Prejsť na navigáciu

I/68 Mníšek nad Popradom - št.hr.SR/PR prel.cesty

I/68 Mníšek nad Popradom - št.hr.SR/PR prel.cesty
Termín začatia stavby:
2012
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 6 920 596
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby

Popis projektu:
Cesta I/68 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v smere juh - sever (Milhosť, št. hranica SR/MR - Košice - Prešov - Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom, št. hranica SR/PR). Na území Poľskej republiky pokračuje cesta pod označením ,, štátna cesta č. 87". Táto cesta má na území Slovenskej republiky aj Poľskej republiky nadregionálny význam. Cestná komunikácia prvej triedy I/68 v prieťahu obcou Mníšek nad Popradom, tvorí zbernú funkciu s čiastočnou priamou obsluhou, je zaradená do funkčnej skupiny B a funkčnej triedy B2. Šírkové usporiadanie preložky cesty I/68 vychádzalo zo základnej kategórie MZ 8,5/50, ale je upravená o jazdný pruh v strede komunikácie, podľa požiadavky poľskej strany na šírku 3,5 m. V pridruženom priestore cesty je vedená pešia a cyklistická doprava v jednosmerných pruhoch o šírke 1,5 m. Zrealizovaná preložka cesty III/54112 do obcí Kače a Medzibrodie je funkčnej skupiny C - obslužná komunikácia a funkčnej triedy C3. Šírkové usporiadanie cesty II/54112 zodpovedá MOK 7/30. Táto komunikácia je napojená na cestu I/68 v stykovej križovatke. Mostný objekt, ako súčasť cesty I/68 slúži cestnej doprave. Je hraničný most medzi Slovenskou a Poľskou republikou. Jeho účelom je premostiť hraničnú rieku Poprad, jednokoľajovú železničnú trať, krajskú cestu č. 971 na Poľskej strane, potok Hraničná na Slovenskej strane. Komunikácia na moste je trojpruhová, obojsmerná. Šírkové usporiadanie zodpovedá upravenej kategórii MZ 8,5/50, ktorá je rozšírená o jeden jazdný pruh. V mieste mostného objektu je komunikácia v smerovo v priamej, v prechodnici a v oblúku s polomerom R=160,0 m, výškovo vo vrcholovom oblúku s polomerom R=2500 m. Vozovka na moste má strechovitý sklon 2,5%- 4%. Na oporách a podperách je nosná konštrukcia uložená na hrncových ložiskách. Súčasťou tohto projektu bolo vybudovanie verejného osvetlenia na ceste I/68 a cesty III/54112, úprava jestvujúceho vzdušného telefónneho vedenia ,preložka vzdušného NN vedenia, preložka stožiarovej trafostanice, ochrana brehov rieky Poprad, oplotenie, cestná kanalizácia a spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch. Tento projekt splnil svoj cieľ a zlepšil dopravné spojenie medzi oboma krajinami. Vytvoril priaznivé podmienky pre rozvoj turistiky, domácich a zahraničných podnikateľských aktivít a hlavne zvýšil bezpečnosť motorovej i nemotorovej dopravy.

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 11.5.2010

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora