SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Dopravné inžinierstvo>Celoštátny smerový dopravný prieskum vonkajšej dopravy v SR rok 2007
Prejsť na navigáciu

Celoštátny smerový dopravný prieskum vonkajšej dopravy v SR rok 2007

Cieľom prieskumu bolo získať údaje o vonkajšej doprave vo vybraných mestách na území Slovenskej republiky z hľadiska cestnej dopravy. Výsledky slúžia pre plánovaciu a investorskú činnosť v cestnom hospodárstve pri výstavbe obchvatov miest, ich správneho umiestnenia v území v smere hlavných prepravných vzťahov. Zo znalosti smerovania dopravy je možné optimalizovať vplyv vonkajších vzťahov na vnútorný komunikačný systém miest.

V roku 2007 Slovenská správa ciest (SSC) uskutočnila smerový dopravný prieskum vo vybraných mestách o počte obyvateľov viac ako 5000 ležiacich v dotyku s diaľnicami, rýchlostnými cestami a cestami I. a II. triedy s preferenciou sčítania v mestách ležiacich na prieťahoch ciest zaradených do európskej cestnej siete „ E “.

Celoštátny prieskum bol vykonaný vo štvrtok dňa 20. septembra 2007.

Rozmiestnenie stanovíšť vo vybraných mestách je znázornený v časti výsledkov jednotlivých miest v priloženom náčrte sídla.

Pre prieskum vonkajšej dopravy bola zvolená metóda zápisu evidenčného čísla príslušného vozidla.

Prieskumom je možné sledovať :

  • smer jazdy vozidla
  • druh jazdy vozidla vo vzťahu k mestu ( Z - zdroj, C - cieľ, T - tranzit )
  • intenzitu jednotlivých druhov vozidiel ( O - osobné vozidlá, N - nákladné vozidlá a autobusy)

Za tranzitnú dopravu bola považovaná doprava, ktorej doba vstupu a výstupu z mesta je realizovaná v 15 min. časovom intervale, prípadne v nasledovnom 15 min. časovom intervale.

Pre porovnanie dosahovaných profilových hodnôt zo sčítania vonkajšej dopravy v roku 2007 s celoštátnym profilovým sčítaním v roku 2005 možno uvažovať len orientačne s identifikáciou sčítacích úsekov.

Porovnávať hodnoty z uvedených prieskumov je možné len rádovo vzhľadom na skutočnosť, že členenie dopravy a stanovištia sčítačov v jednotlivých prieskumoch nie sú totožné.

Vyhodnotenie výsledkov prieskumu pre jednotlivé mestá je prezentované v územnom členení SR podľa VÚC s týmto obsahom :

 • Profilové intenzity priemernej dennej intenzity cestnej dopravy (PDI) na hranici extravilánu s intravilánom mesta, podľa druhu vozidla
 • Maximálne hodnoty dopravného prúdu vonkajšej dopravy dosahované v priebehu dňa počas dopravného prieskumu podľa druhu jazdy vozidlá vo vzťahu k mestu ( Z, C, T ) a bez ohľadu na druh jazdy vozidla vo vzťahu k mestu ( S )
 • Počet vozidiel spolu (PDI) podľa druhu jazdy vozidlá vo vzťahu k mestu
 • Počet vozidiel spolu (PDI) v smere tranzitnej dopravy
 • Percentuálne zastúpenie vozidiel podľa príslušnosti evidenčného čísla vozidla k vlastnému okresu, k jednotlivým susedným okresom a ostatnému územiu.

Vysvetlivky:

PDI - priemerná denná intenzita dopravy v skutočných vozidlách za deň:

 • CSD r. 2007- predpokladaná priemerná denná intenzita dopravy v skutočných vozidlách za deň stanovená na základe celoštátneho sčítania dopravy cestnej dopravy z roku 2005 a výhľadových koeficientov rastu intenzity cestnej dopravy k roku 2007
 • smerový prieskum r. 2007 - priemerná denná intenzita dopravy v skutočných vozidlách za deň stanovená zo smerového prieskumu vonkajšej dopravy vo vybraných mestách v roku 2007

O - osobná doprava v skutočných vozidlách za deň

N - nákladná a autobusová doprava v skutočných vozidlách za deň

S - doprava spolu ( O+N) v skutočných vozidlách za deň

Z - zdrojová doprava v skutočných vozidlách za deň

C - cieľová doprava v skutočných vozidlách za deň

T - tranzitná doprava v skutočných vozidlách za deň 


Druh jazdy vozidla:

 • zdrojová jazda – jazda vozidla, ktorá vznikla v intraviláne sledovaného sídla a pokračuje v jazde za hranicou intravilánu
    zdrojova jazda
 • cieľová jazda - jazda vozidla, ktorá vznikla pred hranicou intravilánu sledova-ného sídla a svoju jazdu ukončí v intraviláne sledovaného sídla
    graf02
 • tranzitná jazda - jazda vozidla, ktorá vznikla pred hranicou intravilánu sledovaného sídla a pokračuje v jazde za jeho hranicou intravilánu
    graf03

     vstup stanovišťa do jednotlivých výstupov stanovíšť

  graf04

     výstup zo stanovišťa z jednotlivých vstupov stanovíšť

 

Mapa sčítacích miest [JPG, 700 kB]


Výsledky celoštátneho smerového dopravného prieskumu vonkajšej dopravy v SR rok 2007 sú spracované v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov: 

 

Aktualizované: 16.5.2016

Publikované: 15.12.2008

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora