Prejsť na navigáciu

zoznam 08.01.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Pripomienkovacia doba do Oznam 
2018/0615/L S00E
Návrh veľkovojvodského nariadenia o prevencii a o nakladaní s cestnými materiálmi a odpadmi 14.03.2019
201803416.SK 2018/0615/L 2
2018/0616/NL B00
Nariadenie ministra infraštruktúry a vodohospodárstva z ........,

č. IENW/BSK-2018/ 270151, ktorým sa mení nariadenie o semaforoch [Regeling verkeerslichten] v súvislosti s aktualizáciami noriem NEN a veľkým počtom ďalších menších zmien

14.03.2019 201803419.SK 2018/0616/NL 2
2018/0617/E B00
Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa upravuje kráľovská vyhláška č. 314/2006 zo 17. marca, ktorou sa schvaľuje technický stavebný predpis 14.03.2019 201803428.SK 2018/0617/E 2
2018/0626/A B00
RVS 08.17.01 Technické zmluvné podmienky, betónové vozovky, nosné vrstvy stabilizované spojivom 18.03.2019 201803463.SK 2018/0626/A 2
2018/0597/A B00
RVS 08.16.06 Technické zmluvné podmienky; bitúmenové nosné a krycie vrstvy; požiadavky na asfaltové vrstvy - definícia zameraná na využitie 08.03.2019
201803336.SK 2018/0597/A 2
2018/0598/A B00
RVS 08.97.06 Technické zmluvné podmienky; stavebné materiály; požiadavky na asfaltovú zmes – definícia zameraná na využitie 08.03.2019 201803339.SK 2018/0598/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 8.1.2019

Publikované: 8.1.2019

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora