SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Hospodárenie s mostami>Výber technických predpisov rezortu pre hospodárenie s mostami
Prejsť na navigáciu

Výber technických predpisov rezortu pre hospodárenie s mostami

Nasledujúci prehľad je výberom z aktuálnych zoznamov technických predpisov rezortu (TPR), ktoré sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej správy ciest.

Tieto vybrané predpisy priamo súvisia s výkonom činností systému hospodárenia s mostami alebo vymedzujú pravidlá pri výstavbe, prevádzke a opravách cestných mostov. Niekoľko ďalších TPR sa v rôznej miere dotýka mostnej problematiky, napríklad technické podmienky pre záchytné bezpečnostné zariadenia, ktoré nie sú v nasledujúcom zozname Technických podmienok uvedené. Je potrebné venovať pozornosť všetkým schváleným TPR.

 

Výber technických predpisov rezortu pre hospodárenie s mostami [PDF, 430 kB]

 

Technické podmienky (TP) - technické postupy, usmernenia a zásady, ktoré sa súbežne spracúvajú, dopĺňajú a revidujú v súlade s meniacou sa sústavou STN

 

Označenie TP Názov TP
TP 001 Asfaltové mostné závery [PDF, 1,39 MB]
TP 003 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov [PDF, 274 kB]
TP 006 Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“ [PDF, 1,15 MB]
TP 008 Podpovrchové mostné závery [PDF, 151 kB]
TP 019
Dokumentácia stavieb ciest [PDF, 963 kB]
TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií [PDF, 345 kB]
TP 027 Navrhovanie zosilnenia betónových mostov [PDF, 361 kB]
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov [PDF, 1,04 MB]
TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty [PDF, 420 kB]
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy [PDF, 16 MB]
TP 062 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva [PDF, 427 kB]
TP 063

Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách [PDF, 2,22 MB]

TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov [PDF, 696 kB]
TP 075 Evidencia cestných mostov a lávok [PDF, 1,42 MB]
TP 076 Monitorovanie cestných mostov [PDF, 402 kB]
TP 077 Systém hospodárenia s mostami [PDF, 702 kB]
TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií [PDF, 1,22 MB]
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok [PDF, 828 kB]
TP 111
Technická evidencia, prehliadky, údržba a opravy priepustov [PDF, 490 kB]
TP 113
Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov [PDF, 2,5 MB] 

Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP) - na výstavbu, príp. na opravu ciest, mostov, tunelov, iných cestných objektov a cestného vybavenia

Označenie Názov TKP
3 Priepusty [PDF, 930 kB]
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [PDF, 222 kB]
15

Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 650 kB]

16

Debnenie, lešenie a podperné skruže [PDF, 436 kB]

17

Výstuž do betónu [PDF, 549 kB]

18

Betón na konštrukcie [PDF, 628 kB]

19

Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 615 kB]

20

Oceľové konštrukcie [PDF, 949 kB]

21

Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [PDF, 561 kB]

22

Izolačný systém vozovky na moste [PDF, 259 kB]

23

Mostné ložiská [PDF, 467 kB]

24

Mostné závery [PDF, 335 kB]

29

Protihlukové clony [PDF, 283 KB]

 


 

Katalógové listy (KL) - katalógy opráv ciest, mostov a tunelov, kameniva, hydraulických spojív a pod.

Označenie Názov Materiálových katalógových listov
KLMP 1/2019

Katalógové listy mostných prefabrikátov [ZIP, 9,4 MB]

KLVM 1/2010

Katalógové listy vozoviek na mostoch [PDF, 273 kB]

KLMZ 1/2011

Katalógové listy mostných záverov [PDF, 1,29 MB]

KLML 1/2011

Katalógové listy mostných ložísk [PDF, 967 kB]

KLK KB 1/2013

Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny [PDF, 713 kB]

 


 

Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (VL) - vzorové listy riešia overené stavebné detaily, opakovateľne využiteľné, ktoré sa pri výstavbe cestných komunikácií/mostov osvedčili a ktoré tvoria určitú štandardnú úroveň projektovej prípravy. Použitie VL nie je však povinné, v odôvodnených prípadoch sa môžu nahradiť aj osobitným návrhom projektanta, pokiaľ ho vie odborne zdôvodniť (napr. špecifickými podmienkami lokality stavby, použitím novších technických poznatkov overených napr. v zahraničí a pod.)

Označenie Názov Vzorových listov
VL 4

Mosty [PDF, 4,11 MB]

 

Aktualizované: 22.1.2020

Publikované: 29.11.2016

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora