SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, okresy Martin a Turčianske Teplice – obec Príbovce a Turčianske Teplice
Výška poskytnutého NFP [€]: 24 662 474,60

Popis projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšiť v predmetnom úseku kvalitu dopravy, cestovnú rýchlosť, bezpečnosť jeho užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšiť životné prostredie obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Cesta I/65 je cesta I. triedy, ktorá spája Nitru a Martin. Tvorí jeden z hlavných komunikačných koridorov v smere juh – sever a je zaradená do siete TEN-T.

Začiatok rekonštrukcie úseku bol v km 114,046 cesty I/65 v mieste, kde začínala betónová cesta (v tesnej blízkosti pred mestom Turčianske Teplice, časť Diviaky). Smerové vedenie cesty sa nemenilo, rekonštrukcia sledovala existujúcu trasu cesty I/65 bez zmeny. Výškové vedenie cesty bolo zvýšené o cca. 20 cm, pričom sa niveleta pred a za neriešenými úsekmi plynulo napojila na jestvujúcu úroveň vozovky. Rekonštrukcia končila v km 129,164 cesty I/65.

Rekonštrukcia cesty spočívala v odstránení porušenej betónovej vozovky, ktorá bola nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Obrusná vrstva vozovky je z asfaltového koberca mastixového, strednozrnného, modifikovaného SMA 11-I. Súčasťou rekonštrukcie bola aj rekonštrukcia vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy. Križovatky sú doplnené o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo, vpravo a pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy.

 

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

 Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizované: 21.10.2020

Publikované: 13.6.2017

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora