Prejsť na navigáciu

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pozemných komunikácii - mechanicky

Spôsob odstraňovania snehu sa určuje v závislosti od intenzity sneženia, výšky napadnutej snehovej vrstvy, dostupnosti druhu mechanizmov ako i ďalších poveternostných vplyvov (napr. vietor).

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek sa vykonáva mechanicky pluhovaním a frézovaním.

Pluhovaním sa z vozoviek odstraňuje sneh, snehová kaša a pod. tak, aby ich vrstva pri bežných podmienkach výkonu zimnej údržby, nepresahovala hrúbku do 3 cm. V prípade pretrvávania snehových zrážok a vytvárania sa vyššej snehovej vrstvy, odstraňuje sa sneh z dopravne dôležitých miest (treba určiť v OPZS) opakovaným pluhovaním, až do času jej zníženia pod 3 cm.

Na ostatných cestách pri pretrvávajúcom snežení sa pluhovaním zabezpečuje rovinnosť snehovej vrstvy nezávisle na jej hrúbke s tým, že po skončení sneženia a ukončení prác na dopravne dôležitých cestách sa upraví tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť a prejazdnosť pre všetky motorové vozidlá.

Odstraňovanie snehových vrstiev nad 10 cm, snehových jazykov a závejov, alebo pri neúčinnosti snehových radlíc, sa sneh odstraňuje šipovými pluhmi a snehovými frézami.

Pri trvalom snežení a opakovanom pluhovaní je neprípustné použiť posyp s chemickými rozmrazovacími materiálmi. Posyp možno vykonať iba inertnými materiálmi aj to iba v prípade mimoriadnych udalostí alebo iba na vytypovaných úsekoch ciest (prudké stúpania, klesania a pod), vždy však súbežne s upravením snehovej vrstvy pluhovaním na čo najnižšiu možnú hrúbku (po odpluhovaní).

Na mostoch, najmä s dĺžkou premostenia viac ako 30 m sa odstraňuje sneh z celej šírky mosta, t.z. zjazdných pruhov , krajníc, chodníkov a prípadne z deliacich pásov. Pritom sa prihliada k preťaženiu mostnej konštrukcie nárastom snehovej a ľadovej vrstvy. Sneh sa odstraňuje i v podjazdoch tak, aby nebola znížená ich prejazdná výška.

Zhadzovať sneh z mostov na teleso železničnej trate, alebo v zastavanom území na inú komunikáciu alebo do vodného toku je neprípustné. Z tohto dôvodu technológiu odstraňovania snehu je potrebné určiť vopred v rámci prípravy zimnej služby a to v OPZS alebo sneh odstraňovať ihneď po skončení sneženia a pluhovania.

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora