Prejsť na navigáciu

Používanie posypových materiálov s navlhčovaním

Všeobecné zásady

 • Navlhčovanie posypových materiálov možno účinne použiť pre posypové technológie zimnej údržby vozoviek na likvidáciu ľadu a snehu a utlačenej vrstvy snehu za účelom dosiahnutia lepšej priľnavosti posypového materiálu k povrchu vozovky a zvýšenia účinku posypu
 • navlhčovanie sa vykonáva pri posype chemickými rozmrazovacími materiálmi, inertnými posypovými materiálmi alebo ich zmesou a to pridávaním vodného roztoku chloridov (NaCl, CaCl2 ) v koncentrácii podľa teploty ovzdušia a požadovanej technologickej účinnosti (rozmrazenie, zvýšenie priľnavosti)
 • pre navlhčovanie možno použiť posýpacie mechanizmy vybavené navlhčovacím zariadením, reguláciou dávkovania posypového materiálu a dávkovania navlhčovacieho roztoku, ktoré zaručujú rovnomernosť posypu a navlhčenie v celej šírke posypuPríprava technológie

Navlhčovací roztok sa pripravuje zásadne z chloridu sodného (NaCl), prípadne z chloridu vápenatého (CaCl2 ) ak ide o aplikáciu na IP v chránených vodných oblastiach.

Navlhčovací roztok sa pripravuje alebo v prípravných nádržiach pre použitie na:

 • navlhčovanie pri chemickom posype v koncentrácii 20 - 25 % (v 100 litroch vody rozpustiť 30 - 35 kg NaCl)
 • navlhčovanie pri inertnom posype v koncentrácii 5 -10 % (v 100 l vody rozpustiť 6 - 10 kg NaCl). Váhové množstva sú odvodené z molekulovej hmotnosti NaCl a vody (rozpätia hmotnosti dávkovania NaCl zohľadňujú kolísavú vlhkosť soli a inertného materiálu na skládke).

Pri príprave navlhčovacím roztokov (po dokonalom premiešaní) sa hustomerom odmeria dosiahnutá hodnota (napr. pri teplote okolo 00 C pre 25 % roztok je hustota cca 1,2 g/cm3 a pre 5 % roztok je hustota cca 1,05 g/cm3 ) a táto hodnota sa zaeviduje, aby pred prečerpávaním do zásobnej nádrže i pred použitím bol roztok premiešaný na túto istú hodnotu.

Poznámka: Pri poklese teploty roztoku pri prečerpávaní jeho hustota nepatrne narastá.

Pri výbere materiálu pre chemický posyp sa uprednostňuje materiál granulometrického obsahu zŕn cca 3 mm s minimálnym podielom drobnejších a prachových častíc (sledovať podľa atestov dodávateľa).

Výber kameniva pre zdrsňovanie sa vykoná podľa požiadaviek na materiál pre inertný posyp stanovených pre kamenivo takto:

 • pevnosť - podľa skúšky otĺkovosti (max. 50 %) s požiadavkou na minimálnu „drviteľnosť“ (8 - 9 %) odolnosť proti mrazu - (min. 5 cyklov) - podľa skúšky mrazuvzdornosti s určením počtu cyklov (podľa počtu cyklov záporných a kladných teplôt v konkrétnej oblasti) prípadne požadovať skúšky na nasiakavosť (max. 3 %)
 • objemová hmotnosť - (2000 kg/m3 a viac) - odporúča sa používať len hutné kamenivo min.2000 kg/m2
 • tvarovosť - doporučený tvarový index 3 a väčší (kubický tvar zŕn)
 • zrnitosť - požiadavka na minimalizáciu obsahu podsitných fraktúr (pri frakcii do 4 mm podsitné zrná do 1 mm max.5 % vákuových)

Pre inertný posyp v zimnej údržbe sa podľa uvedených požiadaviek vyberá materiál, ktorého výluhy nezaťažujú pôdu a vodu, ktorý nezvyšuje prašnosť, pričom ho možno po zimnom období pozbierať a recyklovať.

Materiál preto musí odolávať klimatickým podmienkam, dynamickým nárazom (podrvovaniu na vozovke), pričom súčasne po posype nesmie odletovať z vozovky.

Posypový materiál (soľ, kamenná drva, ich zmes v pomere 1:5 a pod.) sa na skládkach ukladá separátne (do 4 mm a 4-8 mm) vzhľadom na alternatívy použitia v závislosti od stavu povrchu vozovky (poľadovica, utlačená snehová vrstva a pod.).

 


Posyp a navlhčovanie

Navlhčovacie zariadenie musí umožňovať kontrolu spotreby – dávky navlhčovacieho roztoku.

Navlhčovanie sa aplikuje v účinnej šírke rozptylu posýpacieho materiálu pred dopadom na vozovku (vo vzduchu), alebo navlhčovaním na rozmetadle posýpača (v prípade veterného počasia). Šírka posypu pri navlhčovaní vo vzduchu sa prispôsobuje možnému účinnému záberu navlhčovania (šírke vodnej clony).

Počas navlhčovania je v prevádzke premiešavacie čerpadlo, ktorého činnosť sa kontroluje indikátorom v kabíne posýpača.

Pri posype vodič dodržuje doporučené rýchlosti vozidla v závislosti od výkonu čerpadla.

Pri zdrsňovaní utlačenej snehovej vrstvy inertným posypom s navlhčovaním sa použije hrubšia frakcia kameniva (4 - 8 mm), pri rozmrazovaní a zdrsňovaní tenkých vrstiev ľadu jemná frakcia (do 4 mm).

Navlhčovanie soli a kameniva je možné aj na korbe vozidla a to pri navlhčovaní posypovej soli pridaním (postrekom) roztoku alebo len čistej vody (cca 5 % váhového množstva naloženého NaCl) a pri navlhčovaní kameniva pridaním (postrekom) roztoku 5 - 10 % NaCl, max. 25 % (v množstve cca 5 % váhového množstva kameniva na korbe).

Pri navlhčovaní soli alebo kamennej drvy s použitím navlhčovacieho zariadenia sa účinná dávka materiálu a roztoku volí s ohľadom na potrebný rozmrazovací alebo zdrsňovací účinok, možnosť regulácie dávky roztoku (výkonu čerpadla), príp. len rýchlosťou vozidla.Chemický posyp s navlhčovaním (šírka posypu 6 m) - rozmrazovanie

Hrúbka Dávka Koncentr. Dávka Rýchlosť Výkon
ľadu soli roztoku roztoku vozidla čerpadla
snehu (g/m2) ( % ) (g/m2) (km/hod.) (l/min.)
námraza       40 30
sneh a ľad 8 - 10 25 5    
do 5 mm       20 14
utlač.sneh. vrstva 15 - 20 25 10 20 30
ľad do 30 mm 15 - 20 25 10 10 14

 

Rýchlosť vozidla pre požadovanú dávku sa odvodí podľa výkonu čerpadla z uvedenej lineárnej závislosti.

 


Inertný posyp s navlhčovaním (šírka posypu 6 m) - zdrsňovanie  

  Posyp. Dávka Koncetr. Dávka Rýchlosť Výkon
  materiál posyp. navlhčov. roztoku vozidla čerpadla
  frakcia materiálu roztoku soli    
  (mm) (g/m2) soli (%) (g/m2) (km/hod.) (l/min.)
ľad kam.drva 50-100 5 % 10 20 30
  do 4 mm       10 14
utlačená kam.drva 50-300 25 % 10 20 30
snehová vrstva do 4-8mm       10 14

 

Dávka suchého posypového materiálu sa volí podľa požadovanej účinnosti (stúpanie - 100 - 300 g/m2) a podľa teploty ovzdušia, ako aj použitého kameniva (teplota pod - 100 C, 100 - 200 g/m2. Pre posyp utlačenej snehovej vrstvy je výhodnejšie použiť vyššiu koncentráciu navlhčovacieho roztoku NaCl, najmä pri teplotách - 100 C a nižších.

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora