SSC>Novinky
Prejsť na navigáciu

Aktuálne

4

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Nové technológie v oblasti osádzania cestných prvkov na existujúce komunikácie na báze lepidiel.
Revízia vybraných európskych noriem na kamenivo a jej dopad na národné technické predpisy.

 


  Dopravná nehodovosť 2015 a 2016

Ilustrácia Dopravná nehodovosť 2015 a 2016
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2015 a 2016 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky

  Schválené TP 103

Ilustrácia Schválené TP 103
MDV SR schválilo TP 103
TP 103 Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov PK)
Účinnosť od: 01.09.2017


  Otvorenie mosta cez rieku Kysuca a železnicu v Čadci

Ilustrácia Otvorenie mosta cez rieku Kysuca a železnicu v Čadci
Uvedenie mosta do predčasného užívania: 14.7.2017

  MOST KOMÁRNO (SK) –KOMÁROM (HU)

Ilustrácia MOST KOMÁRNO (SK) –KOMÁROM (HU)
Slovenské Komárno a maďarský Komárom bude spájať nový cestný most

  Schválené TP 106

Ilustrácia Schválené TP 106
MDVRR SR schválilo TP 106
TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou
Účinnosť od: 01.04.2017


  Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5

Ilustrácia Schválené TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
MDVRR SR schválilo TP 105, TKP 41, TKP 26, VL 5
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi
TKP 26 Tunely
VL 5 Tunely
Účinnosť od: 01.01.2017


  Celoštátne sčítanie dopravy 2015

Ilustrácia Celoštátne sčítanie dopravy 2015
Celoštátne sčítanie cestnej dopravy na území Slovenskej republiky sa uskutočňuje ako súčasť celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy (E-Road Traffic Census), organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve a medzinárodnou organizáciou EUROSTAT v Bruseli.

  Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov

Ilustrácia Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov
Termín: 9.11.2016 o 9.00 hod.
Miesto: Infocentrum SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

  Nová dopravná tepna

Ilustrácia Nová  dopravná tepna
Hraničný cestný most spájajúci Slovensko s Poľskom otvorili 1. októbra 2015 v obci Mníšek nad Popradom.

4

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora