Prejsť na navigáciu

I/68 Plavnica, preložka cesty

I/68 Plavnica, preložka cesty
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa
Výška poskytnutého NFP [€]: 45 574 882,35

Popis projektu:

Výstavbu daného obchvatu si vynucuje dopravná situácia a nevyhovujúci prieťah obce Plavnica, ktorú nová trasa obchádza po severozápadnej strane. V súčasnosti je nad obcou Plavnica smerom na Starú Ľubovňu na ceste I/68 stúpanie so sklonom cca 9%, dĺžky 850 m bez prídavných jazdných pruhov. Toto stúpanie spôsobuje najmä v zimných mesiacoch problémy v zabezpečení zjazdnosti cesty. Tento úsek cesty je podľa predpokladov výpočtu kapacity cesty v súčasnosti na hranici svojej kapacity bez dostatočnej rezervy.

V stúpaní nad obcou Plavnica dochádza už v súčasnosti k prekročeniu prípustnej intenzity dopravy. V stúpaní nad obcou Plavnica dochádza k zvýšeniu hustoty dopravného prúdu, a pri prejazde pomalých vozidiel k tvorbe kongescií a nasýteniu dopravného prúdu. Z výsledkov hodnôt intenzít sčítania dopravy je jasný celkový nárast v sledovaného úseku cesty I/68.

Účelom navrhovanej preložky cesty I/68 je zabezpečiť odstránenie problematického úseku cesty a situovať preložku cesty mimo zastavaného územia obce Plavnica. Dôjde k predpokladanému prerozdeleniu dopravy a odľahčeniu existujúcej cesty v prieťahu obcou Plavnica. Na základe predpokladov výpočtu má cesta I/68 pri súčasnom šírkovom usporiadaní v stúpaní nad obcou Plavnica prekročenú kapacitu.

Vybudovaním sa dosiahne:

  • odklonenie tranzitnej dopravy z obce Plavnica,
  • zlepšenie životného prostredia občanov a návštevníkov obce Plavnica,
  • zvýšenie bezpečnosti dopravy a zníženie množstva kolízii,
  • zvýšenie plynulosti a rýchlosti dopravy na dotknutej cestnej sieti a tým pádom skrátenie času prejazdu.

 

Aktualizované: 7.10.2020

Publikované: 7.10.2020

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora