Prejsť na navigáciu

zoznam 08.06.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2018/0238/NL

C00A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva, ochrany prírody a kvality potravín č. WJZ/... z [deň]. [mesiac] [rok], ktorým sa mení nariadenie o európskych dotáciách udeľovaných ministerstvom hospodárstva, nariadenie o prístupe k štátnym dotáciám udeľovaným ministerstvom hospodárstva z roku 2017 a nariadenie o organizáciách výrobcov a priemyselných organizáciách, v spojení so zavedením dvoch dotačných modulov pre odvetvie chovu teliat na mäso a určitými zmenami na zosúladenie s európskymi právnymi predpismi

29.05.2018

fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

201801346.SK 2018/0238/NL2

2018/0239/A

C00A

Smernica o známke kvality AMA pri chove kráv

29.08.2018

201801349.SK 2018/0239/A 2

2018/0240/F

C00A

Výnos, ktorým sa schvaľujú zadávacie podmienky chráneného označenia pôvodu „Bois de Chartreuse"

29.08.2018

201801353.SK 2018/0240/F 2

2018/0241/F

C00A

Výnos, ktorým sa mení výnos z 19. októbra 2006 o použití pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín

29.08.2018

201801356.SK 2018/0241/F 2

2018/0242/D

I10

Smernica o testovaní zariadení, ktoré sa budú pri testovaní systémových údajov a/alebo testovaní cez elektronické rozhrania vozidiel podľa § 29 v spojení s prílohou VIIIa vyhlášky o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách (StVZO – Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) používať ako univerzálne meracie prístroje, ako aj zapisovacích prístrojov na meranie bŕzd podľa č. 5 prílohy VIIId vyhlášky StVZO

29.08.2018

201801360.SK 2018/0242/D 2

2018/0243/UK

B00

CG 303 - Systém zabezpečenia kvality pre farby a podobné ochranné nátery.

30.08.2018

201801364.SK 2018/0243/UK 2

2018/0244/F

C00A

Vyhláška o podmienkach uvádzania na trh výrobkov zavedených v zariadeniach používaných na tepelnú úpravu vody určenej na ľudskú spotrebu

31.08.2018

201801392.SK 2018/0244/F 2

2018/0245/D

C20P

Nariadenie na ochranu pred neionizujúcim žiarením pri aplikácii na ľuďoch

31.08.2018

201801401.SK 2018/0245/D 2

2018/0246/B

V10T

Rádiové rozhrania C01 (01 až 10), C02 (01 až 08), C03 (01 až 04), C04 (01 až 09) a C05 (01 a 02)

03.09.2018

201801408.SK 2018/0246/B 2

2018/0248/UK

T40T

Predpisy o evidencii prívesov z roku 2018 – časť 3 – Evidenčné značky a štítky

03.09.2018

201801416.SK 2018/0248/UK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 11.6.2018 

Publikované: 11.6.2018

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora