SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2015>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 44 052 655
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Popis projektu:
Projekt „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji“ bol realizovaný na sieti TEN-T na trase I/50, t.j. št. cesty I/16 a I/19 v nasledovných úsekoch :
 • I/50 Hranica kraja BB/KE - Bohúňovo TEN-T        dĺžka L1= 5,923 km, L2= 0,700 km
 • I/50 Plešivec - Slavec TEN-T                 dĺžka L= 6,015 km
 • I/50 Rožňava - Krásnohorské Podhradie TEN-T        dĺžka L= 4,970 km
 • I/50 Svinica - Dargov TEN-T                 dĺžka L=11,424 km
 • I/50 Sečovce - Horovce TEN-T                dĺžka L= 4,111 km
 • I/50 Michalovce - Lúčky TEN-T                dĺžka L= 9,108 km
 • I/50 Závadka - Sobrance TEN-T                dĺžka L= 9,742 km
Stavba riešila rekonštrukciu pozemnej komunikácie, ktorá bola realizovaná na trase štátnej cesty I/50 (*I/16) v úseku Gemerská Panica v staničení km 350,995=ZÚ až po úsek štát. cesty I/50 (*I/19) Sobrance v staničení km 523,572=KÚ. Celková dĺžka stavby je L=51,993 km.
Stavbu tvorí 7 stavebných úsekov a 60 stavebných objektov, z toho 26 mostných objektov, 57 priepustov, 8 oporných múrov a 3 zárubné múry.
Účelom rekonštrukcie pozemnej komunikácie predmetných úsekov št. cesty I/50 (*I/16 a *I/19) bolo zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Stavebné práce boli zamerané na zlepšenie technického stavu vozovky, zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej a pešej dopravy a následne zvýšenia prejazdovej rýchlosti vozidiel vplyvom rekonštrukcie telesa pozemnej komunikácie a mostných objektov, ako aj zavedenia bezpečnostných prvkov.
Zároveň boli zrekonštruované zástavky SAD a nástupištia, ako aj osadenie zábradlia na ochranu chodcov. Boli doplnené trasy chodníkov a priechody pre chodcov, ktoré napájajú existujúce zastávky SAD. Súčasťou stavby bolo aj prebudovanie nevhodne usporiadaných križovatiek. V úrovňových križovatkách boli zrealizované fyzické ostrovčeky na oddelenie jazdných pruhov a osadenie dopravných značiek. Súčasťou opatrení bola aj výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení /cestných zvodidiel/, zábradlia a smerových stĺpikov a na cestných mostoch bol osadený záchytný bezpečnostný systém schváleného typu s úrovňou zachytenia H2. V miestach, kde to bolo potrebné boli osadené EA koncovky Terminál TREND CEN END. Na treťom stavebnom úseku /prechod Soroška/ bolo osadené oceľové cestné zvodidlo jednostranné typu JSAM-M/H1 v celkovej dĺžke L=4 173 m a v úseku medzi km 385,000 - 394,000 v celkovej dĺžke L=9 km bolo zriadené Premenlivé dopravné značenie za účelom okamžitej informácie vodičom o aktuálnom stave prejazdnosti členitého úseku št. cesty I/50 (*I/16).
Bolo obnovené zvislé a vodorovné DZ v celom úseku úpravy pozemnej komunikácie št. cesty I/50 (*I/16 a *I/19) vrátane dopravných LED gombíkov. Na prechodoch pre chodcov v obciach boli osadené výstražné prvky Swareflex /SwaroLevelite modul/. Na horskom prechode „Dargov“ a na ďalších piatich úsekoch boli zriadené meteostanice v počte a=2 ks.
Rekonštrukciu cestných priepustov P1 až P57, vrátane odvodnenia štátnej cesty I/50 (*I/16 a *I/19) v celom úseku trasy TEN-T, došlo k zlepšeniu odtokových pomerov z cestného pozemku a zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
Stavebné opravy boli zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.
Pri stavebných prácach neboli potrebné zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia boli realizované na cestných pozemkoch a existujúce šírkové usporiadanie cesty ostalo nezmenené.

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 22.10.2015

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora