pre celoštátny informačný systém cestného hospodárstva.

 • v rozsahu cestných komunikácií vykonáva prostredníctvom IS MCS spracovanie údajov RS získaných zberom údajov kapacitami odboru CDB a vykonáva ich správu; výsledkom sú aktuálne údaje RS CK uložené v centrálnej databáze CTEPK,
 • v rozsahu miestnych komunikácií vykonáva prostredníctvom IS MCS tvorbu/editáciu údajov RS získaných prostredníctvom podkladov tretích strán a vykonáva ich správu aj na základe súčinnosti správcov MK; výsledkom sú aktuálne údaje RS MK uložené v centrálnej databáze CTEPK,
 • oddeleniu technickej evidencie ciest poskytuje súčinnosť pre výkon zberu údajov RS CK a prevádzku a rozvoj meracích technológií,
 • správcom MK poskytuje metodické usmerňovanie vo veci poskytovania súčinnosti pre údaje RS CTEPK,
 • v spolupráci s vlastníkmi a správcami cestných komunikácií zabezpečuje potrebné podklady a podmienky na výkon spracovania údajov v kompetencii oddelenia,
 • v rámci CTEPK od vlastníkov a správcov cestných komunikácií zabezpečuje údaje nemerateľné v teréne; pre túto oblasť metodicky usmerňuje vlastníkov a správcov cestných komunikácií,
 • vykonáva implementáciu údajov lokalizačných kódov tabuliek TMC do údajov referenčnej siete,
 • vykonáva činnosti súvisiace s tvorbou údajov pre jednotnú referenčnú sieť pozemných komunikácií,
 • v súčinnosti s odborom dopravného plánovania, oddelením technickej evidencie ciest a oddelením tvorby výstupov a externých služieb databanky vypracováva pre ústredný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanoviská k návrhom na usporiadanie cestnej siete,
 • usmerňuje vlastníkov a správcov cestných komunikácií v oblasti usporadúvania cestných komunikácií a vypracováva návrhy na usporiadanie cestnej siete za účelom dosiahnutia účelného usporiadania cestnej siete v súlade s koncepciou rozvoja cestnej siete SR,
 • zodpovedá za kvalitu a správnosť údajov CTEPK v kompetencii oddelenia uložených v centrálnej databáze CTEPK,
 • zabezpečuje prevádzku a rozvoj softvérových aplikácií IS MCS určených na podporu činnosti oddelenia,
 • vypracováva prevádzkové predpisy pre výkon činností oddelenia,
 • v spolupráci s oddelením technickej normalizácie a výmeny informácií zabezpečuje vypracovávanie technických podmienok pre oblasť činnosti oddelenia,
 • vykonáva prezentáciu výsledkov činnosti oddelenia,
 • v spolupráci s oddelením tvorby výstupov a externých služieb databanky zabezpečuje využitie údajov v kompetencii oddelenia pre potreby interných a externých používateľov.
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov priameho nadriadeného, ktoré zodpovedajú kvalifikácií a pracovnému zaradeniu zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, stavebná fakulta, zameranie na inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, znalosť ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického alebo maďarského jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.

Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružný pracovný čas;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat pre absolventa je cca 820 €

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Alica Szebényiová, CSc.
mobil: 0903 284 340
e-mail: alica.szebenyiova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 30.11.2018
HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE HOSPODÁRENIE S VOZOVKAMI
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • hospodárenie s vozovkami: vyhodnocovanie údajov z diagnostiky vozoviek, príprava podkladov pre rehabilitáciu (opravy) vozoviek;
 • technicko-ekonomické vyhodnotenie úsekov ciest navrhovaných na rehabilitáciu, model HDM-4;
 • spracúvanie podkladov a údajov potrebných pre prevádzku systému hospodárenia s vozovkami;
 • koordinácia spolupráce so správcami ciest a diaľnic pri prevádzkovaní systému hospodárenia s vozovkami;
 • pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe technických predpisov rezortu pre oblasť hospodárenia s vozovkami.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, odbor cestné staviteľstvo; prednosť majú uchádzači so stavebným vzdelaním a zameraním na cestné a dopravné staviteľstvo.

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a ovládaním potrebnej základnej terminológie.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, databázových programov, práca v systéme ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava
Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Zsolt Benkó,
tel. 02/502 55 219
email: zsolt.benko@ssc.sk

 

Ing. Daniela Čanigová
tel. 02/502 55 523
email: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC DOPRAVNO-ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • spracúvanie odborných stanovísk z hľadiska ochrany záujmov SSC a koncepcie rozvoja cestnej siete,
 • spracúvanie návrhov, zámerov rozvoja cestnej siete,
 • posudzovanie územno-plánovacej a projektovej dokumentácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, zameranie na dopravné stavby, alebo dopravné inžinierstvo,
 • výhodou je prax v projekcii dopravných stavieb,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet,
 • samostatnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
Prax:

prax nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, internet
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • možnosť profesionálneho rastu

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava.

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Soňa Draganovská
sona.draganovska@ssc.sk, tel. 02/50 255 501

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRÍPRAVY STAVIEB
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • Komplexne zabezpečuje celého procesu investičnej prípravy ciest I. triedy v súčinnosti s úsekom pre riadenie investícií a správu
 • Zabezpečuje prípravu, návrhu plánov novostavieb, modernizácií a rekonštrukcií ciest I. triedy,
 • Zabezpečuje všetky podklady potrebné na vydanie územných rozhodnutí potrebných na ich vydanie, o umiestnení stavby ciest a stavebných povolení vrátane majetkoprávnych podkladov pre stavby ciest
 • Podľa metodických pokynov riaditeľa pre riadenie investícií a správu zabezpečuje celý proces investičnej prípravy stavieb ciest I. triedy,
 • Pripravuje podklady a spracúva krátkodobé a dlhodobé plány výstavby cestných a mostných stavieb
 • Spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa, vzdelanie technického smeru, stavebná fakulta

Prax:

minimálne 5 rokov v danej oblasti pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), internet
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 •  vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný.

Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, cca 1000 – 1200 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Dana Neckárová,
email: dana.neckarova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 13.11.2018

 

Aktualizované: 11.7.2019

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora