SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Hospodárenie s mostami>Výber technických predpisov rezortu pre hospodárenie s mostami
Prejsť na navigáciu

Výber technických predpisov rezortu pre hospodárenie s mostami

Nasledujúci prehľad je výberom z aktuálnych zoznamov technických predpisov rezortu (TPR), ktoré sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej správy ciest.

Tieto vybrané predpisy priamo súvisia s výkonom činností systému hospodárenia s mostami alebo vymedzujú pravidlá pri výstavbe, prevádzke a opravách cestných mostov. Niekoľko ďalších TPR sa v rôznej miere dotýka mostnej problematiky, napríklad technické podmienky pre záchytné bezpečnostné zariadenia, ktoré nie sú v nasledujúcom zozname Technických podmienok uvedené. Je potrebné venovať pozornosť všetkým schváleným TPR.

 

Výber technických predpisov rezortu pre hospodárenie s mostami [PDF, 201 kB]

 

Technické podmienky (TP) - technické postupy, usmernenia a zásady, ktoré sa súbežne spracúvajú, dopĺňajú a revidujú v súlade s meniacou sa sústavou STN

 

Označenie TP Názov TP
TP 001 Asfaltové mostné závery [PDF, 1,39 MB]
TP 003 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov [PDF, 274 kB]
TP 006 Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“ [PDF, 1,15 MB]
TP 008 Podpovrchové mostné závery [PDF, 151 kB]
TP 019
Dokumentácia stavieb ciest [PDF, 963 kB]
TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií [PDF, 345 kB]
TP 027 Navrhovanie zosilnenia betónových mostov [PDF, 361 kB]
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov [PDF, 1,04 MB]
TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty [PDF, 420 kB]
TP 061

Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy [PDF, 29,7 MB]

+

Dodatok č.1 [PDF, 214 kB]

TP 062 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva [PDF, 427 kB]
TP 063

Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách [PDF, 2,22 MB]

TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov [PDF, 696 kB]
TP 075 Evidencia cestných mostov a lávok [PDF, 1,42 MB]
TP 076 Monitorovanie cestných mostov [PDF, 402 kB]
TP 077 Systém hospodárenia s mostami [PDF, 702 kB]
TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií [PDF, 1,22 MB]
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok [PDF, 828 kB] 

Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP) - na výstavbu, príp. na opravu ciest, mostov, tunelov, iných cestných objektov a cestného vybavenia

Označenie Názov TKP
3 Priepusty [PDF, 930 kB]
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [PDF, 210 kB]
15

Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 650 kB]

16

Debnenie, lešenie a podperné skruže [PDF, 436 kB]

17

Výstuž do betónu [PDF, 549 kB]

18

Betón na konštrukcie [PDF, 628 kB]

19

Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 615 kB]

20

Oceľové konštrukcie [PDF, 949 kB]

21

Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [PDF, 561 kB]

22

Izolačný systém vozovky na moste [PDF, 259 kB]

23

Mostné ložiská [PDF, 467 kB]

24

Mostné závery [PDF, 335 kB]

29

Protihlukové clony [PDF, 283 KB]

 


 

Katalógové listy (KL) - katalógy opráv ciest, mostov a tunelov, kameniva, hydraulických spojív a pod.

Označenie Názov Materiálových katalógových listov
KLMP 1/2009

Katalógové listy mostných prefabrikátov [PDF, 242 kB] + Prílohy nosníkov [ZIP, 5,7 MB] +

Dodatok č. 1/2011 ku KLMP 1/2009 [PDF, 1,87 MB]

KLVM 1/2010

Katalógové listy vozoviek na mostoch [PDF, 273 kB]

KLMZ 1/2011

Katalógové listy mostných záverov [PDF, 1,29 MB]

KLML 1/2011

Katalógové listy mostných ložísk [PDF, 967 kB]

KLK KB 1/2013

Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny [PDF, 713 kB]

 


 

Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (VL) - vzorové listy riešia overené stavebné detaily, opakovateľne využiteľné, ktoré sa pri výstavbe cestných komunikácií/mostov osvedčili a ktoré tvoria určitú štandardnú úroveň projektovej prípravy. Použitie VL nie je však povinné, v odôvodnených prípadoch sa môžu nahradiť aj osobitným návrhom projektanta, pokiaľ ho vie odborne zdôvodniť (napr. špecifickými podmienkami lokality stavby, použitím novších technických poznatkov overených napr. v zahraničí a pod.)

Označenie Názov Vzorových listov
VL 4

Mosty [PDF, 4,11 MB]

 

Aktualizované: 14.5.2019

Publikované: 29.11.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora