SSC>Novinky>Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov
Prejsť na navigáciu

Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov

Termín: 9.11.2016 o 9.00 hod.
Miesto: Infocentrum SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Poverenie na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov vydáva ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle technických podmienok TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty.

Slovenská správa ciest (SSC), ako organizácia poverená MDVRR SR výkonom pravidelných školení pracovníkov poverených správcov, vykonáva v pravidelných 2-ročných cykloch preškolenie pracovníkov poverených výkonom prehliadkovej činnosti na mostoch (HPM-hlavných prehliadok mostov a MPM-mimoriadnych prehliadok mostov).

Školenie má za úlohu obnoviť a doplniť vedomosti pracovníkov v oblasti legislatívy, projektovej, prehliadkovej a diagnostickej činnosti vykonávanej na mostoch. Ponúka taktiež možnosť prediskutovať problémy správcov a určiť tak jednotné riešenia problémových situácií na pozemných komunikáciách, čo umožňuje správcom efektívnejšie a promptnejšie reagovať na vzniknuté situácie.


Späť na Novinky

Aktuálne

Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora