SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
Prejsť na navigáciu

Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota

Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
Prijímateľ

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Trenčiansky kraj

Výška poskytnutého NFP [€]:

25 941 329,88 

Popis projektu:

Cesta I/9 je súčasťou cestnej siete SR v smere západ – východ, vedúca na trase (Brno) Drietoma, štátna hranica – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom. Cesta vznikla rozdelením cesty I/50 na tri samostatné cesty.

Predmetný úsek cesty I/9 je dlhodobo v neúnosnom stave. Cementobetónový povrch je v značnej miere deformovaný (polámaný), miestami prekrytý asfaltovou vrstvou, na ktorej sú zjavné priečne trhliny v mieste priečnych škár betónovej dosky. Vozidlá prechádzajúce nerovnosťami medzi jednotlivými CB doskami spôsobujú nadmerný hluk v krajine, kolízne situácie sú spôsobované nevyhovujúcimi technickými parametrami cesty a vysokým stupňom poškodenia.

Rekonštrukciou dotknutý úsek cesty I/9 začína na križovatke s diaľnicou D1 Chocholná, ďalej pokračuje križovatkami s cestami III/1868, III/1878. Prechádza extravilánom obcí Veľké Bierovce, Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná, kde sa križuje s II/507. Rekonštrukcia končí pred obcou Mníchova Lehota.

Účelom projektu „Rekonštrukcia cesty I/9 Chocholná – Mníchova Lehota“ je odstránenie porušenej betónovej vozovky, ktorá bude nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Z existujúcej betónovej vozovky sa predrví a pridaním spojiva vyhotoví podkladná, tuhá homogenizačná vrstva na ktorú sa položia asfaltové vozovkové vrstvy. Obrusná vrstva vozovky bude z asfaltového koberca.

Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia šiestich vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy. Cesta I/9 v križovatkách je doplnená o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo, pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy. V rámci projektu je plánovaná aj rekonštrukcia siedmich mostných objektov. Je potrebné vybudovať osvetlenie okružnej križovatky, v miestach s navrhnutým doplnením odbočovacích pruhov je nutné preloženie verejných osvetlení. V rámci rekonštrukcie križovatky s cestou II/507 je potrebná preložka vodovodu, niektorých slaboprúdových a silnoprúdových vedení.

 

 

Aktualizované: 6.4.2021


Publikované: 6.4.2021

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora