Prejsť na navigáciu

Zoznam TP


V Zozname TP sú uvedené schválené plnotextové znenia Technických podmienok (TP) vo formáte *pdf.
Predchádzajúce znenia TP sú k dispozícii na SSC – oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií.

Kontakt: Ing. Daniela Čanigová
daniela.canigova@ssc.sk
tel.: 02/502 55 523

Označenie TP Názov TP Účinnosť TP od: Pôvodné označenie TP k 30.6.2016
Predchádzajúce znenia TP
TP 001 Asfaltové mostné závery [PDF, 1,39 MB] apríl 2002 TP 03/2002
TP 002 Katalóg konštrukcií vozoviek pre nápravové zaťaženie 115 kN [PDF, 377 kB] 20.12.2017 TP 04/2002  TP 002: 2002
(TP 04/2002)
TP 003 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov [PDF, 274 kB] apríl 2002 TP 05/2002
TP 004 Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukcií vozoviek [PDF, 220 kB] 01.12.2018 TP 06/2002 TP 004: 2002
(TP 06/2002)
TP 005 Rýchle vizuálne prehliadky zariadením VIDEOCAR. Vykonávanie a vyhodnocovanie [PDF, 665 kB] október 2002 TP 07/2002
TP 006 Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“ [PDF, 1,15 MB] apríl 2003 TP 03/2003
TP 007 Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách [PDF, 757 kB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 137 kB]
01.11.2004
 
31.12.2015
TP 04/2004
TP 008 Podpovrchové mostné závery [PDF, 151 kB] 15.11.2004 TP 06/2004
TP 009 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií.
Časť 1: Požiadavky na tvorbu a preberanie [PDF, 1,26 MB]
Časť 2:  Archivácia a údržba [PDF, 198 kB] 

01.11.2004
01.12.2004
TP 07/2004
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Zaťaženie, stanovenie úrovne zachytenia na PK, projektovanie individuálnych zvodidiel [PDF, 298 kB] 15.03.2005 TP 01/2005 TRP 2/1999
TP 011 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel [PDF, 198 kB] 15.03.2005 TP 02/2005 TRP 3/1999
TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách [PDF, 362 kB] 30.09.2005 TP 04/2005 TP SSC 01/2000
TP 013 Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek [PDF, 343 kB] 30.09.2005 TP 05/2005
TP 014 Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2 [PDF, 268 kB] 30.09.2005 TP 06/2005
TP 015 Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách [PDF, 332 kB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 1,53 MB]
30.09.2005


25.09.2015
TP 08/2005
TP 016

Katalóg porúch tunelov na pozemných komunikáciách [PDF, 1,5 MB]

15.09.2005 TP 10/2005
TP 017 Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách [PDF, 1,13 MB] 02.05.2005 TP 13/2005
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách [PDF, 5,22 MB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 700 kB]
15.12.2005


15.12.2006
TP 15/2005
TP 019
Dokumentácia stavieb ciest [PDF, 963 kB] 15.01.2007 TP 03/2006 TP SSC 08/2002
TP 020 Tunelové názvoslovie [PDF, 517 kB] 01.12.2006 TP 05/2006
TP 021

Vystrojovacie triedy. Časť 1: Cyklické razenie [PDF, 6,56 MB]

01.12.2016 TP 06–1/2006
TP 021: 2006
(TP 06-1/2006)
TP 022 Podzemné stavby. Časť 2: Kontinuálne razenie [PDF, 807 kB] 01.12.2006 TP 06-2/2006
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení [PDF, 2,53 MB] 01.01.2007 TP 09/2006
TP 024 Systém hospodárenia s vozovkami [PDF, 374 kB] 01.08.2006 TP 10/2006 TP SSC 02/2000
TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE [PDF, 423 kB] 01.01.2007 TP 14/2006 TP SSC 05/2000
TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií [PDF, 345 kB] 02.01.2008 TP 07/2007
TP 027 Navrhovanie zosilnenia betónových mostov [PDF, 361 kB] 15.08.2008 TP 05/2008 TP 11/2005
TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby [PDF, 565 kB] 01.11.2008 TP 07/2008
TP 029 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií [PDF, 2,84 MB] 20.11.2008 TP 09/2008
TP 030 Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia [PDF, 1,43 MB] 20.11.2008 TP 10/2008 TP 03/2007
TSV 0602
TP 031 Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB [PDF, 752 kB] 01.05.2009 TP 01/2009 TP 02/2006 + Príloha A
TP SSC 03/2000
TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí [PDF, 283 kB] 01.12.2016 TP 02/2009
TP 032: 2009
(TP 02/2009)
TP 033 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek [PDF 2,37 MB]

+ Dodatok č.1 [PDF, 222 kB]

03.08.2009
15.11.2015
TP 03/2009 TS 0502 : 2002
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve [PDF, 741 kB] 22.03.2010 TP 03/2010

TP 035 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách [PDF, 11,1 MB] 01.05.2010 TP 04/2010 TP SSC 03/1999
TP 036 Metodika na stanovenie citlivosti asfaltových zmesí na vodu podľa STN EN 12697-12 [PDF, 217 kB] 01.06.2010 TP 05/2010
TP 037 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách - Betónové zvodidlo [PDF, 2,15 MB] 01.07.2010 TP 06/2010 TP 02/2004
TP 038

Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty. Vyhotovenie, údržba a obnova [PDF, 5,35 MB]

Návod nastavenia konfiguračných súborov [PDF, 628 kB]

Knižnica čiar a fontov, knižnica buniek, tabuľka farieb, konfiguračný súbor pre tlač, zakladací výkres (seed file) [ZIP, 512 kB]

01.11.2016 TP 07/2010
TP 038: 2010
(TP 07/2010)
TS 0903/2003
TP 039 Používanie posypových materiálov na báze chloridu horečnatého na pozemných komunikáciách [PDF, 539 kB] 18.08.2010 TP 08/2010
TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách [PDF, 228 kB] 18.08.2010 TP 09/2010
TP 041 Analýza rizík pre slovenské cestné tunely [PDF, 1,04 MB] 01.06.2011 TP 02/2011
TP 042 Asfaltový koberec veľmi tenký

zrušené, nahradené TKP 6/2017
TP 043 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách

[PDF, 185 kB]

15.08.2011 TP 04/2011 TP 17/2006
TP 044 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy II. až VI. [PDF, 260 kB] 20.12.2017 TP 05/2011
  TP 044: 2011
(TP 05/2011)
TP 14/2005
TP 045 Asfaltový koberec drenážny [PDF, 192 kB] 15.08.2011 TP 06/2011 TP SSC 05/2003
TP 046 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste [PDF, 218 kB] 20.12.2017 TP 07/2011
TP 046: 2011
(TP 07/2011)
TP 02/2007
TP 047 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek [PDF, 1,77 MB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 225 kB]
15.08.2011

 

20.11.2018
TP 08/2011 TP 05/2007
TP 12/2005
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách [PDF, 2,65 MB] 10.11.2011 TP 10/2011
TP 049 Vetranie cestných tunelov [PDF, 482 kB] 10.05.2018 TP 12/2011 TP 049: 2011
(TP 12/2011)
TP 050 Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie [PDF, 994 kB] 01.12.2011 TP 13/2011 TP 06/2008
TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien

[PDF, 442 kB]

01.12.2011 TP 14/2011 TP 08/2006
TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie [PDF, 812 kB] 01.12.2011 TP 15/2011 TP SSC 09/2002
TP 053 Metodika merania a vyhodnocovania stavu povrchu vozovky pomocou zariadenia LineScan. Hodnotenie stavu povrchu vozovky kamerovým systémom LineScan [PDF, 2,03 MB] 05.12.2011 TP 16/2011
TP 054 Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii [PDF, 358 kB] 15.01.2012 TP 01/2012
TP 055 Využitie Georadaru (GPR) pri návrhu rehabilitácie/rekonštrukcie vozoviek [PDF, 512 kB] 01.10.2012 TP 03/2012
TP 056 Meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia Profilograph GE [PDF, 1,28 MB] 15.10.2012 TP 04/2012 TP SSC 04/2000
TP 057 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR [PDF, 2,83 MB] 02.01.2018 TP 05/2012 TP 057: 2012
(TP 05/2012)
MP 01/2009
TP 058 Zosilňovanie asfaltových vozoviek [PDF, 616 kB] 01.12.2012 TP 06/2012 TP 01/2004
TP 038/1990
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov [PDF, 1,04 MB]
Poznámka: Kapitola 6 Prílohy č. 2 TP 059 je nahradená TP 076 Monitorovanie cestných mostov
20.12.2012 TP 07/2012 TP SSC 04/2003
TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty

[PDF, 420 kB]

20.12.2012 TP 08/2012 TP 9B/2005
TPR 1/1997
časť  B+Z/2002
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy [PDF, 29,7 MB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 214 kB]
20.12.2012

15.10.2014
TP 09/2012 TP 04/2007
TP SSC 07/2003
TP 062 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva [PDF, 427 kB] 20.12.2012 TP 10/2012 TP 12/2006
TP 063

Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách [PDF, 2,22 MB]

20.12.2012 TP 11/2012 TP SSC 02/2003
TP SSC 06/2000
TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek [PDF, 408 kB] 01.11.2016 TP 01/2013 TP 064: 2013
(TP 01/2013)
TP 08/2008
TP SSC 06/2003
TP 065 Tlmiče nárazov [PDF, 721 kB] 01.03.2013 TP 02/2013 TP 03/2005
TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách [PDF, 1,17 MB] 01.03.2013 TP 03/2013
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava [PDF, 3,06 MB] 01.03.2013 TP 04/2013 TP 02/2012
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov [PDF, 696 kB] 15.12.2016 TP 05/2013 TP 068: 2013
(TP 05/2013)
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest [PDF, 5,08 MB] 15.11.2013 TP 06/2013 TP 02/2010
TP 02/2008
TP 11/2006
TP 07/2005
TP 070 Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 [PDF, 811 kB] 15.11.2013 TP 07/2013 MP 01/2008
TP 071 Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty [PDF, 529 kB] 01.12.2013 TP 08/2013 TP 9A/2005

TPR 1/1997
časť A a Z1/2002
TP 072 Vykonávanie údržby diaľnic a rýchlostných ciest [PDF, 804 kB] 01.12.2013 TP 09/2013 TP SSC 07/2000
TP 073 Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovým krytom [PDF, 5,05 MB] 15.12.2013 TP 10/2013
TP 074 Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie pozemných komunikácií [PDF, 456 kB] 15.12.2013 TP 11/2013
TP 075 Evidencia cestných mostov a lávok [PDF, 1,42 MB] 15.12.2013 TP 12/2013 Mostný zošit, 2011
TP 07/2006
TP 076 Monitorovanie cestných mostov [PDF, 402 kB] 15.12.2013 TP 13/2013 TP 076: 2013 rušia kapitolu 6 Prílohy č. 2 TP 059: 2012
(TP 07/2012)
TP 077 Systém hospodárenia s mostami [PDF, 702 kB] 15.12.2013 TP 14/2013 TP 01/2010
TP 078 Usporadúvanie cestnej siete [PDF, 5,60 MB] 20.12.2013 TP 15/2013 TP 03/2004 + Prílohy 01-03 a Zmena 01/2005 k TP 03/2004
TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií
[PDF, 1,47 MB]
15.02.2014 TP 01/2014 TP 03/2008
TP 080 Bezpečnosť cestných tunelov – Bezpečnostná dokumentácia [PDF, 949 kB] 01.03.2014 TP 02/2014
TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií
[PDF, 1,22 MB]
01.05.2014 TP 03/2014
TP 082 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely - technologické vybavenie [PDF, 1,03 MB] 01.08.2014 TP 04/2014 TP 01/2011
TP 083 Katalóg porúch asfaltových vozoviek [PDF, 30 MB] 15.10.2014 TP 05/2014 TP SSC 02/2002
TP 084 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek [PDF, 1,05 MB] 10.10.2014 TP 06/2014 TP 13/2006
TP SSC 02/2001
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry [PDF, 6,9 MB] 01.11.2014 TP 07/2014
TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách  [PDF, 801 kB]
05.02.2018 TP 08/2014 TP 086: 2014
(TP 08/2014)
TP 09/2011
TP 01/2008
TP 087 Diagnostika a hodnotenie stavu cementobetónových vozoviek [PDF, 456 kB] 01.05.2015 TP 01/2015
TP 088 Návrh rehabilitácie cementobetónových vozoviek [PDF, 4  MB] 01.05.2015 TP 02/2015
TP 089 Inžinierskogeologický prieskum pre tunely [PDF, 823 MB] 01.05.2015 TP 03/2015
TP 090 Ochrana tunelov proti vode a odvodnenie tunelov [PDF, 412 kB] 01.05.2015 TP 04/2015
TP 091 Monitorovanie betónového ostenia tunelov [PDF, 632 kB] 01.07.2015 TP 05/2015
TP 092 Stanovenie základných prvkov bezpečnosti pri prevádzke pozemných komunikácií [PDF, 2,55 MB] 15.10.2015 TP 06/2015
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia-tunely [PDF, 3,62 MB] 01.11.2015 TP 07/2015
TP 094 Systém hospodárenia s cestnými tunelmi [PDF, 972 kB] 01.11.2015 TP 08/2015
TP 095
Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely – stavebné konštrukcie [PDF, 545 kB] 01.11.2015 TP 09/2015 TP 9C-1/2005
TPR 1/1997
+Z1/2002
TP 096 Použitie snehových kolov na cestách [PDF, 626 kB] 15.11.2015 TP 10/2015
TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií [PDF, 256 kB] 01.12.2015 TP 11/2015 TP 01/2007
TP 098 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciach [PDF, 2,26 MB] 01.12.2015 TP 12/2015 TS 0803: 2003
TP 099

Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov [PDF, 777 kB]

01.12.2011 TP 11/2011 TP 04/2006
TSV 0401
TP 100

Projektovanie turbo-okružných križovatiek [PDF, 7,9 MB]

+ Dodatok č.1 [PDF, 210 kB]

31.12.2015
10.09.2018
TP 14/2015
TP 101 Metodika na stanovenie tuhosti asfaltových zmesí [PDF, 442 kB] 31.12.2015 TP 15/2015
TP 102 Výpočet kapacít pozemných komunikácií [PDF, 10,6 MB] 31.12.2015 TP 16/2015 TP 10/2010 a Oprava č. 1/2013 k TP 10/2010
TP 01/2006
TP 103 Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií a iných subjektov) [PDF, 11,7 MB] 01.09.2017 MP 01/2008 TP 103: 2008
(MP 01/2008)
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok [PDF, 828 kB] 01.05.2016
TP 02/2016
USM 1/2012
TP 105
Použitie smerových stĺpikov a odrážačov [PDF, 1,7 MB] 01.01.2017


TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou [PDF, 282 kB] 01.04.2017

TP 107
Diagnostika stavu zemného telesa a odvodnenie vozovky [PDF, 257 kB] 02.01.2018


TP 111
Technická evidencia, prehliadky, údržba a opravy priepustov [PDF, 490 kB] 01.08.2018


TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk [PDF, 951 kB] 07.02.2019


TP 113
Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov [PDF, 2,5 MB] 07.02.2019

 

Ďalšie publikácie

 

Označenie Názov
Rok vydania/účinnosť

Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách

(Nie je dostupné v elektronickej forme.)

1999
USM 01/2013

Podmienky použitia energeticky absorpčných koncoviek [PDF, 282 kB]

01.05.2013

 

 Aktualizované: 26.2.2019

 


Publikované: 17.3.2010

Aktuálne

Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora