Prejsť na navigáciu

zoznam 30.01.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2018/0015/HU

X00M

Vyhláška ministra národného hospodárstva č. .../2018 z [deň]. [mesiac] [rok], ktorou sa mení vyhláška ministerstva národného hospodárstva č. 23/2014 z 30. júna 2014 o identifikácii faktúr a príjmových dokladov daňového úradu, ako aj o kontrole elektronických faktúr

17.04.2018

201800092.SK 2018/0015/HU 2

2018/0016/B

V10T

Rádiové rozhrania B01 (09, 19, 35, 37 a 38), B04-15, B06-24, B07-04, B16-01 a B17 (04 a 05)

17.04.2018

201800095.SK 2018/0016/B 2

2018/0017/A

B00

RVS 08.97.03 Technické zmluvné podmienky, stavebné materiály, geotextílie v podloží

17.04.2018

201800101.SK 2018/0017/A 2

2018/0019/S

X00M

Chemické riziká pre pracovné prostredie, nariadenia Švédskeho úradu pre pracovné prostredie (AFS 2011:19), ktorými sa menia nariadenia Švédskeho úradu pre pracovné prostredie o chemických rizikách pre pracovné prostredie

19.04.2018

201800121.SK 2018/0019/S 2

2018/0020/E

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa menia určité články všeobecných technických špecifikácií pre práce na cestách a mostoch, pokiaľ ide o základné materiály, cestné povrchy a chodníky, návesti, dopravné navádzacie zariadenia a obmedzovacie systémy vozidiel

20.04.2018

201800125.SK 2018/0020/E 2

2018/0021/E

V1T

Návrh rozhodnutia ministra pre informačnú spoločnosť a digitálnu agendu o uverejnení technických požiadaviek pre nasledujúce regulované rádiové rozhrania:

IR-4 na analógovom zariadení PMR446 vo frekvenčnom pásme 446 – 446,2 MHz

IR-97 na digitálnom zariadení PMR446 vo frekvenčnom pásme 446 – 446,2 MHz

20.04.2018

201800128.SK 2018/0021/E 2

2018/0022/IRL

C50A

Návrh zákona o verejnom zdraví (alkohol) z roku 2015 (pokiaľ ide o 3 dodatočné špecifikácie pre označovanie, reklamu a časové obmedzenie vysielania).

20.04.2018

201800131.SK 2018/0022/IRL2

2018/0023/PL

X00M

Návrh nariadenia o kritériách a technických podmienkach pre registračné pokladnice

20.04.2018

201800135.SK 2018/0023/PL 2

2018/0024/EE

C00A

Pravidlá systému kvality potravín „cibuľa Peipus“

23.04.2018

201800139.SK 2018/0024/EE 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.
Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby

 

Aktualizované: 30.1.2018 

Publikované: 30.1.2018

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora