SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2015>I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária
Prejsť na navigáciu

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rekonštrukcia havária
Termín začatia stavby:
2014
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 3 183 884
Popis projektu:
Situovanie stavby je na ceste I/67 v Prešovskom kraji, okres Poprad, v katastrálnom území obce Vernár. Trasa je v celom úseku vedená v súbehu s Vernárskym potokom , ktorý 2x križuje trasu cesty existujúcimi mostnými objektmi 67-043 a 67-044. Predmetný úsek cesty I/67 prechádza cez územie národného parku Slovenský raj, zasahuje do národnej prírodnej rezervácie „Vernárska Tiesňava“ a z časti zasahuje do územia prírodnej pamiatky „Hranovnícke pleso“.
V predmetnom úseku cesta I/67 tvorí horský priechod prepájajúci región Pohronia s regiónom Vysoké Tatry. Súčasný stav cesty I/67 po vykonanej rekonštrukcii cesty, v riešenom úseku je vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, čo je vyhovujúce najmä z hľadiska bezpečnosti cestnej dopravy najmä pre ťažkú kamiónovú dopravu. Kategória cesty je minimálne C7,5/60. Šírkové usporiadanie je však predovšetkým definované existujúcim stavom. Projektová dokumentácia riešila rekonštrukciu cesty I/67 v pasportnom staničení 70,930 – 72,740 v celkovej dĺžke 1,801 km. Základným cieľom rekonštrukcie bola stabilizácia zosuvných území, kompletná rekonštrukcia odvodnenia cestného telesa, rekonštrukcia záchytných bezpečnostných zariadení, spevnenie brehov Vernárskeho potoka a zabezpečenie skalného brala „Vernárska tiesňava“. Stabilizácia vzniknutých zosuvov bola realizovaná opornými múrmi založenými na mikropilótach. Odvodnenie bolo riešené prečistením a vydláždením existujúcich priekop a rigolov a úpravou existujúcich priepustov. Skalné bralo bolo zbavené zvetralých a uvoľnených častí a následne zabezpečené zasieťovaním skalnej steny s ukotvením do neporušených častí skalného brala.
Súčasťou predmetnej stavebne akcie, rekonštrukcie št. cesty I/67 boli aj nasledovné objekty :
 • D 201-00 Rekonštrukcia mosta č 67-043
 • D 211-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 70,044-70,989
 • D 212-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 71,137-71,251
 • D 213-00 Oporný múr v k 71,940- 71,040
 • D 214-00 Oporný múr v km 72,215-72,270
 • D 215-00 Oporný múr v km 72,560-72,715
 • D 221-00 Zabezpečenie skalného brala
 • D 241-00 Spevnenie Vernárského potoka v km 70,980
 • D 242-00 Spevnenie brehu Vernárského potoka v km 70,140

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora