SSC>Činnosti>Údržba a opravy>Oddelenie správy a údržby
Prejsť na navigáciu

Oddelenie správy a údržby

Správa:

Vykonáva správu majetku štátu zvereného Slovenskej správe ciest na úsekoch ciest I. triedy a spracúva podklady na rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej správy v rámci svojich kompetencií.

Jednotlivé činnosti oddelenia

 • koordinačná a analytická činnosť v oblasti tvorby krátkodobých a dlhodobých plánov prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni
 • spracováva podklady na rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej správy na úsekoch ciest zverených do správy
 • zodpovedá za výkon správy majetku štátu zvereného Slovenskej správe ciest
 • spolupráca pre procese metodického riadenia procesu preberania majetku a zverovania do vymedzenej správy a údržby IVSC
 • metodické riadenie činnosti IVSC v oblasti majetkovej správy
 • pripomienkovanie návrhov zmlúv o nájme, výpožičke, prevode správy majetku štátu, stanovení správy nehnuteľností na cestách I. triedy a súvisiacich objektov
 • zodpovedá za vyhodnocovanie technicko-ekonomických analýz hospodárenia
 • uplatňovanie práva SSC na náhradu škôd spôsobených na cestách I. triedy inými subjektmi zodpovednými za vznik škody na štátom zverenom majetku
 • zabezpečovanie správy majetku štátu na úseku ciest I. triedy
 • spracúva a predkladá podklady na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku vo svojej správe
 • vyhodnocuje technicko-ekonomické analýzy hospodárenia, technickej vybavenosti, jej reprodukcie a výkonového využívania pracovných kapacít a organizácie cestnej správy


Údržba:

Riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje, prevádzku, údržbu a opravy ciest, kontrolnú činnosť, plánuje, sleduje a vyhodnocuje efektívnosť finančných prostriedkov vynakladaných na údržbu ciest a mostov a na opravy ciest a mostov.

Jednotlivé činnosti oddelenia

 • navrhovanie metodiky pre výkon a financovanie prevádzky, údržby a opráv ciest
 • zabezpečovanie kontroly environmentálnej ochrany okolia komunikácií z hľadiska štandardov a noriem cestnej údržby a prevádzky
 • vykonávanie kontroly dopravno-bezpečnostého vybavenia ciest a stavebného stavu komunikácií
 • spolupráca pri tvorbe operačných plánov zimnej a letnej údržby
 • vypracovávanie jednotných štandard pre údržbu a vykonávanie kontroly technologických postupov výkonu údržby ciest
 • spolupráca na úlohách koncepcie rozvoja Informačného a riadiaceho systému (IRS) pre všetky organizačné zložky
 • navrhovanie spracovania a zmien technologických postupov a štandardov cestnej údržby
 • spolupráca pri návrhu metodiky pre výkon a financovanie prevádzky, údržby a opráv ciest I. triedy
 • spolupráca pri kontrole stavebného stavu komunikácií
 • zodpovedá za vyhodnocovanie efektívnosti finančných prostriedkov vynakladaných na prevádzku, údržby a opravy na úseku ciest I. tried
 • spolupráca pri návrhoch rozpisu plánu a rozpočtu na IVSC
 • participácia na výsledkoch systému hospodárenia s vozovkami v úzkej spolupráci s príslušným oddelením pre technický rozvoj
 • evidencia prebiehajúcich opráv na úseku ciest I. triedy v pôsobnosti jednotlivých IVSC
 • sledovanie opráv počas záručnej doby a predkladanie podnetov na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady
 • pripomienkovanie zaraďovania jednotlivých opráv do plánu IVSC

 


Zimná údržba

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácii, spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácii spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami sa vykonáva:

 • zmierňovaním šmykľavosti, vozoviek pri poľadovici/utlačenej snehovej vrstve posypom
 • odstraňovaním poľadovice, snehovej vrstvy alebo utlačenej snehovej vrstvy odpluhovaním alebo rozmrazovaním.

Ďalšie informácie:

 

 

Aktualizované: 30.1.2019

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené KLMP 1/2019

Schválené KLMP 1/2019

20.12.2019
MDV SR schválilo KLMP 1/2019
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov
Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora