Prejsť na navigáciu

Zmierňovanie šmykľavosti vozovky spôsobenej poľadovicou/šmykľavosti utlačenej vrstvy snehu na vozovke

Zmierňovanie šmykľavosti sa zabezpečuje zdrsnením jej povrchu posypom inertným materiálom alebo jeho zmesami s chemickým materiálom alebo navlhčeným inertným materiálom a to:

  • pri poľadovici - max. veľkosť zŕn do 4 mm
  • pri ujazdenej vrstve snehu - max. veľkosť zŕn do 8 mm


Zmierňovanie šmykľavosti posypom inertným materiálom na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá sa vykonáva iba :

  • na nových cementobetónových vozovkách, pri ktorých nebola vykonaná impregnácia povrchu pred zimným obdobím
  • na cestách v úsekoch, kde bol vydaný zákaz používania chemických posypových látok (ochrana vôd, ochrana konštrukcií mostov a pod.)
  • v mimoriadnych prípadoch na diaľničných privádzačoch najmä v oblúkoch, v stúpaniach, klesaniach a pod. s veľkosťou zŕn max. do 8 mm.

 

V ostatných prípadoch sa odstránenie poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy vykonáva rozmrazovaním chemickým posypom.

Ako inertný posypový materiál sa v zásade používa ostro hranný piesok alebo kamenivo s veľkosťou zŕn maximálne do 8 mm. Väčšia zrnitosť (max. do 16 mm) sa môže použiť iba v mimoriadnych prípadoch a to posypom do snehovej vrstvy v prudkých zákrutách, stúpaniach, klesaniach a pod., mimo zástavby, nie však na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá.

Použitie iného inertného materiálu je možné iba so súhlasom SSC - úseku správy a prevádzky s podmienkou, že uvedený materiál spĺňa podmienky dané príslušnou normou a neobsahuje škodlivé látky a prvky zaťažujúce životné prostredie a jeho nezávadnosť bola potvrdená okresným hygienikom.

Dávkovanie zdrsňujúcich inertných materiálov alebo ich zmesí závisí od dopravných pomerov, od smerových a výškových parametrov úseku cesty, od intenzity dopravy, stavu povrchu vozovky, od vlastnosti a druhu posypového materiálu.


Odporučené dávky inertného materiálu sú nasledovné :

Úsek cesty - klimatické podmienky Dávkovanie v g/m2
rovinné úseky 70 až 100
zľadovatelé rovinné úseky 100 až 150
stúpania – klesania 150 až 250
zľadovatené stúpania – klesania 250 až 400

 

Maximálna posypová dávka je 500 g/m2.

2.7 Zmes inertného materiálu a chemického materiálu sa môže použiť iba na úsekoch, kde nie je vylúčený chemický posyp.

2.8 Zmes sa pripravuje iba z vhodného inertného materiálu (dodržanie zrnitosti a pod.) a chemického materiálu v pomere :
1 diel chemického materiálu
3 až 6 dielov inertného materiálu

2.9 Odporúčané dávky zmesi sú nižšie ako pri použití inertného materiálu. Použitie zmesi nesmie prekročiť nasledovné maximálne množstvá v závislosti na pomer zmiešania : 

 

Pomer zmesi chemický/inertný Množstvo g/cm2
1 : 4 maximálne do 200
1 : 5 maximálne do 250
1 : 6 maximálne do 300

 

Maximálne dávky sú určené tak, aby množstvo chemického materiálu nepresahovalo povolené dávky pre chemický materiál. 

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora