Prejsť na navigáciu

Zásady pre výkon posypu a pluhovania pozemných komunikácii

Účinnosť posypu komunikácii závisí od dodržania správnej dávky posypového materiálu, šírky posypaného pruhu a od druhu – kvality materiálu.

Šírka posypaného pruhu sa určí tak, aby jeho okraje neboli vzdialené od obrubníka resp. od krajnice menej ako 1,5 m. Vozovky so šírkou do 7 m sa odporúča posypať v jednom pruhu širokom 3 až 5 m v strede vozovky. Pri šírke vozovky 7 až 10 m sa posýpajú 2 pruhy široké 2 - 3 m. Pri šírke vozovky nad 10 m je potrebné posypať 2 pruhy pozdĺž osi vozovky. Nastavenie posýpača na šírku posypu viac ako 6 m sa neodporúča, pretože pri posype dochádza k rozptylu posypového materiálu mimo vozovku.

Pri viacpruhových jednosmerných dopravných pásoch diaľnic a rýchlostných komunikácií sa posyp vykonáva súčasne v hlavnom jazdnom pruhu ako i v pruhu pre predbiehanie (rovnako v prípade oneskorenia posypu) tak, aby približne 2/3 šírky posypaného pásu ležali na hlavnom jazdnom pruhu a 1/3 na pruhu pre predbiehanie.

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pluhovaním sa vykonáva z dôvodu zamedzenia vytvárania sa snehovej vrstvy, ktorá by vytvorila prekážku na ceste a obmedzila, alebo znemožnila prejazdnosť pozemnej komunikácie, ako i z dôvodu nebezpečenstva zhutnenia a primrznutia snehu k povrchu vozovky.

Pluhovaním sa odstraňuje sneh z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej vrstvy neprevyšovala 3 cm. Na cestách III. triedy môže byť i vyššia vrstva, musí sa však zabezpečiť udržiavanie jej rovnosti.

Počas sneženia sa sneh z vozoviek odstraňuje nepretržite z dôvodu zabezpečenia zjazdnosti alebo prejazdnosti v každom smere jazdy a to najmenej v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 2,5 m.

Na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá sa pluhovanie zabezpečuje tak, aby sa sneh pri jednej jazde odstránil z plochy, ktorá zodpovedá dvom jazdným pruhom v jednom smere, pri minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 2,5 m.

Na príjazdoch, výjazdoch z obslužných zariadení, na odstavných plochách a parkoviskách musí byť sneh odstránený tak, aby tieto zariadenia mohli plniť svoju funkciu i keď v obmedzenom rozsahu.

Na križovatkách sa odstraňuje sneh tak, aby boli podľa možností uvoľnené všetky zaraďovacie pruhy a aby snehová vrstva nebránila povolenému odbočovaniu. V bežných podmienkach zimnej údržby sa odstraňuje sneh z celej plochy križovatky s udržaním jeho maximálnej vrstvy do 3 cm.

Pri zhoršení poveternostných podmienok na komunikáciách sa zabezpečuje zjazdnosť na štvor a viacpruhových vozovkách vytvorením najmenej jedného jazdného pruhu v každom smere jazdy. Na ostatných komunikáciách, sa zabezpečuje zjazdnosť aspoň jedným jazdným pruhom s riadenou cestnou premávkou .

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora