SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Dopravné inžinierstvo>Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2005
Prejsť na navigáciu

Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2005

Celoštátne sčítanie dopravy (CSD) sa realizovalo na území Slovenskej republiky ako súčasť celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy v roku 2005, organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve. Slovenská republika sa tým pripája k plneniu rezolúcie č. 254 vyhlásenej Výborom pre vnútrozemskú dopravu EHK OSN o sčítaní dopravy a inventarizácii štandardov a parametrov na hlavných cestách s medzinárodnou premávkou v Európe („E“ cesty) v roku 2005. Celoštátne sčítanie dopravy sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky od roku 1963, od roku 1980 pravidelne každých 5 rokov na základe jednotnej metodiky, v jednotne stanovených termínoch a na rovnakých sčítacích stanovištiach s cieľom:

  • overiť vývoj intenzity automobilovej dopravy
  • získať údaje na sčítanie dopravy na cestách európskej sieti
  • získať rozsah intenzity cestnej dopravy na cestnej sieti
  • získať podklady na usmernenie investičných zámerov pre dopravné plánovanie

Vymedzenie rozsahu celoštátneho sčítania dopravy

 

V roku 2005 bolo sčítanie vykonané na cca. 2 650 sčítacích stanovištiach celkove 4 480 sčítačmi.

Celoštátne sčítanie dopravy sa uskutočnilo v 10 sčítacích termínoch na určených stanovištiach cestnej siete v období od apríla do októbra 2005, počas 7 pracovných dní a 3 nedieľ v letnom období, vždy so 4-hodinovou sčítacou dobou. Na vybraných stanovištiach sa sčítavalo v rovnakých dňoch v 16-hodinovej sčítacej dobe 5 – 21 hod. alebo priebežne automatickými sčítačmi dopravy.


Celoštátne sčítanie dopravy sa realizovalo v týchto sčítacích termínoch:

20. apríl 2005 Streda 07 - 11 h
19. máj 2005 Štvrtok 13 - 17 h
17. jún 2005 Piatok 14 - 18 h
26. jún 2005 Nedeľa 16 - 20 h
17. júl 2005 Nedeľa 16 - 20 h
27. júl 2005 Streda 07 - 11 h
11. august 2005 Štvrtok 13 - 17 h
21. august 2005 Nedeľa 16 - 20 h
23. september 2005 Piatok 14 - 18 h
19. október 2005 Streda 07 - 11 h

Zabezpečenie sčítania

Celoštátne sčítanie dopravy na cestnej sieti Slovenskej republiky v roku 2005 vyhlásilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Gestorom celoštátneho sčítania, stanovením rozsahu sčítania, vydaním metodiky, organizáciou sčítania a spracovaním výsledkov je poverená:
Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Vlastné celoštátne sčítanie zabezpečovali na diaľniciach a cestách v rámci územnej kompetencie Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská správa ciest, jednotlivé VÚC, Magistrát mesta Bratislavy a Magistrát mesta Košice v spolupráci s príslušnými krajskými a obvodnými úradmi cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Výsledky celoštátneho sčítania dopravy

Výsledky CSD z r. 2005 sú spracované v tabuľkovej a grafickej forme v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajoch. V grafickej (mapovej) verzii sú uverejnené intenzity na cestnej siete sumárne za samosprávne kraje a v jednotlivých mestách.

Aktualizované: 17.5.2016

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora