Prejsť na navigáciu

Zoznam TP

Hľadať Názov TP Kategória TP


Kategória TP Označenie TP Názov TP Stiahnuť TP Účinnosť TP od Predchádzajúce znenia TP
Mosty TP 001 Asfaltové mostné závery [PDF, 1,34 MB] apríl 2002
Vozovky TP 002 Katalóg konštrukcií vozoviek pre nápravové zaťaženie 115 kN [PDF, 377 kB] 20.12.2017 TP 002: 2002
(TP 04/2002)
Mosty TP 003 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov [PDF, 274 kB] apríl 2002
Vozovky TP 004 Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukcií vozoviek [PDF, 220 kB] 01.12.2018 TP 004: 2002
(TP 06/2002)
Vozovky TP 005 Rýchle vizuálne prehliadky zariadením VIDEOCAR. Vykonávanie a vyhodnocovanie [PDF, 665 kB] október 2002
Mosty TP 006 Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“ [PDF, 1,15 MB] apríl 2003
Projektovanie a navrhovanie PK TP 007 Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách
Dodatok č.1
[PDF, 757 kB]
[PDF, 137 kB]
01.11.2004

31.12.2015
Mosty TP 008 Podpovrchové mostné závery [PDF, 151 kB] 15.11.2004
Projektovanie a navrhovanie PK TP 009 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií - Časť 1: Požiadavky na tvorbu a preberanie
Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií - Časť 2: Archivácia a údržba
[PDF, 1,26 MB]
[PDF, 198 kB]
01.11.2004
01.12.2004
Vybavenie PK TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách [PDF, 1,25 MB] 01.06.2019 TP 011/2005,
TP 010/2005,
USM 01/2013
Dopravné značenie TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách [PDF, 362 kB] 30.09.2005 TP SSC 01/2000
Dopravné značenie TP 013 Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek [PDF, 343 kB] 30.09.2005
Dopravné značenie TP 014 Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2 [PDF, 268 kB] 30.09.2005
Dopravné značenie TP 015 Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách
Dodatok č.1
[PDF, 332 kB]
[PDF, 1,53 MB]
30.09.2005

25.09.2015
Tunely TP 016 Katalóg porúch tunelov na pozemných komunikáciách [PDF, 1,5 MB] 15.09.2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 017 Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách [PDF, 1,13 MB] 02.05.2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (upokojovanie dopravy) [PDF, 6,38 MB] 10.06.2019 TP 018/2005 + dodatok
č. 1/2006
Mosty TP 019 Dokumentácia stavieb ciest [PDF, 963 kB] 15.01.2007 TP SSC 08/2002
Tunely TP 020 Tunelové názvoslovie [PDF, 517 kB] 01.12.2006
Tunely TP 021 Vystrojovacie triedy - Časť 1: Cyklické razenie [PDF, 6,56 MB] 01.12.2016 TP 021: 2006
(TP 06-1/2006)
Tunely TP 022 Podzemné stavby - Časť 2: Kontinuálne razenie [PDF, 807 kB] 01.12.2006
Vybavenie PK TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení [PDF, 2,6 MB] 01.06.2019 TP 023/2007
Vozovky TP 024 Systém hospodárenia s vozovkami [PDF, 374 kB] 01.08.2006 TP SSC 02/2000
Vozovky TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE [PDF, 423 kB] 01.01.2007 TP SSC 05/2000
Mosty TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií [PDF, 345 kB] 02.01.2008
Mosty TP 027 Navrhovanie zosilnenia betónových mostov [PDF, 361 kB] 15.08.2008 TP 11/2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby [PDF, 565 kB] 01.11.2008
Technológie TP 029 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií [PDF, 2,84 MB] 20.11.2008
Technológie TP 030 Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia [PDF, 1,43 MB] 20.11.2008 TP 03/2007
TSV 0602
Vozovky TP 031 Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB [PDF, 752 kB] 01.05.2009 TP 02/2006 + Príloha A
TP SSC 03/2000
Vozovky TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí [PDF, 283 kB] 01.12.2016 TP 032: 2009
(TP 02/2009)
Vozovky TP 033 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek
Dodatok č.1
[PDF 2,37 MB]
[PDF, 222 kB]
03.08.2009
15.11.2015
TS 0502 : 2002
Projektovanie a navrhovanie PK TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve [PDF, 741 kB] 22.03.2010
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 035 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách [PDF, 11,1 MB] 01.05.2010 TP SSC 03/1999
Vozovky TP 036 Metodika na stanovenie citlivosti asfaltových zmesí na vodu podľa STN EN 12697-12 [PDF, 217 kB] 01.06.2010
Vybavenie PK TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá [PDF, 0,97 MB] 01.06.2019 TP 037/2010,
TP 02/2004
Projektovanie a navrhovanie PK TP 038 Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty. Vyhotovenie, údržba a obnova
Návod nastavenia konfiguračných súborov
[PDF, 5,35 MB]
[PDF, 628 kB]
01.11.2016 TP 038: 2010
(TP 07/2010)
TS 0903/2003
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 039 Používanie posypových materiálov na báze chloridu horečnatého na pozemných komunikáciách [PDF, 539 kB] 18.08.2010
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách [PDF, 228 kB] 18.08.2010
Tunely TP 041 Analýza rizík pre slovenské cestné tunely [PDF, 1,04 MB] 01.06.2011
Vozovky TP 042 zrušené, nahradené
TKP 6/2017
Vozovky TP 043 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách [PDF, 185 kB] 15.08.2011 TP 17/2006
Vozovky TP 044 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy II. až VI. [PDF, 260 kB] 20.12.2017 TP 044: 2011
(TP 05/2011)
TP 14/2005
Vozovky TP 045 Asfaltový koberec drenážny [PDF, 192 kB] 15.08.2011 TP SSC 05/2003
Vozovky TP 046 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste [PDF, 218 kB] 20.12.2017 TP 046: 2011
(TP 07/2011)
TP 02/2007
Vozovky TP 047 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Dodatok č.1
[PDF, 1,77 MB]
[PDF, 225 kB]
15.08.2011
20.11.2018
TP 05/2007
TP 12/2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách [PDF, 2,03 MB] 10.06.2019 TP 048/2011
Tunely TP 049 Vetranie cestných tunelov [PDF, 482 kB] 10.05.2018 TP 049: 2011
(TP 12/2011)
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 050 Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie [PDF, 994 kB] 01.12.2011 TP 06/2008
Vybavenie PK TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien [PDF, 442 kB] 01.12.2011 TP 08/2006
Vybavenie PK TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie [PDF, 812 kB] 01.12.2011 TP SSC 09/2002
Vozovky TP 053 Metodika merania a vyhodnocovania stavu povrchu vozovky pomocou zariadenia LineScan. Hodnotenie stavu povrchu vozovky kamerovým systémom LineScan [PDF, 2,03 MB] 05.12.2011
Projektovanie a navrhovanie PK TP 054 Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii [PDF, 358 kB] 15.01.2012
Vozovky TP 055 Využitie Georadaru (GPR) pri návrhu rehabilitácie/rekonštrukcie vozoviek [PDF, 512 kB] 01.10.2012
Vozovky TP 056 Meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia Profilograph GE [PDF, 1,28 MB] 15.10.2012 TP SSC 04/2000
Vozovky TP 057 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR [PDF, 2,83 MB] 02.01.2018 TP 057: 2012
(TP 05/2012)
MP 01/2009
Vozovky TP 058 Zosilňovanie asfaltových vozoviek [PDF, 616 kB] 01.12.2012 TP 01/2004
TP 038/1990
Mosty TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov [PDF, 1,04 MB] - Note: Chapter 6 Amendment No. 2 TP 059 is supplemented by TP 076 Road bridges monitoring 20.12.2012 TP SSC 04/2003
Mosty TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty [PDF, 420 kB] 20.12.2012 TP 9B/2005
TPR 1/1997
časť B+Z/2002
Mosty TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy
Dodatok č.1
[PDF, 29,7 MB]
[PDF, 214 kB]
20.12.2012

15.10.2014
TP 04/2007
TP SSC 07/2003
Mosty TP 062 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva [PDF, 427 kB] 20.12.2012 TP 12/2006
Mosty TP 063 Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách [PDF, 2,22 MB] 20.12.2012 TP SSC 02/2003
TP SSC 06/2000
Vozovky TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek [PDF, 408 kB] 01.11.2016 TP 064: 2013
(TP 01/2013)
TP 08/2008
TP SSC 06/2003
Vybavenie PK TP 065 Tlmiče nárazov [PDF, 721 kB] 01.03.2013 TP 03/2005
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách [PDF, 1,17 MB] 01.03.2013
Životné prostredie a okolie komunikácie TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava [PDF, 3,06 MB] 01.03.2013 TP 02/2012
Mosty TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov [PDF, 696 kB] 15.12.2016 TP 068: 2013
(TP 05/2013)
Dopravné značenie TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest [PDF, 5,08 MB] 15.11.2013 TP 02/2010
TP 02/2008
TP 11/2006
TP 07/2005
Projektovanie a navrhovanie PK TP 070 Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 [PDF, 811 kB] 15.11.2013 MP 01/2008
Vozovky TP 071 Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty [PDF, 529 kB] 01.12.2013 TP 9A/2005
TPR 1/1997
časť A a Z1/2002
Vozovky TP 072 Vykonávanie údržby diaľnic a rýchlostných ciest [PDF, 804 kB] 01.12.2013 TP SSC 07/2000
Vybavenie PK TP 073 Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovým krytom [PDF, 5,05 MB] 15.12.2013
Mosty TP 074 Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie pozemných komunikácií [PDF, 456 kB] 15.12.2013
Mosty TP 075 Evidencia cestných mostov a lávok [PDF, 1,42 MB] 15.12.2013 Mostný zošit, 2011
TP 07/2006
Mosty TP 076 Monitorovanie cestných mostov [PDF, 402 kB] 15.12.2013 TP 076: 2013 rušia kapitolu 6 Prílohy č. 2
TP 059: 2012
(TP 07/2012)
Mosty TP 077 Systém hospodárenia s mostami [PDF, 702 kB] 15.12.2013 TP 01/2010
Projektovanie a navrhovanie PK TP 078 Usporadúvanie cestnej siete [PDF, 5,60 MB] 20.12.2013 TP 03/2004 + Prílohy 01-03 a Zmena 01/2005 k TP 03/2004
Vozovky TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií [PDF, 1,47 MB] 15.02.2014 TP 03/2008
Tunely TP 080 Bezpečnosť cestných tunelov – Bezpečnostná dokumentácia [PDF, 949 kB] 01.03.2014
Mosty TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií [PDF, 1,22 MB] 01.05.2014
Tunely TP 082 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely - technologické vybavenie [PDF, 1,03 MB] 01.08.2014 TP 01/2011
Vozovky TP 083 Katalóg porúch asfaltových vozoviek [PDF, 30 MB] 15.10.2014 TP SSC 02/2002
Vozovky TP 084 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek [PDF, 1,05 MB] 10.10.2014 TP 13/2006
TP SSC 02/2001
Projektovanie a navrhovanie PK TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry [PDF, 14,6 MB] 10.06.2019 TP 085/2014
Dopravné značenie TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách [PDF, 801 kB] 05.02.2018 TP 086: 2014
(TP 08/2014)
TP 09/2011
TP 01/2008
Vozovky TP 087 Diagnostika a hodnotenie stavu cementobetónových vozoviek [PDF, 456 kB] 01.05.2015
Vozovky TP 088 Návrh rehabilitácie cementobetónových vozoviek [PDF, 4 MB] 01.05.2015
Tunely TP 089 Inžinierskogeologický prieskum pre tunely [PDF, 823 MB] 01.05.2015
Tunely TP 090 Ochrana tunelov proti vode a odvodnenie tunelov [PDF, 412 kB] 01.05.2015
Tunely TP 091 Monitorovanie betónového ostenia tunelov [PDF, 632 kB] 01.07.2015
Vybavenie PK TP 092 Stanovenie základných prvkov bezpečnosti pri prevádzke pozemných komunikácií [PDF, 2,55 MB] 15.10.2015
Tunely TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia-tunely [PDF, 3,62 MB] 01.11.2015
Tunely TP 094 Systém hospodárenia s cestnými tunelmi [PDF, 972 kB] 01.11.2015
Tunely TP 095 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely – stavebné konštrukcie [PDF, 545 kB] 01.11.2015 TP 9C-1/2005
TPR 1/1997
+ Z1/2002
Vybavenie PK TP 096 Použitie snehových kolov na cestách [PDF, 626 kB] 15.11.2015
Vozovky TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií [PDF, 256 kB] 01.12.2015 TP 01/2007
Vozovky TP 098 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciach [PDF, 2,26 MB] 01.12.2015 TS 0803: 2003
Tunely TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Pozastavenie účinnosti TP 099 – Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
[PDF, 777 kB]
[PDF, 326 kB]
01.12.2011 TP 04/2006
TSV 0401
Projektovanie a navrhovanie PK TP 100 Projektovanie turbo-okružných križovatiek
Dodatok č.1
[PDF, 7,9 MB]
[PDF, 210 kB]
31.12.2015
10.09.2018
Vozovky TP 101 Metodika na stanovenie tuhosti asfaltových zmesí [PDF, 442 kB] 31.12.2015
Projektovanie a navrhovanie PK TP 102 Výpočet kapacít pozemných komunikácií [PDF, 10,6 MB] 31.12.2015 TP 10/2010
a Oprava
č. 1/2013
k TP 10/2010
TP 01/2006
Projektovanie a navrhovanie PK TP 103 Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií a iných subj.) [PDF, 11,7 MB] 01.09.2017 TP 103: 2008
(MP 01/2008)
Mosty TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok [PDF, 828 kB] 01.05.2016 USM 1/2012
Vybavenie PK TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov [PDF, 1,7 MB] 01.01.2017
Dopravné značenie TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou [PDF, 282 kB] 01.04.2017
Vozovky TP 107 Diagnostika stavu zemného telesa a odvodnenie vozovky [PDF, 257 kB] 02.01.2018
Vybavenie PK TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá [PDF, 930 kB] 01.06.2019
Vybavenie PK TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá [PDF, 247 kB] 01.06.2019
Vybavenie PK TP 110 Vodiace steny [PDF, 229 kB] 01.06.2019
Mosty TP 111 Technická evidencia, prehliadky, údržba a opravy priepustov [PDF, 490 kB] 01.08.2018
Vozovky TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk [PDF, 951 kB] 07.02.2019
Mosty TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov [PDF, 2,5 MB] 07.02.2019

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora