SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – okres Svidník
Výška poskytnutého NFP [€]: 8 557 299,80

Popis projektu:

Cieľom rekonštrukcie cesty I/73, je zvýšenie technickej úrovne cestnej siete SR v tejto lokalite, a tým predovšetkým zvýšenie cestovnej rýchlosti, bezpečnosti jej užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšenie životného prostredia obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Účelom stavby je rekonštrukcia krytu existujúcej cesty I/73, kde bude nahradená súčasná cemento-betónová vozovka živičnou konštrukciou. V rámci rekonštrukcie cesty I/73 je potrebná úprava jestvujúcich križovatiek, vjazdov a výjazdov na priľahlé poľnohospodárske pozemky a poľné cesty a úprava mostných objektov.

Existujúce spevnenie krajníc asfaltom bude odfrézované. Asfalt je navrhnutý na recykláciu, ktorý sa spätne použije na stavbe pri zriadení zjazdov na súbežnú poľnú cestu a pod. Prepojenie a dopravná obsluha územia realizovaná po ceste I/73 umožňuje spojenie obcí a miest okresu Svidník s pokračovaním na hraničný prechod Vyšný Komárnik s Poľskou republikou. Kvalita tohto prepojenia výrazne ovplyvní rýchlosť rozvoja všetkých dotknutých sídiel. Význam zvýšenia bezpečnosti a kvality menovaného dopravného prepojenia posilňuje aj rastúca potreba skvalitniť dostupnosť všetkých regiónov Slovenska s cieľom vyrovnávať existujúce regionálne disparity.

Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).

V zmysle projektovej dokumentácie je celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na šesť častí.

1.    I/73 Šarišský Štiavnik – Horizont, km: 27,285 - 29,000 o dĺžke 1 715,00 m

2.    I/73 Horizont– Svidník, km: 29,000 – 37,786 o dĺžke 8 786,00 m

3.    I/73 Rázcestie Kapišová – Ladomirová,km: 43,822 - 47,935 o dĺžke 4 113,00 m

4.    I/73 Ladomirova – Hunkovce km: 47,935 - 48,487 o dĺžke 552,00 m

5.    I/73 Hunkovce – zosuv, km: 48,487 - 48,811 o dĺžke 324,00 m

6.    I/73 Hunkovce – Vyšný Komárnikkm: 48,811 - 56,609 o dĺžke 7 798,00 m

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.

 

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most


 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora