SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2015>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 1 032 509
Popis projektu:
Prestavba priesečnej /stykovej/ križovatky na okružnú križovatku so stredovým ostrovčekom a samostatnými jazdnými pruhmi pre odbočenie vpravo. Súčasťou rekonštrukcie križovatky boli zrealizované nové chodníky a vegetačné úpravy vrátane kanalizácie na odvedenie dažďových vôd z vozovky okružnej križovatky a jej priľahlých vetiev a chodníkov, ako aj verejné osvetlenie pre bezpečnosť chodcov a verejnej cestnej dopravy. Bola vykonaná aj rekonštrukcia železničného úrovňového priecestia cez jednokoľajnú žel. trať Plešivec-Rožňava-Dobšiná vrátane rekonštrukcie zabezpečovacieho zariadenia priecestia žkm 45,253 s dvomi výstražníkmi s polovičnými závorami pre cestnú dopravu a chodcov. V celom záujmovom území križovatky boli zrealizované aj preložky inžinierskych sietí a ochrana vodovodov.
Stavba okružnej križovatky predstavuje rekonštrukciu ciest v celkovej dĺžke L=305 m (št. cesta I/67 bola zrekonštruovaná v dĺžke L=174 m a št. cesta II//526 v dĺžke L=131 m) .
Šírkové usporiadanie cesty I/67 zodpovedá kategórií C 11,50 a cesta II/526 zodpovedá kategórií MZ 12,50. Stredový ostrovček OK je priemeru R=13 m (r = 6,5 m). Prstenec OK okolo stredového ostrovčeka prejazdný pre nadrozmerné vozidlá je šírky š=2,00 m, ktorého polomer je R=8,50 m a celkový okruh je o polomere R=15 m. Šírka jazdného pruhu na okruhu je š=6,50 m. Šírka výjazdových pruhov z križovatky je š=4,00 m, šírka vjazdových pruhov je š=4,00 m. Zrealizované sú jazdné pruhy pre odbočenie vpravo na ceste I/67 v smere od I/50 do centra Rožňavy s polomerom oblúka R=38 m a šírkou š=5,00 m, samostatný pruh pre odbočenie vpravo na ceste I/67 v smere od Dobšinej do Brzotína s oblúkom o polomere R=116 m a šírkou š=4,50 m a samostatná vetva pre pravé odbočenie v smere Brzotín - smer na cestu I/50 s oblúkom s polomerom R=120 m a šírkou š=7,80 m. Na okružnú križovatku vchádzajú všetky vozidlá s odbočením vpravo a pohybujú sa jednosmerne po okruhu až k požadovanému výjazdu, na ktorom odbočujú taktiež vpravo. Smerové riešenie danej križovatky vychádza z územných možnosti situovania križovatky a zo smerového riešenia jestvujúcich komunikácii I/67 a II/526 v záujmovom území.


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora