SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Dopravné inžinierstvo>Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2005
Prejsť na navigáciu

Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2005

Celoštátne sčítanie dopravy (CSD) sa realizovalo na území Slovenskej republiky ako súčasť celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy v roku 2005, organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve. Slovenská republika sa tým pripája k plneniu rezolúcie č. 254 vyhlásenej Výborom pre vnútrozemskú dopravu EHK OSN o sčítaní dopravy a inventarizácii štandardov a parametrov na hlavných cestách s medzinárodnou premávkou v Európe („E“ cesty) v roku 2005. Celoštátne sčítanie dopravy sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky od roku 1963, od roku 1980 pravidelne každých 5 rokov na základe jednotnej metodiky, v jednotne stanovených termínoch a na rovnakých sčítacích stanovištiach s cieľom:

  • overiť vývoj intenzity automobilovej dopravy
  • získať údaje na sčítanie dopravy na cestách európskej sieti
  • získať rozsah intenzity cestnej dopravy na cestnej sieti
  • získať podklady na usmernenie investičných zámerov pre dopravné plánovanie

Vymedzenie rozsahu celoštátneho sčítania dopravy

V roku 2005 bolo sčítanie vykonané na cca. 2 650 sčítacích stanovištiach celkove 4 480 sčítačmi.

Celoštátne sčítanie dopravy sa uskutočnilo v 10 sčítacích termínoch na určených stanovištiach cestnej siete v období od apríla do októbra 2005, počas 7 pracovných dní a 3 nedieľ v letnom období, vždy so 4-hodinovou sčítacou dobou. Na vybraných stanovištiach sa sčítavalo v rovnakých dňoch v 16-hodinovej sčítacej dobe 5 – 21 hod. alebo priebežne automatickými sčítačmi dopravy.


Celoštátne sčítanie dopravy sa realizovalo v týchto sčítacích termínoch:

20. apríl 2005 Streda 07 - 11 h
19. máj 2005 Štvrtok 13 - 17 h
17. jún 2005 Piatok 14 - 18 h
26. jún 2005 Nedeľa 16 - 20 h
17. júl 2005 Nedeľa 16 - 20 h
27. júl 2005 Streda 07 - 11 h
11. august 2005 Štvrtok 13 - 17 h
21. august 2005 Nedeľa 16 - 20 h
23. september 2005 Piatok 14 - 18 h
19. október 2005 Streda 07 - 11 h

Zabezpečenie sčítania

Celoštátne sčítanie dopravy na cestnej sieti Slovenskej republiky v roku 2005 vyhlásilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Gestorom celoštátneho sčítania, stanovením rozsahu sčítania, vydaním metodiky, organizáciou sčítania a spracovaním výsledkov je poverená:
Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Vlastné celoštátne sčítanie zabezpečovali na diaľniciach a cestách v rámci územnej kompetencie Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská správa ciest, jednotlivé VÚC, Magistrát mesta Bratislavy a Magistrát mesta Košice v spolupráci s príslušnými krajskými a obvodnými úradmi cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Výsledky celoštátneho sčítania dopravy

Výsledky CSD z r. 2005 sú spracované v tabuľkovej a grafickej forme v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajoch. V grafickej (mapovej) verzii sú uverejnené intenzity na cestnej siete sumárne za samosprávne kraje a v jednotlivých mestách.

Aktualizované: 17.5.2016

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora