Prejsť na navigáciu

Zásady pre výkon posypu a pluhovania pozemných komunikácii

Účinnosť posypu komunikácii závisí od dodržania správnej dávky posypového materiálu, šírky posypaného pruhu a od druhu – kvality materiálu.

Šírka posypaného pruhu sa určí tak, aby jeho okraje neboli vzdialené od obrubníka resp. od krajnice menej ako 1,5 m. Vozovky so šírkou do 7 m sa odporúča posypať v jednom pruhu širokom 3 až 5 m v strede vozovky. Pri šírke vozovky 7 až 10 m sa posýpajú 2 pruhy široké 2 - 3 m. Pri šírke vozovky nad 10 m je potrebné posypať 2 pruhy pozdĺž osi vozovky. Nastavenie posýpača na šírku posypu viac ako 6 m sa neodporúča, pretože pri posype dochádza k rozptylu posypového materiálu mimo vozovku.

Pri viacpruhových jednosmerných dopravných pásoch diaľnic a rýchlostných komunikácií sa posyp vykonáva súčasne v hlavnom jazdnom pruhu ako i v pruhu pre predbiehanie (rovnako v prípade oneskorenia posypu) tak, aby približne 2/3 šírky posypaného pásu ležali na hlavnom jazdnom pruhu a 1/3 na pruhu pre predbiehanie.

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pluhovaním sa vykonáva z dôvodu zamedzenia vytvárania sa snehovej vrstvy, ktorá by vytvorila prekážku na ceste a obmedzila, alebo znemožnila prejazdnosť pozemnej komunikácie, ako i z dôvodu nebezpečenstva zhutnenia a primrznutia snehu k povrchu vozovky.

Pluhovaním sa odstraňuje sneh z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej vrstvy neprevyšovala 3 cm. Na cestách III. triedy môže byť i vyššia vrstva, musí sa však zabezpečiť udržiavanie jej rovnosti.

Počas sneženia sa sneh z vozoviek odstraňuje nepretržite z dôvodu zabezpečenia zjazdnosti alebo prejazdnosti v každom smere jazdy a to najmenej v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 2,5 m.

Na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá sa pluhovanie zabezpečuje tak, aby sa sneh pri jednej jazde odstránil z plochy, ktorá zodpovedá dvom jazdným pruhom v jednom smere, pri minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 2,5 m.

Na príjazdoch, výjazdoch z obslužných zariadení, na odstavných plochách a parkoviskách musí byť sneh odstránený tak, aby tieto zariadenia mohli plniť svoju funkciu i keď v obmedzenom rozsahu.

Na križovatkách sa odstraňuje sneh tak, aby boli podľa možností uvoľnené všetky zaraďovacie pruhy a aby snehová vrstva nebránila povolenému odbočovaniu. V bežných podmienkach zimnej údržby sa odstraňuje sneh z celej plochy križovatky s udržaním jeho maximálnej vrstvy do 3 cm.

Pri zhoršení poveternostných podmienok na komunikáciách sa zabezpečuje zjazdnosť na štvor a viacpruhových vozovkách vytvorením najmenej jedného jazdného pruhu v každom smere jazdy. Na ostatných komunikáciách, sa zabezpečuje zjazdnosť aspoň jedným jazdným pruhom s riadenou cestnou premávkou .

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora