Prejsť na navigáciu

zoznam 01.06.2018

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2018/0209/F

T20T

Vyhláška o klasifikácii plavebných zón pre obchodné plavidlá, rekreačné plavidlá a plávajúce stroje a o dodatkoch alebo úľavách z technických požiadaviek platných pre niektoré z týchto plavebných zón

16.08.2018
201801211.SK 2018/0209/F 2

2018/0210/NL

C00A

Nariadenie č. WJZ/17054192 ministra pre poľnohospodárstvo, ochranu prírody a kvalitu potravín, ktorým sa mení nariadenie o prevencii, kontrole a monitorovaní infekčných chorôb zvierat, zoonóz a transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v súvislosti so zmenou ustanovení o zhromažďovaní oviec a kôz

17.08.2018 201801217.SK 2018/0210/NL2

2018/0211/LV

S20E

Postup na ukončenie stavu odpadu gumových materiálov získaných z pneumatík po skončení životnosti

17.08.2018 201801220.SK 2018/0211/LV 2

2018/0212/UK

B00
CD 30X Materiály pre povrchové vrstvy vozovky pre nové stavby a stavby súvisiace s údržbou.
Waleská vnútroštátna príloha
Waleská vnútroštátna príloha
20.08.2018 201801228.SK 2018/0212/UK 2

2018/0213/D

N20E

Technické pravidlá pre pripájanie zákazníckych zariadení na sieť veľmi vysokého napätia a prevádzku týchto zariadení (Technické pravidlá pre veľmi vysoké napätie) – VDE–AR–N 4130

20.08.2018 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2018/0214/HU

C50A

Návrh vyhlášky o národnom uznávaní systémov kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín a systémov dobrovoľnej certifikácie poľnohospodárskych výrobkov

21.08.2018 201801235.SK 2018/0214/HU 2

2018/0215/D

N20E

Technické pravidlá pre pripájanie zákazníckych zariadení na sieť vysokého napätia a prevádzku týchto zariadení (Technické pravidlá pre vysoké napätie) – VDE–AR–N 4120

20.08.2018 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2018/0216/D

N20E

Technické pravidlá pre pripájanie zákazníckych zariadení na sieť stredného napätia a prevádzku týchto zariadení (Technické pravidlá pre stredné napätie) – VDE–AR–N 4110

20.08.2018 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2018/0217/S

V00T

Predpisy Švédskeho poštového a telekomunikačného úradu o výnimkách z požiadavky na získanie licencie na používanie určitých rádiových vysielačov

20.08.2018 201801244.SK 2018/0217/S 2

2018/0218/D

N20E

Výrobné zariadenia v sieti nízkeho napätia - VDE-AR-N 4105

20.08.2018 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Aktualizované: 1.6.2018

Publikované: 1.6.2018

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora