SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Projektová dokumentácia obchvatov miest
Prejsť na navigáciu

Projektová dokumentácia obchvatov miest

Projektová dokumentácia obchvatov miest
Prijímateľ Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP 564 499,25
Popis projektu:

 

Predmetom projektu „Projektová dokumentácia obchvatov miest“ je vypracovanie projektových dokumentácií obchvatov miest na cestách I. triedy v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku a dokumentáciu na realizáciu stavby umožňujúcich získanie potrebných povolení, vyhlásenie verejného obstarávania a následnú realizáciu stavebných prác na predmetných úsekoch. Úlohou projektov obchvatov miest po ich fyzickom dokončení je odstránenie dopravných bezpečnostných rizík v centrách miest a podstatné zníženie všetkých negatívnych vplyvov nadmernej dopravy z centier predmetných miest.

 

Jedná sa o:

-    I/66 Brezno - obchvat II. etapa 1. úsek, vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).

-    I/51 a I/2 Holíč - obchvat, II. etapa, 1. stavba, aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) z roku 2011 v časti F. Dokumentácia meračských prác a časti I. Dokumentácia prieskumov.

 

Cieľom navrhovaného projektu je pokračovanie a dokončenie projektovej prípravy predmetných obchvatov ciest I. triedy, čo umožní posun implementácie jednotlivých projektov do fázy získania stavebného povolenia a verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavieb a následnou stavebnou realizáciou. Zrealizovanie jednotlivých stavieb bude znamenať z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečenie zlepšenia dopravnej situácie danej lokality, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, prevencie a vyváženého rozvoja regiónu, zníženie časových strát a v neposlednom rade zníženie nehodovosti v riešených úsekoch ciest I. tried.


 

 

 Aktualizované: 23.4.2019

Publikované: 23.4.2019

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora