Prejsť na navigáciu

zoznam 22.06.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2018/0263/D

V10T

SSB FL 025 – Opis rozhraní pre pozemné rádiové zariadenia vysokofrekvenčnej služby digitálnej rádiokomunikácie režim 4 (VDL M4), vydanie z januára 2018

07.09.2018

201801510.SK 2018/0263/D2

2018/0264/NL

B20

Vyhláška z * o pravidlách uplatňovania právomoci preniknúť do automatizovaného systému a vykonať alebo nevykonať prehliadku pomocou technického zariadenia, ako sa uvádza v článkoch 126nba ods. 1, 126uba ods. 1 a 126zpa ods. 1 Trestného poriadku (vyhláška o prehliadkach vykonávaných v rámci automatizovaného systému)

10.09.2018

201801515.SK 2018/0264/NL2

2018/0265/LT

H10

Technické požiadavky na elektronické systémy správy údajov o hracích automatoch

10.09.2018

201801522.SK 2018/0265/LT 2

2018/0266/LT

B30

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. D1-236 ministra životného prostredia Litovskej republiky zo 17. mája 2006, ktorým sa prijíma nariadenie o nakladaní s odpadovými vodami

10.09.2018

201801525.SK 2018/0266/LT 2

2018/0267/A

X00M

Zákon z ……., ktorým sa mení a dopĺňa Korutánsky zákon o ochrane mládeže

10.09.2018

201801528.SK 2018/0267/A 2

2018/0268/NL

B30

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a vodohospodárstvo č. IENW/BSK-2018/114910, ktorým sa mení nariadenie o označovaní z roku 2009 o náhodných odpisoch a investičných príspevkoch pre investície do životného prostredia (ktorým sa opravuje environmentálny zoznam na rok 2018)

09.06.2018
fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

201801538.SK 2018/0268/NL2

2018/0269/D

V00T

Technická smernica o vykonávaní zákonných opatrení na kontrolu telekomunikácií, poskytovanie informácií (TR TKÜV), vydanie 7.1

14.09.2018

201801558.SK 2018/0269/D 2

2018/0270/A

B00

Popis výkonov dopravy a infraštruktúry, verzia FSV-VI-005

14.09.2018

201801561.SK 2018/0270/A 2

2018/0271/D

T00T

Nariadenie, ktorým sa menia nariadenia č. 35, 36, 42, 52, 65, 76 a 88 k dohode z 20. marca 1958 o prijatí harmonizovaných technických predpisov OSN pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov.

14.09.2018

201801564.SK 2018/0271/D 2

2018/0272/LT

B00

Návrh nariadenia ministra životného prostredia Litovskej republiky, ktorým sa mení nariadenie minister životného prostredia Litovskej republiky č. D1-901 z 10. decembra 2015, ktorým sa schvaľuje technický predpis pre stavebné výrobky STR 1.01.04:2015 „Posudzovanie, overovanie a vyhlásenie týkajúce sa nemennosti parametrov stavebných výrobkov, pre ktoré neexistujú žiadne harmonizované technické špecifikácie – Určenie skúšobných laboratórií a certifikačných orgánov – Vnútroštátne technické posudzovanie; určenie a zverejnenie orgánov technického posudzovania“

17.09.2018

201801567.SK 2018/0272/LT 2

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

Aktualizované: 22.6.2018 

Publikované: 22.6.2018

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora