SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa
Prejsť na navigáciu

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa
Prijímateľ

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Žilinský a Trenčiansky kraj

Výška poskytnutého NFP [€]:

19 555 515,87

Popis projektu:


Projekt rieši realizáciu stavebno - bezpečnostných opatrení na riešenom úseku cesty I/18 v ZA a TN kraji 2. etapa za účelom zvýšenia bezpečnosti, zníženia nehodovosti, zvýšenia plynulosti a komfortu dopravy. Cieľom projektu je poskytnutie jednoznačných, zrozumiteľných a pochopiteľných informácií o križovatke. Pre vodiča sa týmto vytvorí väčší časový priestor pri rozhodovacom procese pri neočakávanej situácii v križovatke, ako je napríklad kolízia s chodcami, vynútenie prednosti v jazde a pod.

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na riešených úsekoch cesty I/18 v ZA a TN kraji 2. etapa zahŕňa:

1. úsek: začína na ceste I/18 pri obci Ratkovo v km 494,000 a končí v križovatke cesty I/18 s diaľnicou D1 pri obci Ivachnová v km 527,30. Celková dĺžka riešeného úseku je 33,30 km.

2. úsek: začína v križovatke cesty I/18 s diaľnicou D1 pri obci Ivachnová v km 527,30 a končí na hranici Žilinského a Prešovského kraja medzi obcami Važec a Štrba v km 584,440. Celková dĺžka riešeného úseku je 57,14 km.

Realizované práce budú zamerané na:

  • Križovatky (zosúladenie značenia križovatiek s platnou právnou úpravou a pripravovanými zmenami, doplnenie a výmena zvislých a vodorovných dopravných značiek v križovatkách).
  • Prvky pasívnej bezpečnosti, ako sú EA koncovky, tlmiče nárazu, nosiče ZDZ a zvodidlá.
  • Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v obci (spomalenie dopravy na vjazde do obce, priechody pre chodcov).
  • Bezpečnejšie vedenie dopravy v mieste zmeny smerového vedenia cesty (smerové vedenie – zvýraznenie smerového vedenia cesty).
  • Oddelenie protismernej premávky so snahou predísť čelným zrážkam.
  • Mosty (nosiče s panelom pre zobrazenie informácií o teplote vozovky a ovzdušia).

 

 

Aktualizované: 26.5.2021

Publikované: 26.5.2021

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora