Prejsť na navigáciu

zoznam 08.06.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2018/0238/NL

C00A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva, ochrany prírody a kvality potravín č. WJZ/... z [deň]. [mesiac] [rok], ktorým sa mení nariadenie o európskych dotáciách udeľovaných ministerstvom hospodárstva, nariadenie o prístupe k štátnym dotáciám udeľovaným ministerstvom hospodárstva z roku 2017 a nariadenie o organizáciách výrobcov a priemyselných organizáciách, v spojení so zavedením dvoch dotačných modulov pre odvetvie chovu teliat na mäso a určitými zmenami na zosúladenie s európskymi právnymi predpismi

29.05.2018

fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

201801346.SK 2018/0238/NL2

2018/0239/A

C00A

Smernica o známke kvality AMA pri chove kráv

29.08.2018

201801349.SK 2018/0239/A 2

2018/0240/F

C00A

Výnos, ktorým sa schvaľujú zadávacie podmienky chráneného označenia pôvodu „Bois de Chartreuse"

29.08.2018

201801353.SK 2018/0240/F 2

2018/0241/F

C00A

Výnos, ktorým sa mení výnos z 19. októbra 2006 o použití pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín

29.08.2018

201801356.SK 2018/0241/F 2

2018/0242/D

I10

Smernica o testovaní zariadení, ktoré sa budú pri testovaní systémových údajov a/alebo testovaní cez elektronické rozhrania vozidiel podľa § 29 v spojení s prílohou VIIIa vyhlášky o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách (StVZO – Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) používať ako univerzálne meracie prístroje, ako aj zapisovacích prístrojov na meranie bŕzd podľa č. 5 prílohy VIIId vyhlášky StVZO

29.08.2018

201801360.SK 2018/0242/D 2

2018/0243/UK

B00

CG 303 - Systém zabezpečenia kvality pre farby a podobné ochranné nátery.

30.08.2018

201801364.SK 2018/0243/UK 2

2018/0244/F

C00A

Vyhláška o podmienkach uvádzania na trh výrobkov zavedených v zariadeniach používaných na tepelnú úpravu vody určenej na ľudskú spotrebu

31.08.2018

201801392.SK 2018/0244/F 2

2018/0245/D

C20P

Nariadenie na ochranu pred neionizujúcim žiarením pri aplikácii na ľuďoch

31.08.2018

201801401.SK 2018/0245/D 2

2018/0246/B

V10T

Rádiové rozhrania C01 (01 až 10), C02 (01 až 08), C03 (01 až 04), C04 (01 až 09) a C05 (01 a 02)

03.09.2018

201801408.SK 2018/0246/B 2

2018/0248/UK

T40T

Predpisy o evidencii prívesov z roku 2018 – časť 3 – Evidenčné značky a štítky

03.09.2018

201801416.SK 2018/0248/UK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 11.6.2018 

Publikované: 11.6.2018

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora