Prejsť na navigáciu

Zásady pre výkon posypu

Účinnosť posypu komunikácii závisí od dodržania správnej dávky posypového materiálu, šírky posypaného pruhu a od druhu – kvality materiálu.

Šírka posypaného pruhu sa určí tak, aby jeho okraje neboli vzdialené od obrubníka resp. od krajnice menej ako 1,5 m. Vozovky so šírkou do 7 m sa odporúča posypať v jednom pruhu širokom 3 až 5 m v strede vozovky. Pri šírke vozovky 7 až 10 m sa posýpajú 2 pruhy široké 2 - 3 m. Pri šírke vozovky nad 10 m je potrebné posypať 2 pruhy pozdĺž osi vozovky. Nastavenie posýpača na šírku posypu viac ako 6 m sa neodporúča, pretože pri posype dochádza k rozptylu posypového materiálu mimo vozovku.

Pri viacpruhových jednosmerných dopravných pásoch diaľnic a rýchlostných komunikácií sa posyp vykonáva súčasne v hlavnom jazdnom pruhu ako i v pruhu pre predbiehanie (rovnako v prípade oneskorenia posypu) tak, aby približne 2/3 šírky posypaného pásu ležali na hlavnom jazdnom pruhu a 1/3 na pruhu pre predbiehanie.

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pluhovaním sa vykonáva z dôvodu zamedzenia vytvárania sa snehovej vrstvy, ktorá by vytvorila prekážku na ceste a obmedzila, alebo znemožnila prejazdnosť pozemnej komunikácie, ako i z dôvodu nebezpečenstva zhutnenia a primrznutia snehu k povrchu vozovky.

Pluhovaním sa odstraňuje sneh z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej vrstvy neprevyšovala 3 cm. Na cestách III. triedy môže byť i vyššia vrstva, musí sa však zabezpečiť udržiavanie jej rovnosti.

Počas sneženia sa sneh z vozoviek odstraňuje nepretržite z dôvodu zabezpečenia zjazdnosti alebo prejazdnosti v každom smere jazdy a to najmenej v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 2,5 m.

Na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá sa pluhovanie zabezpečuje tak, aby sa sneh pri jednej jazde odstránil z plochy, ktorá zodpovedá dvom jazdným pruhom v jednom smere, pri minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 2,5 m.

Na príjazdoch, výjazdoch z obslužných zariadení, na odstavných plochách a parkoviskách musí byť sneh odstránený tak, aby tieto zariadenia mohli plniť svoju funkciu i keď v obmedzenom rozsahu.

Na križovatkách sa odstraňuje sneh tak, aby boli podľa možností uvoľnené všetky zaraďovacie pruhy a aby snehová vrstva nebránila povolenému odbočovaniu. V bežných podmienkach zimnej údržby sa odstraňuje sneh z celej plochy križovatky s udržaním jeho maximálnej vrstvy do 3 cm.

Pri zhoršení poveternostných podmienok na komunikáciách sa zabezpečuje zjazdnosť na štvor a viacpruhových vozovkách vytvorením najmenej jedného jazdného pruhu v každom smere jazdy. Na ostatných komunikáciách, sa zabezpečuje zjazdnosť aspoň jedným jazdným pruhom s riadenou cestnou premávkou .

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora