SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

 

HLAVNÝ EKONÓM – VEDÚCI ODDELENIA ROZPOČTU A FINANCOVANIA
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná náplň:

 1. Odborná a špecializovaná práca na úseku rozpočtovania.
 2. Komplexne riadi a zabezpečuje práce na oddelení rozpočtu a financovania.
 3. Riadi, koordinuje a usmerňuje organizačné zložky organizácie pri spracovaní podkladov do výročnej správy, záverečného účtu a iných dokumentov predkladaných nadriadenému orgánu.
 4. Komplexne zabezpečuje koncepčnú odbornú činnosť v oblasti rozpočtu a metodiky v rámci ucelenej agendy rozpočtovania s celorepublikovou pôsobnosťou.
 5. Komplexne zabezpečuje a vykonáva analytickú činnosť za organizáciu na základe podkladov od všetkých organizačných zložiek organizácie.
 6. Zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami.
 7. Kontroluje, analyzuje a poskytuje údaje o čerpaní finančných prostriedkov za jednotlivé organizačné zložky.
 8. Sleduje a zapracováva všetky legislatívne zmeny a metodické usmernenia zriaďovateľa v oblasti rozpočtovania do metodiky a následne dbá na realizáciu opatrení.
 9. Na základe systémovej činnosti pri spracovaní ekonomických analýz navrhuje opatrenia na zlepšenie činnosti organizácie.
 10. Metodicky usmerňuje vnútroorganizačné jednotky a organizačné zložky v oblasti rozpočtu.
 11. Zodpovedá za správne použitie platnej rozpočtovej klasifikácie pri určovaní jednotlivých výdavkov.
 12.  Komplexne zabezpečuje návrh rozpočtu kapitálových a bežných výdavkov podľa podkladov vrátane ich členenia podľa zdrojov výdavkov štátnej pokladnice.
 13. Sleduje a vyhodnocuje čerpanie výdavkov a zabezpečuje ich spracovanie v systéme štátnej pokladnice.
Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa
ekonomického smeru, verejná ekonomika a správa výhodou

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – nie je potrebné

Prax:

5 rokov

Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, lojalita, dôslednosť, flexibilita, zmysel pre načasovanie a koordináciu,
 • inovatívny prístup, ochota popracovať na sebe, spoľahlivosť pri pracovnom nasadení,
 • analytické a strategické myslenie, dobré komunikačné zručnosti a zmysel pre tímovú prácu.
 • pozornosť a precíznosť
 • Microsoft Outlook - expert
 • Microsoft Excel - expert
 • Microsoft Word - expert
 • Vodičský preukaz: B
Výhody:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame, pracovné voľno s náhradou mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy - regeneračné, týždenný pracovný čas 37,5 hod.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Platové podmienky:

2 000,-.EUR/mesiac
Uvedená mzda sa vzťahuje na kandidáta zodpovedajúceho stanoveným kritériám.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: 01.08.2021 / ihneď

Informácie o výberovom konaní:

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom

Svoje odborné štruktúrované životopisy nám zasielajte v slovenskom jazyku.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov spĺňajúcich požiadavky.

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 30.06.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1.    Podpísaný profesijný životopis, preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),
2.    Motivačný list.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: zlata.pelikanova@ssc.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

s označením „Hlavný ekonóm – vedúci oddelenia rozpočtu a financovania“
Kontakt:
Kontaktná osoba: Zlata Pelikánová
E-mail: zlata.pelikanova@ssc.sk

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt. Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor. Uchádzač absolvuje test z oblasti zákona o verejnom obstarávaní.


Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 

Aktualizované: 22.06.2021

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082

Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien
TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie
Dodatok č. 1 k TP 082

Účinnosť od: 01.06.2021
Schválené TKP 29 Protihlukové clony

Schválené TKP 29 Protihlukové clony

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TKP 29 Protihlukové clony
Účinnosť od: 01.06.2021
Schválené TP 066

Schválené TP 066

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách
Účinnosť od: 01.05.2021

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora