SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Dopravné inžinierstvo>Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2005
Prejsť na navigáciu

Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2005

Celoštátne sčítanie dopravy (CSD) sa realizovalo na území Slovenskej republiky ako súčasť celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy v roku 2005, organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve. Slovenská republika sa tým pripája k plneniu rezolúcie č. 254 vyhlásenej Výborom pre vnútrozemskú dopravu EHK OSN o sčítaní dopravy a inventarizácii štandardov a parametrov na hlavných cestách s medzinárodnou premávkou v Európe („E“ cesty) v roku 2005. Celoštátne sčítanie dopravy sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky od roku 1963, od roku 1980 pravidelne každých 5 rokov na základe jednotnej metodiky, v jednotne stanovených termínoch a na rovnakých sčítacích stanovištiach s cieľom:

  • overiť vývoj intenzity automobilovej dopravy
  • získať údaje na sčítanie dopravy na cestách európskej sieti
  • získať rozsah intenzity cestnej dopravy na cestnej sieti
  • získať podklady na usmernenie investičných zámerov pre dopravné plánovanie

Vymedzenie rozsahu celoštátneho sčítania dopravy

V roku 2005 bolo sčítanie vykonané na cca. 2 650 sčítacích stanovištiach celkove 4 480 sčítačmi.

Celoštátne sčítanie dopravy sa uskutočnilo v 10 sčítacích termínoch na určených stanovištiach cestnej siete v období od apríla do októbra 2005, počas 7 pracovných dní a 3 nedieľ v letnom období, vždy so 4-hodinovou sčítacou dobou. Na vybraných stanovištiach sa sčítavalo v rovnakých dňoch v 16-hodinovej sčítacej dobe 5 – 21 hod. alebo priebežne automatickými sčítačmi dopravy.


Celoštátne sčítanie dopravy sa realizovalo v týchto sčítacích termínoch:

20. apríl 2005 Streda 07 - 11 h
19. máj 2005 Štvrtok 13 - 17 h
17. jún 2005 Piatok 14 - 18 h
26. jún 2005 Nedeľa 16 - 20 h
17. júl 2005 Nedeľa 16 - 20 h
27. júl 2005 Streda 07 - 11 h
11. august 2005 Štvrtok 13 - 17 h
21. august 2005 Nedeľa 16 - 20 h
23. september 2005 Piatok 14 - 18 h
19. október 2005 Streda 07 - 11 h

Zabezpečenie sčítania

Celoštátne sčítanie dopravy na cestnej sieti Slovenskej republiky v roku 2005 vyhlásilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Gestorom celoštátneho sčítania, stanovením rozsahu sčítania, vydaním metodiky, organizáciou sčítania a spracovaním výsledkov je poverená:
Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Vlastné celoštátne sčítanie zabezpečovali na diaľniciach a cestách v rámci územnej kompetencie Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská správa ciest, jednotlivé VÚC, Magistrát mesta Bratislavy a Magistrát mesta Košice v spolupráci s príslušnými krajskými a obvodnými úradmi cestnej dopravy a pozemných komunikácií.


Výsledky celoštátneho sčítania dopravy

Výsledky CSD z r. 2005 sú spracované v tabuľkovej a grafickej forme v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajoch. V grafickej (mapovej) verzii sú uverejnené intenzity na cestnej siete sumárne za samosprávne kraje a v jednotlivých mestách.

Aktualizované: 17.5.2016

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora