SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji
Prejsť na navigáciu

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, okresy Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa
Výška poskytnutého NFP [€]: 6 092 251,42

Popis projektu:

Cieľom predmetného projektu je zlepšenie technického stavu mostných objektov, a to:

1. I/18 - 389 Poprad – most - stavebný stav VI.

2. I/20 - 053 Haniska – most - stavebný stav V.

3. I/66 - 077 Ždiar – most - stavebný stav VI.

4. I/66 - 041Vernár – most - stavebný stav VI.

5. I/66 - 081 Ždiar – most - stavebný stav VII.

6. I/68 - 021 Ľubotín – most - stavebný stav VI.

7. I/77 - 020 Hniezdne - most- stavebný stav VII.

 

I/18-389 Poprad most - stavebný stav VI.

Štátna cesta I. triedy č.18, na ktorej navrhujeme rekonštrukciu cestného telesa, patrí do siete ciest medzinárodného významu. Cesta je v predmetnom úseku dvojpruhová, obojsmerná, smerovo nerozdelená, kategórie C9,5/50, ktorá sa postupne rozširuje o ďalšie pruhy v smere na Svit ku križovatke I/18-II/534. Vedená je v intraviláne mesta Poprad. Táto cesta zabezpečuje dopravné prepojenie v smere Svit - Levoča. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. Rekonštrukcia mosta I/18-389 je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu, ktorý je po obhliadke mosta z roku 2012 charakterizovaný ako veľmi zlý. Dochádza k odplavovaniu opevnenia brehov koryta rieky Poprad pod mostom, izolácia mosta je nefunkčná a tak dochádza k zatekaniu vody do nosnej konštrukcie a jej následné rozrušovanie. Betónové rímsy na moste sú vplyvom poveternostných podmienok rozpadnuté, zábradlie na moste je skorodované. Podpovrchové mostné závery sú nefunkčné, odvodňovače sú poškodené. Vzhľadom na veľkú intenzitu dopravy a vek existujúceho krytu konštrukcie, je povrch mierne zdeformovaný - vyjazdené koľaje a nachádzajú sa na nej menšie výmole.

Cieľom rekonštrukcie je z hľadiska technického riešenia zlepšenie technického stavu cestného objektu - mosta I/18-389, a tým aj bezpečnosti jeho užívateľov. Účelom rekonštrukcie je odstránenie konštrukčných nedostatkov rekonštruovaného mosta, jeho ďalšie bezpečné užívanie, obnova povrchu vozovky v dĺžke cca 100,00 m, výmena cestného zvodidla a rekonštrukcia opevnenia brehov koryta rieky Poprad pod mostom. Navrhované riešenie bude vyhovovať súčasným ako aj výhľadovým kapacitným i bezpečnostným nárokom na miestnu i tranzitnú dopravu.

 

I/20-053 Haniska most - stavebný stav V.

Štátna cesta I/20 je v danom úseku vedená v území, kde je hranica intravilánov Prešova a obce Haniska. Cesta je tu bez chodníkov pre peších. Táto cesta zabezpečuje v území dopravné spojenie v smere z Košíc smerom do Prešova. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. V území tvorí základný komunikačný systém, na ňu sa pripájajú cesty nižších tried a v obciach aj miestne komunikácie. Súbežne s cestou je tu vedená železničná trať Košice – Prešov. Základným dôvodom rekonštrukcie je zlý stavebný stav dvojpoľového mosta ev. č. 20-053 cez potok Delňa v km 20,983 pasportného staničenia cesty I/20. Poruchy a nedostatky sa prejavili na nosnej konštrukcii, spodnej stavbe mosta a mostnom zvršku. Sú spôsobené vplyvom eróznej činnosti potoka, zatekajúcich zrážkových vôd, vonkajšieho prostredia, pôsobením cestnej dopravy a vekom mosta.

Cieľom rekonštrukcie mosta I/20-053 je z hľadiska technického riešenia zabezpečiť, aby objekt spoľahlivo a bezpečne naďalej plnil svoju funkciu. Účelom rekonštrukcie je zosilnenie nosnej konštrukcie mostného objektu, sanácia spodnej stavby a podhľadovej plochy nosnej konštrukcie, nový mostný zvršok, obnova povrchu vozovky v dĺžke cca 100,00 m a úprava potoka Delňa pod mostom. Navrhované riešenie bude vyhovovať súčasným ako aj výhľadovým kapacitným i bezpečnostným nárokom na dopravu.

 

I/66-077 Ždiar most - stavebný stav VI.

Most č.66-077 na ceste I/66 cez Slobodov potok bol postavený v roku 1936 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Po poslednej hlavnej prehliadke mosta bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI). Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta č. 66-077 podľa ustanovení STN EN kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu.

Cieľom stavby je rekonštrukciou mosta č. 66-077 zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky. Účelom rekonštrukcie je rekonštrukcia mostného objektu, realizácia nového smerového a výškového vedenia, novej konštrukcie a krytu vozovky, nových bezpečnostných zariadení a realizácia funkčného odvodnenia.

 

I/66-041 Vernár most - stavebný stav VI.

Štátna cesta I. triedy č.66, na ktorej navrhujeme rekonštrukciu a stabilizáciu cestného telesa, patrí do siete ciest nadregionálneho významu. Cesta je predmetnom úseku dvojpruhová, obojsmerná, smerovo nerozdelená, kategórie C7,5/50. Vedená je v extraviláne a intraviláne obce Vernár. Táto cesta zabezpečuje dopravné prepojenie v smere Poprad - Rožňava. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. Prestavba mosta je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu ktorý je po obhliadke mosta z roku 2013 charakterizovaný ako veľmi zlý. Dochádza k podomieľaniu základov, rozpadu betónu opôr a krídel. Na nosnej konštrukcii dochádza k rozpadu a odlamovaniu betónu. Nastáva korózia výstuže. Na moste je nadmerná hrúbka vozovky, chýba zábradlie a zvodidla taktiež dochádza k rozpadu ríms. Komunikácia v danom úseku je v zlom technickom stave. Komunikácia je uložená na cestnom násype, ktorý sa postupne zosúva a vytvárajú sa pozdĺžne trhliny v km 0,037-0,097. V km 0,160- 0,200 zase dochádza k nepretržitému nadmernému sadaniu cestného telesa.

Cieľom stavby je zlepšenie dopravno-technického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov skvalitnenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenie životnosti mosta. Účelom je prestavba mosta č. 66-041, zabezpečenie stability cestného telesa, výmena bezpečnostných zariadení na moste a ceste, úprava cesty a zabezpečenie brehov potoka Strateník pod mostom.

 

I/66-081 Ždiar most - stavebný stav VII.

Most č.66-081 na ceste I/66 cez Strednický potok bol postavený v roku 1950 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Požiadavkou na rekonštrukciu mostného objektu je nevyhovujúci stavebný stav existujúceho mosta. Kategória cesty nad mostným objektom je C7,5/50 s rozšírením v smerovom oblúku s polomerom R=98,0 m a jednostranným priečnym sklonom 7,5%. Šírkové a smerové pomery jestvujúcej komunikácie neumožňujú zmenu na kategóriu cesty C9,5/80 v rámci jestvujúceho cestného telesa.

Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta č. 66-081 zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. Účelom je rekonštrukcia mostného objektu, zabezpečenie stability svahu cestného telesa, výmena bezpečnostných zariadení na moste a ceste, úprava cesty v dĺžke cca 100 m a úprava koryta Strednického potoka pod mostom.

 

I/68-021 Ľubotín most - stavebný stav VI.

Jestvujúci mostný objekt ev. č.021 (identifikačné číslo M948) na ceste I/68 v katastri obce Ľubotín je charakterizovaný koeficientom stavebného stavu VI-veľmi zlý. Dlhodobé zatekanie vody cez bitúmenové mostné závery, situované na oboch okrajoch a v strede mosta, spôsobilo rozpad betónu a značnú koróziu obnaženej betonárskej výstuže na spodnej stavbe. Najvýraznejšie je poškodený úložný prah podpery č.4, kde dochádza k silnej korózii obnaženej betonárskej výstuže. Zanedbaná údržba oceľových valčekových ložísk spôsobila obmedzenie ich funkčnosti a koróziu spojenú so značným úbytkom materiálu ložísk. Nefunkčné odvodňovače, skorodované zábradlové zvodidlo s prerušenými zvodnicami nad mostnými závermi, poškodená protidotyková zábrana nadelektrifikovanou želežničnou traťou, vyjazdené koľaje na vozovke doplňajú zlý stav mosta. Všetky tieto okolnosti majú vplyv súčasný stavebno-technický stav mostného objektu a na bezpečnosť a plynulosť dopravy v tomto úseku cesty. V prípade, že predmetný mostný objekt sa nebude rekonštruovať, hrozí reálny predpoklad, že technický a konštrukčný stav mostného objektu sa bude naďalej zhoršovať do takej miery, že môže dôjsť k jeho havárii. Takýto stav by mal za následok neprejazdnosť cesty I/68, ktorá je v tomto území základným dopravným systémom bez možnosti dostupnej obchádzky a rovnako by bola ohrozená doprava na železničnej trati Kysak-Plaveč.

Cieľom stavby je odstránenie porúch mosta č. 68-021 a priľahlého úseku cesty, zlepšenie technického stavu mosta, zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v dotknutom úseku. Účelom je kompletná rekonštrukcia mostného zvršku, zosilnenie úložného prahu podpery č.4, vybudovanie nových záverných múrikov s prechodovými doskami, sanácia spodnej stavby a nosnej konštrukcie vrátane výmeny ložísk a mostných záverov, výmena protidotykovej ochrany nad traťou ŽSR a rekonštrukcia cesty o dĺžke cca 210 m.

 

I/77-020 Hniezdne most - stavebný stav VII.

Štátna cesta I/77 je v danom úseku vedená na začiatku intravilánu obce Hniezdne zo smeru od Nižných Ružbách. Táto cesta zabezpečuje v území dopravné prepojenie v smere od Popradu smerom do Starej Ľubovne. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. V území tvorí základný komunikačný systém, na ňu sa pripájajúcesty nižších tried a v obciach aj miestne komunikácie. Základným dôvodom je havarijný stavebný stav malého mosta ev. č. 77-020 cez bezmenný potok v km 21,083 pasportného staničenia cesty I/77. Poruchya nedostatky sa prejavili na nosnej konštrukcii, spodnej stavbe mosta a mostnom zvršku. Sú spôsobené vplyvom eróznej činnosti potoka, zatekajúcich zrážkových vôd, vonkajšieho prostredia, pôsobením cestnej dopravy a vekom mosta.

Cieľom stavby je zabezpečiť, aby mostný objekt č. 77-020 spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu. Účelom je odstránenie existujúceho mosta, osadenie novej nosnej konštrukcie – železobetónovej dosky uloženej na nových úložných prahoch opôr, úprava cesty I/77 pred a za mostom v celkovej dĺžke 100,0 m a úprava potoka pod mostom – vybudovanie ochrany nových mostných opôr.

 Aktualizované: 19.12.2018

 


Publikované: 19.12.2018

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora