SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Projekty OPD>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Predpokladané investičné výdavky [€]: 16 417 685,66
Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, Swietelsky-Slovakia,

EUROVIA SK, Skanska SK, Inžinierske stavby

Popis projektu:

Cesty I. triedy, zahrnuté v projekte, vytvárajú prostredníctvom križovatiek s cestami II., III. triedy a miestnych komunikácii predmetných obcí a miest napojenie na vyššiu cestnú sieť. Technické riešenia premávky križovatiek projektu nevyhovujú dopravným nárokom ich predmetných umiestnení.

Kombinácia zvyšovaných intenzít cestnej dopravy na cestách I. triedy a lokalizácie križovatiek v blízkosti alebo v

intraviláne obcí a miest je príčinou prekročenej kapacity križovatiek, vznik dopravných kongescií na miestnej aj

regionálnej úrovni, zvyšovanie dopravných nehôd, negatívnych následkov na životné prostredie a kvality života v

dotknutých obciach, mestách a okolí. Výsledkom projektu bude odstránenie nevyhovujúcich dopravno-technických parametrov križovatiek a kolíznych parametrov križovatiek, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť cestnej, pešej a cyklistickej dopravy znížením počtu dopravných nehôd. Zvýšenie kapacity a priepustnosti križovatiek znížením jazdných časov a čakacej doby vozidiel pred vjazdom bude znamenať minimalizovanie počtu rozbiehaní vozidiel. Navrhované opatrenia budú mať taktiež pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže sa zníži hlučnosť, prašnosť a nastane aj zníženie emisií od cestnej dopravy. Vybudovaním projektu sa taktiež zabezpečí vhodná dopravná obsluha priľahlých MK a pozemkov.

Výsledkom realizácie projektu bude 5 770,73 m technicky zhodnotených ciest dopravnej siete SR.

Projektové úseky:

I/64, II/580 Šurany, križovatka

I/75, I/64 Nové Zámky, križovatka

I/75, III/06420 Nové Zámky, križovatka

I/75, III/511 Dvory nad Žitavou, križovatka

I/63 Šamorín, križovatky

I/50 Lučenec - križovatka Vidiná

I/50 Kriváň – križovatka

I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto

I/68 Haniska križovatka

I/68 Prešov Východná, križovatka

I/18 Prešov križovatka Ľubotice Kronospan

I/79 Vranov nad Topľou Čemernianska ulica, rekonštrukcia, odvodnenie

I/78 - II/520 Lokca - križovatka

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora