Prejsť na navigáciu

Odstraňovanie poľadovice

Odstraňovanie poľadovice, utlačenej snehovej vrstvy a snehovej vrstvy

Poľadovica, ujazdená vrstva snehu a snehová vrstva sa odstraňuje chemickými ozmrazovacími prostriedkami, okrem úsekov ciest, kde je ich používanie zakázané (vodné zdroje, CHKO a pod.).

Ako rozmrazovacie prostriedky sa používajú v zásade iba chemické materiály v kryštalickej forme alebo vo forme roztokov a to :

  • chlorid sodný
  • chlorid vápenatý
  • zmes chloridu sodného a vápenatého
  • soladin
  • tonacal
  • močovina /carbamid/

Iný druh chemického materiálu možno použiť iba po predložení atestu schváleného okresným hygienikom.

Odpadové látky z priemyslu obsahujúce chloridy alebo močovinu sa môžu použiť len vtedy, ak neobsahujú zložky zvyšujúce šmykľavosť vozovky a sú schválené okresným hygienikom.

Dávkovanie posypu závisí od hrúbky poľadovice alebo hrúbky snehovej vrstvy a od druhu použitej látky. Tenké vrstvy poľadovice max. do 2 mm a vrstvy snehu max. do 3 cm sa odstraňujú posypom s dávkou do 20 g/m2

Pre likvidáciu vyšších vrstiev poľadovice a snehu je možné použiť i vyššie dávky posypu, maximálne však do 40 g/m2 alebo účinnejšiu technológiu navlhčovania posypových materiálov.

Vyššie dávky ako 40 g/m2 sa môžu použiť iba vo výnimočných prípadoch, keď je nevyhnutné v čo najkratšom čase obnoviť zjazdnosť . Použitie vyššej dávky je potrebné zdôvodniť v denníku dispečera zimnej služby.

Odporúčané dávkovanie rozmrazovacích chemických látok na odstraňovanie poľadovice a vrstvy snehu pri rôznych poveternostných podmienkach je nasledovné :

Situácia (podmienky) Dávka v g/m2 Použitá chemická látka
    NaCl Tonacal CaCl2
Poľadovica do 2 mm 20 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C
Poľadovica nad 2 mm 40 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C
Vrstva snehu do 3 cm 20 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C
Mimoriadne podmienky 40 - 60 do -5 0 C do -10 0 C do -15 0 C

 

Celkový súčet posypov nesmie pri jednom zásahovom dni prekročiť dávku 60 g/m2 chemických látok. Vyššie dávky sa môžu použiť len za mimoriadnych podmienok, ktoré je potrebné zaevidovať a zdôvodniť v denníku dispečera zimnej služby.

Celkové množstvo chemických posypových materiálov použitých v priebehu celého zimného obdobia nesmie prekročiť nasledovné hodnoty :

Počet zásahových dní Celkové množstvo v kg/m2 použitých chemických látok
< 50 0,8
50 - 60 1,0
60 - 70 1,2
70 - 80 1,4
80 - 90 1,6
90 - 100 1,8
> 100 2,0

 

Výpočet sa vykonáva iba na plochu (m2) ciest, kde je povolené používať chemický posypový materiál. V prípade zmesí sa uvádza skutočné množstvo čistých chloridov v zmesi.

3.11 Odchýlky od údajov v závislosti na počte zásahových dní musia byť zdôvodnené vo vyhodnotení zimného obdobia.  

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora