SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom
Prejsť na navigáciu

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom
Prijímateľ

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Trenčiansky kraj

Výška poskytnutého NFP [€]:

3 992 832 

Popis projektu:

Cieľom a účelom projektu „I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom“ je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zlepšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva, zníženie hlukovej záťaže. V súlade so závermi vykonaných prieskumov a celkového zhodnotenia predmetného úseku cesty je potrebné vykonať komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomickosti.

Rekonštrukciu predmetného úseku cesty I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom si vynucuje nepriaznivá dopravná situácia a nevyhovujúci technický stav vozovky, nevyhovujúce napojenie na cestu III/1241, napojenia na miestne komunikácie a účelovú komunikáciu. Zlému technickému stavu vozovky prispieva jej nedostatočné odvodnenie a zlý technický stav priepustí. Bezpečnostné zariadenia sú poškodené a na niektorých miestach chýbajú, čo tiež zvyšuje riziko nehôd.

Modernizácia úseku cesty I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom rieši rekonštrukciu cesty za mostným objektom nad potokom Klanečnica v cestnom staničení od km 159,710 po km 163,210 v dĺžke 3,5 km v extraviláne obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie smerom na Nové Mesto nad Váhom.

Na riešenom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

 • Výmena – oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.
 • Oprava nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice hr. 100 mm štrkodrvinou.
 • Rozšírenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo na úseku v km 159,754 – 159,995 vpravo a v km 159,760 – 159,870 vľavo.
 • Úprava zemných priekop – prečistenie a prehĺbenie do požadovaného tvaru, realizácia trativodov.
 • Doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo na ochranu pred prekážkami – prevažne stromami pozdĺž cesty. Doplnenie smerových stĺpikov.
 • Obnova vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, doplnenie, výmena zvislého dopravného značenia a výmena dopravných gombíkov.
 • Rekonštrukcia 3 ks priepustov pri napojení MK resp. pri napojení cesty III/1241 a 1 ks výstavba nového priepustu pri napojení poľnej cesty v km 162,780 I/54.
 • Odstránenie drevín, ktoré sú v kolízií s odvodňovacím zariadením, rozhľadovými pomermi, orezanie konárov stromov zasahujúcich do bezpečnostného priestoru cesty.

 

 

Aktualizované: 6.4.2021

Publikované: 6.4.2021

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora