Prejsť na navigáciu

Zoznam TP


V Zozname TP sú uvedené schválené plnotextové znenia Technických podmienok (TP) vo formáte *pdf.
Predchádzajúce znenia TP sú k dispozícii na SSC – oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií.

Kontakt: Ing. Daniela Čanigová
daniela.canigova@ssc.sk
tel.: 02/502 55 523

Označenie TP Názov TP Účinnosť TP od: Pôvodné označenie TP k 30.6.2016
Predchádzajúce znenia TP
TP 001 Asfaltové mostné závery [PDF, 1,39 MB] apríl 2002 TP 03/2002
TP 002 Katalóg konštrukcií vozoviek pre nápravové zaťaženie 115 kN [PDF, 377 kB] 20.12.2017 TP 04/2002  TP 002: 2002
(TP 04/2002)
TP 003 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov [PDF, 274 kB] apríl 2002 TP 05/2002
TP 004 Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukcií vozoviek [PDF, 220 kB] 01.12.2018 TP 06/2002 TP 004: 2002
(TP 06/2002)
TP 005 Rýchle vizuálne prehliadky zariadením VIDEOCAR. Vykonávanie a vyhodnocovanie [PDF, 665 kB] október 2002 TP 07/2002
TP 006 Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“ [PDF, 1,15 MB] apríl 2003 TP 03/2003
TP 007 Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách [PDF, 757 kB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 137 kB]
01.11.2004
 
31.12.2015
TP 04/2004
TP 008 Podpovrchové mostné závery [PDF, 151 kB] 15.11.2004 TP 06/2004
TP 009 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií.
Časť 1: Požiadavky na tvorbu a preberanie [PDF, 1,26 MB]
Časť 2:  Archivácia a údržba [PDF, 198 kB] 

01.11.2004
01.12.2004
TP 07/2004
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Zaťaženie, stanovenie úrovne zachytenia na PK, projektovanie individuálnych zvodidiel [PDF, 298 kB] 15.03.2005 TP 01/2005 TRP 2/1999
TP 011 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel [PDF, 198 kB] 15.03.2005 TP 02/2005 TRP 3/1999
TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách [PDF, 362 kB] 30.09.2005 TP 04/2005 TP SSC 01/2000
TP 013 Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek [PDF, 343 kB] 30.09.2005 TP 05/2005
TP 014 Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2 [PDF, 268 kB] 30.09.2005 TP 06/2005
TP 015 Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách [PDF, 332 kB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 1,53 MB]
30.09.2005


25.09.2015
TP 08/2005
TP 016

Katalóg porúch tunelov na pozemných komunikáciách [PDF, 1,5 MB]

15.09.2005 TP 10/2005
TP 017 Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách [PDF, 1,13 MB] 02.05.2005 TP 13/2005
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách [PDF, 5,22 MB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 700 kB]
15.12.2005


15.12.2006
TP 15/2005
TP 019
Dokumentácia stavieb ciest [PDF, 963 kB] 15.01.2007 TP 03/2006 TP SSC 08/2002
TP 020 Tunelové názvoslovie [PDF, 517 kB] 01.12.2006 TP 05/2006
TP 021

Vystrojovacie triedy. Časť 1: Cyklické razenie [PDF, 6,56 MB]

01.12.2016 TP 06–1/2006
TP 021: 2006
(TP 06-1/2006)
TP 022 Podzemné stavby. Časť 2: Kontinuálne razenie [PDF, 807 kB] 01.12.2006 TP 06-2/2006
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení [PDF, 2,53 MB] 01.01.2007 TP 09/2006
TP 024 Systém hospodárenia s vozovkami [PDF, 374 kB] 01.08.2006 TP 10/2006 TP SSC 02/2000
TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE [PDF, 423 kB] 01.01.2007 TP 14/2006 TP SSC 05/2000
TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií [PDF, 345 kB] 02.01.2008 TP 07/2007
TP 027 Navrhovanie zosilnenia betónových mostov [PDF, 361 kB] 15.08.2008 TP 05/2008 TP 11/2005
TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby [PDF, 565 kB] 01.11.2008 TP 07/2008
TP 029 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií [PDF, 2,84 MB] 20.11.2008 TP 09/2008
TP 030 Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia [PDF, 1,43 MB] 20.11.2008 TP 10/2008 TP 03/2007
TSV 0602
TP 031 Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB [PDF, 752 kB] 01.05.2009 TP 01/2009 TP 02/2006 + Príloha A
TP SSC 03/2000
TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí [PDF, 283 kB] 01.12.2016 TP 02/2009
TP 032: 2009
(TP 02/2009)
TP 033 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek [PDF 2,37 MB]

+ Dodatok č.1 [PDF, 222 kB]

03.08.2009
15.11.2015
TP 03/2009 TS 0502 : 2002
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve [PDF, 741 kB] 22.03.2010 TP 03/2010

TP 035 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách [PDF, 11,1 MB] 01.05.2010 TP 04/2010 TP SSC 03/1999
TP 036 Metodika na stanovenie citlivosti asfaltových zmesí na vodu podľa STN EN 12697-12 [PDF, 217 kB] 01.06.2010 TP 05/2010
TP 037 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách - Betónové zvodidlo [PDF, 2,15 MB] 01.07.2010 TP 06/2010 TP 02/2004
TP 038

Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty. Vyhotovenie, údržba a obnova [PDF, 5,35 MB]

Návod nastavenia konfiguračných súborov [PDF, 628 kB]

Knižnica čiar a fontov, knižnica buniek, tabuľka farieb, konfiguračný súbor pre tlač, zakladací výkres (seed file) [ZIP, 512 kB]

01.11.2016 TP 07/2010
TP 038: 2010
(TP 07/2010)
TS 0903/2003
TP 039 Používanie posypových materiálov na báze chloridu horečnatého na pozemných komunikáciách [PDF, 539 kB] 18.08.2010 TP 08/2010
TP 040 Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách [PDF, 228 kB] 18.08.2010 TP 09/2010
TP 041 Analýza rizík pre slovenské cestné tunely [PDF, 1,04 MB] 01.06.2011 TP 02/2011
TP 042 Asfaltový koberec veľmi tenký

zrušené, nahradené TKP 6/2017
TP 043 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách

[PDF, 185 kB]

15.08.2011 TP 04/2011 TP 17/2006
TP 044 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy II. až VI. [PDF, 260 kB] 20.12.2017 TP 05/2011
  TP 044: 2011
(TP 05/2011)
TP 14/2005
TP 045 Asfaltový koberec drenážny [PDF, 192 kB] 15.08.2011 TP 06/2011 TP SSC 05/2003
TP 046 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste [PDF, 218 kB] 20.12.2017 TP 07/2011
TP 046: 2011
(TP 07/2011)
TP 02/2007
TP 047 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek [PDF, 1,77 MB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 225 kB]
15.08.2011

 

20.11.2018
TP 08/2011 TP 05/2007
TP 12/2005
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách [PDF, 2,65 MB] 10.11.2011 TP 10/2011
TP 049 Vetranie cestných tunelov [PDF, 482 kB] 10.05.2018 TP 12/2011 TP 049: 2011
(TP 12/2011)
TP 050 Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie [PDF, 994 kB] 01.12.2011 TP 13/2011 TP 06/2008
TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien

[PDF, 442 kB]

01.12.2011 TP 14/2011 TP 08/2006
TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie [PDF, 812 kB] 01.12.2011 TP 15/2011 TP SSC 09/2002
TP 053 Metodika merania a vyhodnocovania stavu povrchu vozovky pomocou zariadenia LineScan. Hodnotenie stavu povrchu vozovky kamerovým systémom LineScan [PDF, 2,03 MB] 05.12.2011 TP 16/2011
TP 054 Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii [PDF, 358 kB] 15.01.2012 TP 01/2012
TP 055 Využitie Georadaru (GPR) pri návrhu rehabilitácie/rekonštrukcie vozoviek [PDF, 512 kB] 01.10.2012 TP 03/2012
TP 056 Meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia Profilograph GE [PDF, 1,28 MB] 15.10.2012 TP 04/2012 TP SSC 04/2000
TP 057 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR [PDF, 2,83 MB] 02.01.2018 TP 05/2012 TP 057: 2012
(TP 05/2012)
MP 01/2009
TP 058 Zosilňovanie asfaltových vozoviek [PDF, 616 kB] 01.12.2012 TP 06/2012 TP 01/2004
TP 038/1990
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov [PDF, 1,04 MB]
Poznámka: Kapitola 6 Prílohy č. 2 TP 059 je nahradená TP 076 Monitorovanie cestných mostov
20.12.2012 TP 07/2012 TP SSC 04/2003
TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty

[PDF, 420 kB]

20.12.2012 TP 08/2012 TP 9B/2005
TPR 1/1997
časť  B+Z/2002
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy [PDF, 29,7 MB]
+ Dodatok č.1 [PDF, 214 kB]
20.12.2012

15.10.2014
TP 09/2012 TP 04/2007
TP SSC 07/2003
TP 062 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva [PDF, 427 kB] 20.12.2012 TP 10/2012 TP 12/2006
TP 063

Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách [PDF, 2,22 MB]

20.12.2012 TP 11/2012 TP SSC 02/2003
TP SSC 06/2000
TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek [PDF, 408 kB] 01.11.2016 TP 01/2013 TP 064: 2013
(TP 01/2013)
TP 08/2008
TP SSC 06/2003
TP 065 Tlmiče nárazov [PDF, 721 kB] 01.03.2013 TP 02/2013 TP 03/2005
TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách [PDF, 1,17 MB] 01.03.2013 TP 03/2013
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava [PDF, 3,06 MB] 01.03.2013 TP 04/2013 TP 02/2012
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov [PDF, 696 kB] 15.12.2016 TP 05/2013 TP 068: 2013
(TP 05/2013)
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest [PDF, 5,08 MB] 15.11.2013 TP 06/2013 TP 02/2010
TP 02/2008
TP 11/2006
TP 07/2005
TP 070 Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 [PDF, 811 kB] 15.11.2013 TP 07/2013 MP 01/2008
TP 071 Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty [PDF, 529 kB] 01.12.2013 TP 08/2013 TP 9A/2005

TPR 1/1997
časť A a Z1/2002
TP 072 Vykonávanie údržby diaľnic a rýchlostných ciest [PDF, 804 kB] 01.12.2013 TP 09/2013 TP SSC 07/2000
TP 073 Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovým krytom [PDF, 5,05 MB] 15.12.2013 TP 10/2013
TP 074 Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie pozemných komunikácií [PDF, 456 kB] 15.12.2013 TP 11/2013
TP 075 Evidencia cestných mostov a lávok [PDF, 1,42 MB] 15.12.2013 TP 12/2013 Mostný zošit, 2011
TP 07/2006
TP 076 Monitorovanie cestných mostov [PDF, 402 kB] 15.12.2013 TP 13/2013 TP 076: 2013 rušia kapitolu 6 Prílohy č. 2 TP 059: 2012
(TP 07/2012)
TP 077 Systém hospodárenia s mostami [PDF, 702 kB] 15.12.2013 TP 14/2013 TP 01/2010
TP 078 Usporadúvanie cestnej siete [PDF, 5,60 MB] 20.12.2013 TP 15/2013 TP 03/2004 + Prílohy 01-03 a Zmena 01/2005 k TP 03/2004
TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií
[PDF, 1,47 MB]
15.02.2014 TP 01/2014 TP 03/2008
TP 080 Bezpečnosť cestných tunelov – Bezpečnostná dokumentácia [PDF, 949 kB] 01.03.2014 TP 02/2014
TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií
[PDF, 1,22 MB]
01.05.2014 TP 03/2014
TP 082 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely - technologické vybavenie [PDF, 1,03 MB] 01.08.2014 TP 04/2014 TP 01/2011
TP 083 Katalóg porúch asfaltových vozoviek [PDF, 30 MB] 15.10.2014 TP 05/2014 TP SSC 02/2002
TP 084 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek [PDF, 1,05 MB] 10.10.2014 TP 06/2014 TP 13/2006
TP SSC 02/2001
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry [PDF, 6,9 MB] 01.11.2014 TP 07/2014
TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách  [PDF, 801 kB]
05.02.2018 TP 08/2014 TP 086: 2014
(TP 08/2014)
TP 09/2011
TP 01/2008
TP 087 Diagnostika a hodnotenie stavu cementobetónových vozoviek [PDF, 456 kB] 01.05.2015 TP 01/2015
TP 088 Návrh rehabilitácie cementobetónových vozoviek [PDF, 4  MB] 01.05.2015 TP 02/2015
TP 089 Inžinierskogeologický prieskum pre tunely [PDF, 823 MB] 01.05.2015 TP 03/2015
TP 090 Ochrana tunelov proti vode a odvodnenie tunelov [PDF, 412 kB] 01.05.2015 TP 04/2015
TP 091 Monitorovanie betónového ostenia tunelov [PDF, 632 kB] 01.07.2015 TP 05/2015
TP 092 Stanovenie základných prvkov bezpečnosti pri prevádzke pozemných komunikácií [PDF, 2,55 MB] 15.10.2015 TP 06/2015
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia-tunely [PDF, 3,62 MB] 01.11.2015 TP 07/2015
TP 094 Systém hospodárenia s cestnými tunelmi [PDF, 972 kB] 01.11.2015 TP 08/2015
TP 095
Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely – stavebné konštrukcie [PDF, 545 kB] 01.11.2015 TP 09/2015 TP 9C-1/2005
TPR 1/1997
+Z1/2002
TP 096 Použitie snehových kolov na cestách [PDF, 626 kB] 15.11.2015 TP 10/2015
TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií [PDF, 256 kB] 01.12.2015 TP 11/2015 TP 01/2007
TP 098 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciach [PDF, 2,26 MB] 01.12.2015 TP 12/2015 TS 0803: 2003
TP 099

Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov [PDF, 777 kB]

01.12.2011 TP 11/2011 TP 04/2006
TSV 0401
TP 100

Projektovanie turbo-okružných križovatiek [PDF, 7,9 MB]

+ Dodatok č.1 [PDF, 210 kB]

31.12.2015
10.09.2018
TP 14/2015
TP 101 Metodika na stanovenie tuhosti asfaltových zmesí [PDF, 442 kB] 31.12.2015 TP 15/2015
TP 102 Výpočet kapacít pozemných komunikácií [PDF, 10,6 MB] 31.12.2015 TP 16/2015 TP 10/2010 a Oprava č. 1/2013 k TP 10/2010
TP 01/2006
TP 103 Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií a iných subjektov) [PDF, 11,7 MB] 01.09.2017 MP 01/2008 TP 103: 2008
(MP 01/2008)
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok [PDF, 828 kB] 01.05.2016
TP 02/2016
USM 1/2012
TP 105
Použitie smerových stĺpikov a odrážačov [PDF, 1,7 MB] 01.01.2017


TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou [PDF, 282 kB] 01.04.2017

TP 107
Diagnostika stavu zemného telesa a odvodnenie vozovky [PDF, 257 kB] 02.01.2018


TP 111
Technická evidencia, prehliadky, údržba a opravy priepustov [PDF, 490 kB] 01.08.2018


TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk [PDF, 951 kB] 07.02.2019


TP 113
Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov [PDF, 2,5 MB] 07.02.2019

 

Ďalšie publikácie

 

Označenie Názov
Rok vydania/účinnosť

Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách

(Nie je dostupné v elektronickej forme.)

1999
USM 01/2013

Podmienky použitia energeticky absorpčných koncoviek [PDF, 282 kB]

01.05.2013

 

 Aktualizované: 26.2.2019

 


Publikované: 17.3.2010

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2019

Bezpečnosť cestnej premávky 2019

30.04.2019
V dňoch 16. – 18. septembra 2019 sa v hoteli Bešeňová, Bešeňová bude konať konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky 2019.
Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora