SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – obec Smilno
Výška poskytnutého NFP [€]: 12 175 212,22

Popis projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia ciest I/77 a menšej časti I/73, s cieľom zvýšiť a zlepšiť bezpečnosť, plynulosť cestnej dopravy a kvalitu životného prostredia v predmetných úsekoch ciest I/77 a I/73. Na ceste I/77 je začiatok naplánovaný v km 74,000 pred mostom č. 77-059 v katastrálnom území Smilno, až po km 96,540, kde je plánovaný koniec úpravy cesty I/77 v okružnej križovatke s cestou I/73 vo Svidníku. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/77 je 22 540 m.

Predmetom projektu na ceste I/73 je rekonštrukcia cesty so začiatkom v okružnej križovatke s cestou I/77 vo Svidníku v km 40,475, až po rázcestie Kapišová v km 43 675. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/73 je 3 200 m.

Celková dĺžka stavby je 25 740,00 m.

Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete severnej časti východného Slovenska so začiatkom v Spišskej Belej, s pokračovaním cez Bardejov a ukončením vo Svidníku, kde sa napája na cestu I/73 smerujúcu do Poľskej republiky. Cestný hraničný priechod Nižná Polianka – Ożenna, je v súčasnosti s obmedzením nákladnej dopravy do 7,5 t s výnimkou autobusov. V prieťahu obcami Smilno, Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík a Nižný Orlík je cesta I/77 súčasťou základného komunikačného systému. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného prepojenia s vyššou úrovňou komfortu, pričom zabezpečuje vyššiu dopravnú funkciu v dotknutom území s nadregionálnou funkciou. V prieťahu dotknutými obcami tvorí zbernú funkciu s čiastočnou priamou obsluhou.

Vybudovaním predmetného projektu sa zlepší plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa dostupnosť SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomné prepojenie.

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.

 

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most


 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora