SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy
Prejsť na navigáciu

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský kraj
Výška poskytnutého NFP [€]: 9 262 800,00

Popis projektu:

Predmetom projektu je poskytnutie komplexnej činnosti spojenej s riadením a kontrolou bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní podľa § 4 zákona 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, analýza dopravnej nehodovosti, vypracovanie klasifikácie kritických nehodových lokalít, návrh opatrení a následné ekonomické hodnotenie.

Realizáciou projektu SSC bude mať k dispozícii komplexnú analýzu nehodovosti na sieti ciest I. triedy v svojej správe. Celkový a komplexný pohľad na stav bezpečnosti pozemných komunikácií pozostáva z vyhotovenia komplexnej analýzy dopravných nehôd vrátane klasifikácie kritických nehodových lokalít, identifikácie rizík na cestnej sieti. Projekt uvažuje s každoročnou aktualizáciou. V projekte sa predpokladá vykonanie priebežnej a investičnej inšpekcie v rozsahu cca 1200 km. Zistené nedostatky sa premietnu do spracovania projektov s návrhom opatrení. Pre komplexný obraz budú spracované aj čiastkové dopravné prieskumy. Záverečným výstupom projektu bude spracovanie správy o nápravných opatreniach z predchádzajúceho roka.

Výsledky projektu budú použité pri spracovávaní a k príprave projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Správca kritérium bezpečnosti pozemných komunikácií využije pri nastavovaní svojej investičnej činnosti, t. j. pri tvorbe investičného plánu SSC. Závery projektu budú poskytnuté MDVaRR SR za účelom splnenia povinností správcu ciest I. triedy v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií.

 

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy

Aktualizované: 13.6.2017

Publikované: 13.6.2017

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora