Prejsť na navigáciu

I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia

I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 9 065 136
Zhotoviteľ: Združenie ISK – EUROVIA – Trebišov - Veľaty
Popis projektu:
Cesta I. triedy 79 (I/79) je cestou I. triedy na Slovensku v Košickom kraji, ktorá spája Vranov nad Topľou a obec Čierna pri štátnej hranici s Ukrajinou, kde sa končí bez hraničného priechodu. Jej celková dĺžka je 90 km .Na ňu sa pripája sieť ciest II. a III. triedy Predmetom riešenia bola cesta I/79 v úseku Trebišov-Veľaty vrátane križovatky s cestou III/055311.
Cesta I/79 je v predmetnom úseku kategórie C 9,5/50 ,funkčnej triedy B1.
Potreba predmetnej stavby bola vyvolaná nevyhovujúcim povrchom existujúcej cestnej komunikácie, priečnymi a pozdĺžnymi deformáciami. Vzhľadom na neustály nárast cestnej dopravy čo do počtu prejazdov, ale aj zaťaženia potreba rekonštrukcie a zosilnenia konštrukcie vozovky bola nevyhnutná. Cieľom stavby bola rekonštrukcia daného úseku cesty I/79 z dôvodu zlého technického stavu a opotrebovania povrchu vozovky vplyvom záťaže z narastajúceho dopravného zaťaženia a z dôvodu klimatických a poveternostných vplyvov na vozovku.
Začiatok úpravy 0,000 je v km 32,227 pasportného staničenia cesty I/79 a koniec úpravy 11,435 30 v km 43,662 30 pasportného staničenia cesty I/79.
Celkový rozsah stavby :
 • Rekonštrukcia krytu vozovky v úsekoch km 0,0-4,2; 6,9-8,168;8,505-9,0; 10,7-11,435;
 • Komplexná rekonštrukcia vozovky v úsekoch km4,2-6,9; a 9,0-10,7
 • Rekonštrukcia mosta 79-023
 • Rekonštrukcia mosta 79-024
 • Rekonštrukcia mosta 79-025
 • Prečistenie existujúcich nespevnených priekop a priepustov a vyspravenie čiel priepustov
 • Frézovanie z dôvodu napojenia krytu na začiatku a konci úpravy
 • Výmena bezpečnostných zariadení – zvodidiel a smerových stĺpikov
 • Úprava nespevnenej krajnice

Stavebné úpravy na predmetnom úseku štátnej cesty zabezpečili dosiahnutie štandardných technických parametrov na ceste I. triedy. Účelom a cieľom stavby bolo zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na najdôležitejších cestných ťahoch medzinárodného významu.

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006

 

 

 

Aktualizované: 15.12.2016 

Publikované: 17.6.2015

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora