SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Dopravné inžinierstvo>Celoštátny smerový dopravný prieskum vonkajšej dopravy v SR rok 2007
Prejsť na navigáciu

Celoštátny smerový dopravný prieskum vonkajšej dopravy v SR rok 2007

Cieľom prieskumu bolo získať údaje o vonkajšej doprave vo vybraných mestách na území Slovenskej republiky z hľadiska cestnej dopravy. Výsledky slúžia pre plánovaciu a investorskú činnosť v cestnom hospodárstve pri výstavbe obchvatov miest, ich správneho umiestnenia v území v smere hlavných prepravných vzťahov. Zo znalosti smerovania dopravy je možné optimalizovať vplyv vonkajších vzťahov na vnútorný komunikačný systém miest.

V roku 2007 Slovenská správa ciest (SSC) uskutočnila smerový dopravný prieskum vo vybraných mestách o počte obyvateľov viac ako 5000 ležiacich v dotyku s diaľnicami, rýchlostnými cestami a cestami I. a II. triedy s preferenciou sčítania v mestách ležiacich na prieťahoch ciest zaradených do európskej cestnej siete „ E “.

Celoštátny prieskum bol vykonaný

vo štvrtok dňa 20. septembra 2007.

Rozmiestnenie stanovíšť vo vybraných mestách je znázornený v časti výsledkov jednotlivých miest v priloženom náčrte sídla.

Pre prieskum vonkajšej dopravy bola zvolená metóda zápisu evidenčného čísla príslušného vozidla.

Prieskumom je možné sledovať :

 • smer jazdy vozidla
 • druh jazdy vozidla vo vzťahu k mestu ( Z - zdroj, C - cieľ, T - tranzit )
 • intenzitu jednotlivých druhov vozidiel ( O - osobné vozidlá, N - nákladné vozidlá a autobusy)

Za tranzitnú dopravu bola považovaná doprava, ktorej doba vstupu a výstupu z mesta je realizovaná v 15 min. časovom intervale, prípadne v nasledovnom 15 min. časovom intervale.

Pre porovnanie dosahovaných profilových hodnôt zo sčítania vonkajšej dopravy v roku 2007 s celoštátnym profilovým sčítaním v roku 2005 možno uvažovať len orientačne s identifikáciou sčítacích úsekov.

Porovnávať hodnoty z uvedených prieskumov je možné len rádovo vzhľadom na skutočnosť, že členenie dopravy a stanovištia sčítačov v jednotlivých prieskumoch nie sú totožné.

Vyhodnotenie výsledkov prieskumu pre jednotlivé mestá je prezentované v územnom členení SR podľa VÚC s týmto obsahom :

 • Profilové intenzity priemernej dennej intenzity cestnej dopravy (PDI) na hranici extravilánu s intravilánom mesta, podľa druhu vozidla
 • Maximálne hodnoty dopravného prúdu vonkajšej dopravy dosahované v priebehu dňa počas dopravného prieskumu podľa druhu jazdy vozidlá vo vzťahu k mestu ( Z, C, T ) a bez ohľadu na druh jazdy vozidla vo vzťahu k mestu ( S )
 • Počet vozidiel spolu (PDI) podľa druhu jazdy vozidlá vo vzťahu k mestu
 • Počet vozidiel spolu (PDI) v smere tranzitnej dopravy
 • Percentuálne zastúpenie vozidiel podľa príslušnosti evidenčného čísla vozidla k vlastnému okresu, k jednotlivým susedným okresom a ostatnému územiu.

 

Vysvetlivky:

PDI - priemerná denná intenzita dopravy v skutočných vozidlách za deň:

 • CSD r. 2007- predpokladaná priemerná denná intenzita dopravy v skutočných vozidlách za deň stanovená na základe celoštátneho sčítania dopravy cestnej dopravy z roku 2005 a výhľadových koeficientov rastu intenzity cestnej dopravy k roku 2007
 • smerový prieskum r. 2007 - priemerná denná intenzita dopravy v skutočných vozidlách za deň stanovená zo smerového prieskumu vonkajšej dopravy vo vybraných mestách v roku 2007

O - osobná doprava v skutočných vozidlách za deň

N - nákladná a autobusová doprava v skutočných vozidlách za deň

S - doprava spolu ( O+N) v skutočných vozidlách za deň

Z - zdrojová doprava v skutočných vozidlách za deň

C - cieľová doprava v skutočných vozidlách za deň

T - tranzitná doprava v skutočných vozidlách za deň

 

Druh jazdy vozidla:

 • zdrojová jazda – jazda vozidla, ktorá vznikla v intraviláne sledovaného sídla a pokračuje v jazde za hranicou intravilánu
    zdrojova jazda
 • cieľová jazda - jazda vozidla, ktorá vznikla pred hranicou intravilánu sledova-ného sídla a svoju jazdu ukončí v intraviláne sledovaného sídla
    graf02
 • tranzitná jazda - jazda vozidla, ktorá vznikla pred hranicou intravilánu sledovaného sídla a pokračuje v jazde za jeho hranicou intravilánu
    graf03

     vstup stanovišťa do jednotlivých výstupov stanovíšť

  graf04

     výstup zo stanovišťa z jednotlivých vstupov stanovíšť

 

Mapa sčítacích miest [JPG, 700 kB]


Výsledky celoštátneho smerového dopravného prieskumu vonkajšej dopravy v SR rok 2007 sú spracované v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov: 

 

Aktualizované: 16.5.2016

Publikované: 15.12.2008

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora