Prejsť na navigáciu

I/50 Handlová - centrum

I/50 Handlová - centrum

Termín začatia stavby:

Termín ukončenia stavby:

Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
3 003 208,89
Zhotoviteľ:
Strabag s.r.o. Bratislava

Účel a popis stavby:

Cesta I/50 tvorí hlavný ťah cez mesto Handlová, ktorá prichádza od Prievidze a pokračuje do Žiaru nad Hronom. Cesta je medzinárodného významu s označením E572 zabezpečujúca pohyb tranzitnej dopravy južnou časťou Slovenska v smere východ – západ. Predmetná stavba sa nachádza v intraviláne mesta Handlová v centrálnej časti mesta. Začiato úprava je na ceste I/50 v mieste jestvujúcej okružnej križovatky. Nový úsek cesty končí okružnou križovatkou na ceste I/50 na začiatku jestvujúceho smerovo rozdeleného štvor pruhu.

Trasa novobudovanej cesty vedie na záčiatku v tesnej blízkosti reštaurácie Mamutík, rastlým terénom po ľavom brehu rieky Handlovka a prechádza do lokality garáži, ktoré musia byť asanované. Po premostení rieky je trasa cesty vedená po pravom brehu rieky Handlovka v trase jestvulúcej cesty I/50. Celková dĺžka stavby je 542,29 m. Stavba je ukončená.

Publikované: 18.3.2009

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora