SSC>Novinky>Most Komárno – Komárom
Prejsť na navigáciu

Most Komárno - Komárom

REALIZÁCIA DIELA

Stavenisko mosta bolo odovzdané 14.08.2017. Piliere v Dunaji (č.2 a č.3) sa budujú na úzkych ostrovoch vytvorených z dvojstenných štetovnicových obohrádzok. Prístup k týmto pilierom a ich budovanie je realizované z pontónov a člnov.

Vzhľadom na obmedzenú nosnosť blízkeho Alžbetinho mosta a veľmi vzdialené najbližšie prechody cez Dunaj sa betónová zmes na časť stavby prístupnej zo Slovenska dováža z betonárky z Nových Zámkov (ONYX, s.r.o.). Na časť stavby prístupnej z Maďarska sa betónová zmes dováža z mesta Tata, Maďarsko ( FRISSBETON Kft.).

Výroba oceľovej konštrukcie prebieha vo všetkých krajinách V4. Pylón sa vyrába v Česku, v meste Slaný za Prahou (MCE Slaný, s.r.o.). Tu je pylón opatrený aj všetkými nátermi. Oceľové prstence pylónu (mimo dosah lodného žeriavu) výšky 3m sa montujú vežovým žeriavom nosnosti 50 t. Jednotlivé dielce nosnej konštrukcie sa vyrábajú v Poľsku v meste Bedzin za Katovicami (BANIMEX, Sp. z o.o.) a na Slovensku v Komárne v bývalých Slovenských lodeniciach (SAM, a.s.). Tieto jednotlivé dielce sa dopravia do Maďarska, Budapešti, časť Csepel, kde sa zvárajú do segmentov na celú šírku mosta a dĺžku 18 m (segmenty v oblasti pilierov, vzhľadom na väčšiu hmotnosť, majú dĺžku len 12 m.) Vo výrobni v Budapešti sa segmenty opatrujú aj všetkými nátermi.

Hotové segmenty sa loďou dopravujú proti prúdu Dunaja (aj popod všetky mosty Budapešti) na stavenisko a postupne sa za pomoci 200 t lodného žeriavu v blízkosti piliera č. 3 (pylón) pripájajú k nosnej konštrukcii. Bežný meter oceľovej nosnej konštrukcie má v priemere hmotnosť cca 8 t (segmenty v oblasti pilierov majú hmotnosť až do 12 t/bm). Postupne, na pripravenej podpornej skruži, sa segmenty od piliera č. 3 spätne zasunuli po výsuvných dráhach až ku krajnej opore č. 6 na slovenskej strane. Krátke pole na maďarskej strane sa vybuduje na podpernej skruži, postupným zasúvaním a zváraním segmentov smerom od piliera č. 2 k opore č. 1. Následne sa hlavné mostné pole bude montovať letmo a postupne pripínať na závesy pylónu.

V súčasnosti sú kompletne vybudované obidve krajné opory a medziľahlé piliere č. 4 a č. 5. Dokončujú sa horné časti driekov pilierov č. 2 a č. 3. Na pylóne je umiestnený dielec č. D8 z celkovo 34 dielcov pylónu. Z nosnej konštrukcie je namontovaných 16 segmentov z celkových 36.

Súbežne s budovaním hlavného mostného objektu prebieha aj budovanie prístupových komunikácií k mostu či už zo strany Slovenska alebo Maďarska.

PRVKY PASÍVNEJ A AKTÍVNEJ BEZPREČNOSTI NA MOSTE

Vozovka mosta bude vybavená vertikálne trojúrovňovým zvodidlovým záchytným systémom celkovej výšky 1,5 m s úrovňou zadržania H3.

Odvodnenie vozovky mosta ako aj priľahlých chodníkov pre chodcov a cyklistov bude zabezpečené systémom atypických odvodňovačov. Voda bude cez zberné potrubia odvedená mimo priestor mosta. Tieto zberné potrubia budú pripojené na systémy odvodnenia prístupových komunikácií.

Na moste a priľahlých prístupových komunikáciách je navrhnuté verejné osvetlenie. Na moste budú osvetľovacie stožiare výšky 8,6 m v párovom usporiadaní po 24 m. Pôjde o stožiare atypického tvaru vybavené úspornými svietidlami LED, 75 W s dlhou životnosťou. Tieto svietidlá budú osvetľovať aj priľahlé chodníky pre chodcov a cyklistov.

Budovaný most križuje medzinárodnú dunajskú vodnú cestu. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné most vybaviť dopravným značením pre účastníkov plavby tak, aby zodpovedalo odporučeniam Dunajskej komisie a bolo v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a Maďarska. Most bude vybavený radarovou, svetelnou a dennou signalizáciou. Pylón mosta bude vybavený aj leteckou signalizáciou.

Na moste bude vybudovaný monitorovací systém pozostávajúci z nasledovných prvkov: meteorologická stanica, meranie sily v kábloch, monitoring teploty konštrukcie, monitoring pohybov ložísk, monitoring vibrácii (senzory zrýchlenia). Tento monitorovací systém bude napojený na 24 hodinový dispečing správcu mosta.

Súčasťou meteorologického monitoringu je integrovaná stanica na meranie rýchlosti vetra, teploty a zrážok ako aj merač námrazy umiestnený v horných vrstvách vozovky. Systém tiež obsahuje webový kamerový systém, ktorý slúži predovšetkým na monitorovanie prípadných výkyvov šikmých káblov. Káble treba monitorovať na základe údajov meteorologickej stanice merania rýchlosti vetra; v prípade rýchlosti vetra nad 40 km/h je nutné sledovať obraz webovej kamery. Systém webovej kamery je schopný nahrávať video snímky.

Po výstavbe bude most s úctyhodnou výškou pylónu cez 118 m, po komárňanskom komíne druhou najvyššou stavbou v okruhu 50 km a najvyšším mostom na slovenskom území ako aj v Maďarsku.

Mostom bude prechádzať aj medzinárodná cyklotrasa EuroVelo, konkrétne jej trasa č. 6, Nantes (FR) – Konstanca (RO), na slovenskom území Bratislava – Komárno – Štúrovo.

Vzhľadom na charakter celej konštrukcie mosta, včítane možnosti jeho slávnostného osvetlenia predpokladáme, že okrem svojho hlavného účelu ktorý most bude plniť, sa stane aj dominantou oboch miest a bude mu patriť čestné miesto medzi ostatnými mostami vybudovanými cez európsky veľtok Dunaj.


Ďalšie info: 
https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/vystavba-a-rekonstrukcia/projekty-cef.ssc

 

Most Komárno-Komárom Most Komárno-Komárom Most Komárno-Komárom Most Komárno-Komárom Most Komárno-Komárom
Most Komárno-Komárom Most Komárno-Komárom Most Komárno-Komárom Most Komárno-Komárom Zaťažovacia skúška nového mosta cez Dunaj v Komárne
Zaťažovacia skúška nového mosta cez Dunaj v Komárne 


Späť na Novinky

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora