SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti


Hlavný odborný zamestnanec cestnej databanky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná náplň:

 • Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému a zabezpečovanie odborných činností pri centrálnom spracúvaní údajov pre celoštátny informačný systém cestného hospodárstva.
 • Výkon zberu technických premenných parametrov pozemných komunikácií diagnostickou technikou ako súčasti činností v rámci centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií,
 • Spracovanie údajov získaných zberom prostredníctvom informačných technológií a ich uloženie do centrálnej databázy,
 • Zabezpečovanie potrebných podkladov a podmienok na výkon diagnostiky vozoviek v spolupráci s vlastníkmi a správcami pozemných komunikácií,
 • Vykonávanie kontroly kvality prác a kontroly správnosti údajov získaných zberom a spracovaním,
 • Výkon bezpečnej a účelnej prevádzky prideleného diagnostického zariadenia,
 • Zabezpečovanie údržby, kalibrácie a opravy diagnostických zariadení,
 • Poskytovanie súčinnosti a príprava podkladov pre zabezpečenie rozvoja diagnostickej techniky pre potreby výkonu centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií,
 • Poskytovanie súčinnosti a príprava podkladov pre rozvoj softvérových aplikácií určených na podporu činnosti oddelenia,
 • Poskytovanie súčinnosti a príprava podkladov a podmienok na tvorbu metodických a prevádzkových materiálov pre výkon činnosti oddelenia,
 • Poskytovanie súčinnosti ostatným organizačným zložkám odboru cestnej databanky s cieľom zabezpečenia kvalitnej prevádzky a rozvoja odboru,
Zamestnanecké benefity:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Možnosť zakúpiť si kartu Multisport. Sedem dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore:
technické, stavebné zameranie na dopravné stavby, cestné staviteľstvo, diagnostika cestných komunikácií, mechanika vozoviek vítaná
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)
Ostatné znalosti:
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Vodičský preukaz
B
Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, znalosť ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“;
Platové podmienky: 1300,- EUR/mesiac

Miesto výkonu práce: Bratislava
Termín nástupu: 01.03.2022

Informácie o výberovom konaní:

Spoločnosť si vyhradzuje právo kontaktovať výlučne kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Kandidátom, ktorí nebudú oslovení resp. pozvaní na osobný pohovor sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za prejavený záujem.

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 28.02.2022

Kontakt:
Adriana Bohunicka
E-mail: adriana.bohunicka@ssc.sk

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB] 

Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná náplň:

1. Komplexne zabezpečuje procesu investičnej prípravy ciest I. triedy v súčinnosti s úsekom pre riadenie investícií a správu.

2. Zodpovedá za zabezpečenie predprojektovej a projektovej prípravy pridelených stavieb, vrátane zabezpečenia nevyhnutných prieskumov, štúdií a geodetických podkladov podľa schválených termínov prípravy.

3. Zodpovedá za zabezpečenie dokladov, rozhodnutí a pod. k prípravnej a projektovej dokumentácii na pridelených stavbách, potrebných k vydaniu územného rozhodnutia a stavebných povolení

4. Zodpovedá za zabezpečenie dokladov potrebných k začatiu stavby podľa kompetencie vymedzenej vnútro útvarovým predpisom.

5. Zabezpečuje podklady prislúchajúce technickému úseku pre uskutočnenie súťaží verejného obstarávania na zabezpečenie projektových prác podľa platných predpisov.

6. Zodpovedá za komplexné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby – ak činnosť

stavebného dozoru bude vykonávať úsek investičnej výstavby.

7. Zodpovedá za komplexné odovzdanie podkladov na odovzdanie staveniska stavebnému dozorovi – ak činnosť stavebného dozoru bude vykonávať externý stavebný dozor

8. Podľa metodických pokynov riaditeľa pre riadenie investícií a správu zabezpečuje celý proces investičnej prípravy stavieb ciest I. triedy.- Pripravuje podklady pre krátkodobé a dlhodobé plány výstavby cestných a mostných stavieb.

Zamestnanecké benefity:
možnosť profesionálneho a odborného rastu
pružná pracovná doba
týždeň dovolenky navyše
každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovných síl
karta Multisport
Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa,

technického smeru, stavebná fakulta

Osobnostné predpoklady: Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
občianska a morálna bezúhonnosť,
vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný.

Prax na pozícii/

v oblasti:

5 rokov

Platové podmienky:

1400,- EUR/mesiac

Miesto výkonu práce:

Komárno

Termín nástupu: 01.01.2022 / dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Prácu je možné vykonávať aj na pracovisku v Bratislave.

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
31.12.2021
Kontakt:

Romana Alexandrová

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 


 

Odborný referent rozpočtu a metodiky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná náplň:

1. komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend v oblasti rozpočtu a metodiky

2. vykonáva kontrolu rozpočtovej disciplíny na likvidačných listoch faktúr/interných účtovných dokladov

3. komplexne zabezpečuje ucelenú agendu rozpočtových výdavkov v oblasti rozpočtu a metodiky,

4. pripravuje podklady do návrhu rozpočtu výdavkov organizácie,

5. komplexne spracováva ročné a dlhodobé plány organizácie,

6. zostavuje čerpania výdavkov a poskytuje údaje o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov jednotlivým organizačným zložkám,

7. na základe požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek a po schválených rozpočtových opatreniach spracováva zmenu plánu rozpočtovaných prostriedkov,

8. vypracováva podklady do Kontraktu, Špecifikácie účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, a Výročnej správy organizácie na základe údajov získaných zo systému štátnej pokladnice a z vnútorného informačného systému a na základe čiastkových podkladov od ostatných organizačných zložiek SSC,

9. vypracováva ekonomické analýzy a na ich základe navrhuje opatrenia na zlepšenie činnosti organizácie,

10. zabezpečuje a vykonáva finančné plánovanie do štátnej pokladnice a vo vnútornom informačnom systéme za celú SSC v zmysle potrieb a pokynov,

11. metodicky usmerňuje organizačné zložky pri príprave a návrhoch ich ročného plánu,

12. spolupracuje pri zabezpečovaní a príprave podkladov pre archiváciu dokumentácie oddelenia rozpočtu a financovania v zmysle platných predpisov,

13. pre oddelenie rozpočtu a financovania zabezpečuje evidenciu korešpondencie v zmysle registratúrneho poriadku a realizuje prípravu dokumentov na archiváciu,

14. rozpočtuje, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje výdavky na IT technológie v rámci medzirezortného programu s nadrezortným zámerom – 0EK0L,

15. podieľa sa na príprave a revízii vnútorných organizačných noriem organizácie súvisiacich s činnosťou oddelenia,

16. zabezpečuje dodržiavanie limitu rozpočtových prostriedkov organizácie

Zamestnanecké benefity:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Možnosť zakúpiť si kartu Multisport. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore ekonomické
Osobnostné predpoklady: A čo by mal náš nový kolega spĺňať?
- min. 4 rokov praxe na rovnakej alebo podobnej pozícii
- mal by mať veľmi silné analytické schopnosti a orientáciu na detail
- zodpovednosť
- samostatnosť

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Prax na pozícii/

v oblasti:

4 rokov

Platové podmienky:

1300,-.EUR/mesiac

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: 15.11.2021

Informácie o výberovom konaní:

Vzhľadom k množstvu životopisov budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 12.11.2021

Kontakt:
Mgr. Romana Alexandrová
poslať životopis

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 Špecialista hospodárenia s mostami – vedúci oddelenia
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná náplň:

• zodpovednosť za koordináciu a riadenie činností pre komplexné budovanie, prevádzku a rozvoj systému hospodárenia s mostami;

• koordinačná a hodnotiaca činnosť v oblasti opráv cestných mostov a diagnostikovanie vozoviek a mostov na celoštátnej úrovni;

• spracúvanie podkladov a údajov potrebných pre prevádzku systému hospodárenia s mostami;

• koordinácia spolupráce so správcami ciest a diaľnic pri prevádzkovaní systému hospodárenia s mostami;

• pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe technických predpisov rezortu pre oblasť hospodárenia s mostami.

Zamestnanecké benefity:
• možnosť profesionálneho a odborného rastu
• pružná pracovná doba
• týždeň dovolenky navyše
• karta Multisport
Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
technické, stavebné IKDS;

uchádzač so zameraním na betónové a kovové mosty

Osobnostné predpoklady: - absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a
ovládaním potrebnej základnej terminológie
• iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
• dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
• komunikatívnosť;
• občianska a morálna bezúhonnosť;
• práca v systéme ArcGIS výhodou

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Vodičský preukaz:
B
Pozícia je vhodná pre absolventa:
Ano

Platové podmienky:

1800,-.EUR/mesiac

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: 01.12.2021

Informácie o výberovom konaní:

Vzhľadom k množstvu životopisov budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.11.2021

Kontakt:
Mgr. Romana Alexandrová
poslať životopis

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 


 

Právnik organizácie so zameraním na verejné obstarávanie
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná náplň:

1.    Zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s činnosťou na odbore verejného obstarávania.

2.    Riešenie obchodno-právnych záležitostí, vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch na UVO.

3.    Riešenie revíznych postupov v zmysle § 163 zákona 343/2015 o Verejnom obstarávaní.

4.    Poskytovanie právneho poradenstva týkajúcej sa činnosti vo verejnom obstarávaní pre všetky organizačné zložky IVSC .

5.    Zabezpečovanie analýzy legislatívnych zmien a ich dopad na činnosť odboru verejného obstarávania .

6.    Zabezpečovanie kontrolnej činnosť súvisiacej s činnosťou verejného obstarávania na všetkých úsekoch a organizačných zložkách SSC

7.    zodpovednosť za odborné právne posúdenie, kontrolu a autorizáciu kompletnej zmluvnej dokumentácie spoločnosti;

8.    podieľanie sa na tvorbe dokumentov pre proces verejného obstarávania v súlade s legislatívnymi požiadavkami;

9.    príprava a pripomienkovanie návrhov zmlúv a iných dokumentov, rokovanie o ich podmienkach;

10.    vypracovanie právnych analýz, právnych stanovísk k jednotlivým prípadom v príslušnej oblasti práva;

11.    poskytovanie operatívnych riešení právnych aspektov bežných prevádzkových záležitostí spoločnosti;

12.    poskytovanie právneho poradenstva podľa potrieb a požiadaviek ostatných organizačných útvarov spoločnosti;

13.    zastupovanie spoločnosti v správnom konaní; spolupráca pri harmonizácii a príprave nových interných smerníc a postupov s dotknutými oddeleniami spoločnosti, kontrola ich správnej implementácie;

Zamestnanecké benefity:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Možnosť zakúpiť si kartu Multisport. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa
Osobnostné predpoklady: A čo by mal náš nový kolega spĺňať?
- min. 5 rokov praxe na rovnakej alebo podobnej pozícii
- zodpovednosť
- samostatnosť
- dôslednosť a presnosť

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - Expert

Prax na pozícii/

v oblasti:

5 rokov

Platové podmienky:


Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: 01.12.2021

Informácie o výberovom konaní:

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom

Svoje odborné štruktúrované životopisy nám zasielajte v slovenskom jazyku.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov spĺňajúcich požiadavky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.11.2021

Kontakt:
Mgr. Romana Alexandrová
poslať životopis

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 Právnik organizácie
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná náplň:

1.Vyhotovovanie návrhov na vydanie platobného rozkazu v civilnom sporovom konaní a upomínacom konaní a vypracovanie žalôb a vyjadrení v súdnych sporoch najmä súvisiacich s vymáhaním náhrad škôd Slovenskej správy ciest.

2. Vypracúvanie odborného právneho posúdenia, stanovísk a návrhov riešenia s právnymi účinkami pre Slovenskú správu ciest ako celok.

4. Zodpovednosť za odborné právne posúdenie, kontrolu a autorizáciu kompletnej zmluvnej dokumentácie spoločnosti;

5. Príprava a pripomienkovanie návrhov zmlúv a iných dokumentov, rokovanie o ich podmienkach;

6. Vypracovanie právnych analýz, právnych stanovísk k jednotlivým prípadom v príslušnej oblasti práva;

7. Poskytovanie operatívnych riešení právnych aspektov bežných prevádzkových záležitostí spoločnosti;

8. Poskytovanie právneho poradenstva podľa potrieb a požiadaviek ostatných organizačných útvarov spoločnosti;

9. Zastupovanie spoločnosti v správnom konaní; spolupráca pri harmonizácii a príprave nových interných smerníc a postupov s dotknutými oddeleniami spoločnosti, kontrola ich správnej implementácie

10. Vypracovanie súhrnnej informácie o plánovaných úkonoch podľa pokynu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 52/2016 zo dňa 22.09.2016, ktorý nadobudol účinnosť od 03.10.2016, ktorý taxatívnym výpočtom prikazuje dodržiavanie postupov vykonávania právnych úkonov vrátane úhrad peňažných plnení pred vyhlásením verejného obstarávania.

Zamestnanecké benefity:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Možnosť zakúpiť si kartu Multisport. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore:právne
Osobnostné predpoklady: A čo by mal náš nový kolega spĺňať?
- min. 5 rokov praxe na rovnakej alebo podobnej pozícii
- zodpovednosť
- samostatnosť
- dôslednosť a presnosť
- lojálnosť

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - Expert

Prax na pozícii/

v oblasti:

5 rokov

Platové podmienky:

1400,-.EUR/mesiac

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: 01.12.2021

Informácie o výberovom konaní:

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom

Svoje odborné štruktúrované životopisy nám zasielajte v slovenskom jazyku.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov spĺňajúcich požiadavky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.11.2021

Kontakt:
Mgr. Romana Alexandrová
poslať životopis

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 


 

Hlavný odborný zamestnanec kontroly
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná náplň:


1. Koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie vnútornej kontrolnej činnosti u zamestnávateľa.
2. Samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly a vybavovanie podaní súvisiacich s kontrolnou činnosťou SSC.
3. Výkon následnej finančnej činnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami SSC a nakladania s majetkom štátu v správe SSC.
4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných organizačných noriem SSC.
5. Kontrola výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly ostatných organizačných zložiek SSC.
6. Vedenie kontrolnej skupiny, vypracovanie správy z vykonaných vnútorných kontrol, ich prerokovanie a kontrola plnenia prijatých opatrení.
7. Spolupráca a spracovanie podkladov pre plán kontrolnej činnosti SSC a jeho vyhodnotenie, analýzy jeho výsledkov.
Zamestnanecké benefity:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Možnosť zakúpiť si kartu Multisport. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Kvalifikačné požiadavky:

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore: ekonomické

Osobnostné predpoklady: A čo by mal náš nový kolega spĺňať?
- min. 5 rokov praxe na rovnakej alebo podobnej pozícii
- mal by mať veľmi silné analytické schopnosti a orientáciu na detail
- zodpovednosť
- samostatnosť

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Platové podmienky:

1400,-.EUR/mesiac

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu: 01.01.2022

Informácie o výberovom konaní:

Vzhľadom k množstvu životopisov budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.10.2021

Kontakt:
Mgr. Romana Alexandrová
poslať životopis

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 


 

Hlavný odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest I. tried
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná náplň:

 1. Spravovanie majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode.
 2. Dodávateľsky zabezpečuje vykonávanie činností, ktorých cieľom je zachovanie, obnova alebo zvyšovanie hodnoty ciest I. triedy a ich bezpečná prevádzkyschopnosť
 3. Na základe údajov z hlavných prehliadok ciest pripravuje podklady pre plán údržby ciest I. triedy
 4. Spolupracuje na návrhu operačného plánu zimnej údržby ciest I. triedy a jeho schvaľovaní
 5. Objednáva údržbu ciest I. triedy u jednotlivých zhotoviteľov
 6. Kontroluje dodržiavanie plánu údržby ciest I. triedy
 7. Zabezpečuje a kontroluje činnosť dispečersko-spravodajskej služby a OPZS
 8. Spolupracuje na príprave zmlúv na údržbu ciest I. triedy
 9. Pripravuje podklady na výber zhotoviteľov údržbových prác na cestách I. triedy
 10. Kontroluje faktúry a čerpanie od zhotoviteľov údržbových prác
 11. Zabezpečuje podklady pre orgány činné v trestnom konaní v prípade krádeže alebo poškodenia vybavenia ciest I. triedy a pri dopravných nehodách
 12. Pripravuje podklady a zúčastňuje sa pracovného rokovania s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri riešení problematiky správy a údržby ciest I. triedy
 13. Zodpovedá za prevádzkovú spôsobilosť ciest I. triedy
 14. Zodpovedá za včasné objednanie a odstraňovanie prekážok a závad v zjazdnosti
 15. Kontroluje funkčnosť a zabezpečuje opravy automatických sčítačov dopravy a ukazovateľov teplôt na cestách I. triedy
 16. Zúčastňuje sa na výrobných výboroch v rámci prípravy a na kontrolných dňoch realizácie pri činnostiach súvisiacich s činnosťou pri resp. na cestách I. triedy
Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa,
stavebného smeru

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – mierne pokročilý

Prax:

5 rokov

Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, lojalita, dôslednosť, flexibilita, zmysel pre načasovanie a koordináciu,
 • inovatívny prístup, ochota popracovať na sebe, spoľahlivosť pri pracovnom nasadení,
 • analytické a strategické myslenie, dobré komunikačné zručnosti a zmysel pre tímovú prácu.

Microsoft Outlook - expert
Microsoft Excel - expert
Microsoft Word - expert
Vodičský preukaz B

Výhody:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Pridelené služobné osobné vozidlo a mobil.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Platové podmienky:

1250,-.EUR/mesiac

Uvedená mzda sa vzťahuje na kandidáta zodpovedajúceho stanoveným kritériám.

Miesto výkonu práce:

IVSC Bratislava, pracovisko Levice

Termín nástupu: 16.09.2021

Informácie o výberovom konaní:

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Kontakt:
Kontaktná osoba: Danka Kovačičová
E-mail: danka.kovacicova@ssc.sk

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt. Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor. Uchádzač absolvuje test z oblasti zákona o verejnom obstarávaní.


Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 

Aktualizované: 15.1.2022

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

11.01.2022
Analýza možností použitia asfaltových zmesí v cestných tuneloch z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti
Schválené TP 025, TP 069, TP 105

Schválené TP 025, TP 069, TP 105

31.12.2021
MDV SR schválilo:
TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek zariadeniami SKIDDOMETER BV 11 a PROFILOGRAPH GE
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov

Účinnosť od: 01.01.2022

Schválené TP 019, Komentár k TP 019

Schválené TP 019, Komentár k TP 019

30.12.2021
MDV SR schválilo:
TP 019 Dokumentácia stavieb ciest + Komentár k TP 019
Účinnosť od: 31.12.2021

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora