Prejsť na navigáciu

Odstraňovanie poľadovice, utlačenej snehovej vrstvy a snehovej vrstvy

Poľadovica, ujazdená vrstva snehu a snehová vrstva sa odstraňuje chemickými ozmrazovacími prostriedkami, okrem úsekov ciest, kde je ich používanie zakázané (vodné zdroje, CHKO a pod.).

Ako rozmrazovacie prostriedky sa používajú v zásade iba chemické materiály v kryštalickej forme alebo vo forme roztokov a to :

  • chlorid sodný
  • chlorid vápenatý
  • zmes chloridu sodného a vápenatého
  • soladin
  • tonacal
  • močovina /carbamid/

Iný druh chemického materiálu možno použiť iba po predložení atestu schváleného okresným hygienikom.

Odpadové látky z priemyslu obsahujúce chloridy alebo močovinu sa môžu použiť len vtedy, ak neobsahujú zložky zvyšujúce šmykľavosť vozovky a sú schválené okresným hygienikom.

Dávkovanie posypu závisí od hrúbky poľadovice alebo hrúbky snehovej vrstvy a od druhu použitej látky. Tenké vrstvy poľadovice max. do 2 mm a vrstvy snehu max. do 3 cm sa odstraňujú posypom s dávkou do 20 g/m2

Pre likvidáciu vyšších vrstiev poľadovice a snehu je možné použiť i vyššie dávky posypu, maximálne však do 40 g/m2 alebo účinnejšiu technológiu navlhčovania posypových materiálov.

Vyššie dávky ako 40 g/m2 sa môžu použiť iba vo výnimočných prípadoch, keď je nevyhnutné v čo najkratšom čase obnoviť zjazdnosť . Použitie vyššej dávky je potrebné zdôvodniť v denníku dispečera zimnej služby.

Odporúčané dávkovanie rozmrazovacích chemických látok na odstraňovanie poľadovice a vrstvy snehu pri rôznych poveternostných podmienkach je nasledovné :

Situácia (podmienky) Dávka v g/m2 Použitá chemická látka
    NaCl Tonacal CaCl2
Poľadovica do 2 mm 20 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C
Poľadovica nad 2 mm 40 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C
Vrstva snehu do 3 cm 20 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C
Mimoriadne podmienky 40 - 60 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C

 

Celkový súčet posypov nesmie pri jednom zásahovom dni prekročiť dávku 60 g/m2 chemických látok. Vyššie dávky sa môžu použiť len za mimoriadnych podmienok, ktoré je potrebné zaevidovať a zdôvodniť v denníku dispečera zimnej služby.

Celkové množstvo chemických posypových materiálov použitých v priebehu celého zimného obdobia nesmie prekročiť nasledovné hodnoty :

Počet zásahových dní Celkové množstvo v kg/m2 použitých chemických látok
< 50 0,8
50 - 60 1,0
60 - 70 1,2
70 - 80 1,4
80 - 90 1,6
90 - 100 1,8
> 100 2,0

 

Výpočet sa vykonáva iba na plochu (m2) ciest, kde je povolené používať chemický posypový materiál. V prípade zmesí sa uvádza skutočné množstvo čistých chloridov v zmesi.

3.11 Odchýlky od údajov v závislosti na počte zásahových dní musia byť zdôvodnené vo vyhodnotení zimného obdobia.  

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora