Prejsť na navigáciu

Odstraňovanie poľadovice, utlačenej snehovej vrstvy a snehovej vrstvy

Poľadovica, ujazdená vrstva snehu a snehová vrstva sa odstraňuje chemickými ozmrazovacími prostriedkami, okrem úsekov ciest, kde je ich používanie zakázané (vodné zdroje, CHKO a pod.).

Ako rozmrazovacie prostriedky sa používajú v zásade iba chemické materiály v kryštalickej forme alebo vo forme roztokov a to :

  • chlorid sodný
  • chlorid vápenatý
  • zmes chloridu sodného a vápenatého
  • soladin
  • tonacal
  • močovina /carbamid/

Iný druh chemického materiálu možno použiť iba po predložení atestu schváleného okresným hygienikom.

Odpadové látky z priemyslu obsahujúce chloridy alebo močovinu sa môžu použiť len vtedy, ak neobsahujú zložky zvyšujúce šmykľavosť vozovky a sú schválené okresným hygienikom.

Dávkovanie posypu závisí od hrúbky poľadovice alebo hrúbky snehovej vrstvy a od druhu použitej látky. Tenké vrstvy poľadovice max. do 2 mm a vrstvy snehu max. do 3 cm sa odstraňujú posypom s dávkou do 20 g/m2

Pre likvidáciu vyšších vrstiev poľadovice a snehu je možné použiť i vyššie dávky posypu, maximálne však do 40 g/m2 alebo účinnejšiu technológiu navlhčovania posypových materiálov.

Vyššie dávky ako 40 g/m2 sa môžu použiť iba vo výnimočných prípadoch, keď je nevyhnutné v čo najkratšom čase obnoviť zjazdnosť . Použitie vyššej dávky je potrebné zdôvodniť v denníku dispečera zimnej služby.

Odporúčané dávkovanie rozmrazovacích chemických látok na odstraňovanie poľadovice a vrstvy snehu pri rôznych poveternostných podmienkach je nasledovné :

Situácia (podmienky) Dávka v g/m2 Použitá chemická látka
    NaCl Tonacal CaCl2
Poľadovica do 2 mm 20 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C
Poľadovica nad 2 mm 40 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C
Vrstva snehu do 3 cm 20 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C
Mimoriadne podmienky 40 - 60 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C

 

Celkový súčet posypov nesmie pri jednom zásahovom dni prekročiť dávku 60 g/m2 chemických látok. Vyššie dávky sa môžu použiť len za mimoriadnych podmienok, ktoré je potrebné zaevidovať a zdôvodniť v denníku dispečera zimnej služby.

Celkové množstvo chemických posypových materiálov použitých v priebehu celého zimného obdobia nesmie prekročiť nasledovné hodnoty :

Počet zásahových dní Celkové množstvo v kg/m2 použitých chemických látok
< 50 0,8
50 - 60 1,0
60 - 70 1,2
70 - 80 1,4
80 - 90 1,6
90 - 100 1,8
> 100 2,0

 

Výpočet sa vykonáva iba na plochu (m2) ciest, kde je povolené používať chemický posypový materiál. V prípade zmesí sa uvádza skutočné množstvo čistých chloridov v zmesi.

3.11 Odchýlky od údajov v závislosti na počte zásahových dní musia byť zdôvodnené vo vyhodnotení zimného obdobia.  

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora