SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2015>I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária
Prejsť na navigáciu

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rekonštrukcia havária
Termín začatia stavby:
2014
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 3 183 884
Popis projektu:
Situovanie stavby je na ceste I/67 v Prešovskom kraji, okres Poprad, v katastrálnom území obce Vernár. Trasa je v celom úseku vedená v súbehu s Vernárskym potokom , ktorý 2x križuje trasu cesty existujúcimi mostnými objektmi 67-043 a 67-044. Predmetný úsek cesty I/67 prechádza cez územie národného parku Slovenský raj, zasahuje do národnej prírodnej rezervácie „Vernárska Tiesňava“ a z časti zasahuje do územia prírodnej pamiatky „Hranovnícke pleso“.
V predmetnom úseku cesta I/67 tvorí horský priechod prepájajúci región Pohronia s regiónom Vysoké Tatry. Súčasný stav cesty I/67 po vykonanej rekonštrukcii cesty, v riešenom úseku je vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, čo je vyhovujúce najmä z hľadiska bezpečnosti cestnej dopravy najmä pre ťažkú kamiónovú dopravu. Kategória cesty je minimálne C7,5/60. Šírkové usporiadanie je však predovšetkým definované existujúcim stavom. Projektová dokumentácia riešila rekonštrukciu cesty I/67 v pasportnom staničení 70,930 – 72,740 v celkovej dĺžke 1,801 km. Základným cieľom rekonštrukcie bola stabilizácia zosuvných území, kompletná rekonštrukcia odvodnenia cestného telesa, rekonštrukcia záchytných bezpečnostných zariadení, spevnenie brehov Vernárskeho potoka a zabezpečenie skalného brala „Vernárska tiesňava“. Stabilizácia vzniknutých zosuvov bola realizovaná opornými múrmi založenými na mikropilótach. Odvodnenie bolo riešené prečistením a vydláždením existujúcich priekop a rigolov a úpravou existujúcich priepustov. Skalné bralo bolo zbavené zvetralých a uvoľnených častí a následne zabezpečené zasieťovaním skalnej steny s ukotvením do neporušených častí skalného brala.
Súčasťou predmetnej stavebne akcie, rekonštrukcie št. cesty I/67 boli aj nasledovné objekty :
 • D 201-00 Rekonštrukcia mosta č 67-043
 • D 211-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 70,044-70,989
 • D 212-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 71,137-71,251
 • D 213-00 Oporný múr v k 71,940- 71,040
 • D 214-00 Oporný múr v km 72,215-72,270
 • D 215-00 Oporný múr v km 72,560-72,715
 • D 221-00 Zabezpečenie skalného brala
 • D 241-00 Spevnenie Vernárského potoka v km 70,980
 • D 242-00 Spevnenie brehu Vernárského potoka v km 70,140

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora