Prejsť na navigáciu

zoznam 29.05.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0170/DK T00T Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o registračnej dani z motorových vozidiel, zákon o spotrebnej dani z palív, zákon o dani z elektrickej energie a rôzne iné zákony (odklad postupného zavádzania registračnej dane z motorových vozidiel pre elektrické vozidlá atď., dočasný odpočet za kapacitu batérie, rozšírenie systému nízkej dane z elektrickej energie v prípade nabíjania elektrických vozidiel a osobitný systém pre elektrické autobusy, zmena výpočtu spotreby paliva pre vozidlá poháňané plynom a dobíjateľné hybridné vozidlá poháňané plynom a zníženie dane v prípade zmesí vody a metanolu) 03.05.2017 F 201701088.SK 2017/0170/DK 2
2017/0171/DK SERV Zákon, ktorým sa mení zákon o dani z oxidu uhličitého na určité energetické výrobky, zákon o vymeraní dane, zákon o DPH, zákon o poplatkoch za registráciu nehnuteľností, colný zákon a rôzne ďalšie zákony (úpravy týkajúce sa programu pre elektrické ponorné ohrievače vody, povinnosť platiť DPH z predaja v rámci nútenej dražby, prístup k vráteniu poplatkov za registráciu nehnuteľností v dôsledku tlačových chýb, zmena v systéme záruky v prípade potenciálneho colného dlhu atď.) 04.05.2017 F 201701099.SK 2017/0171/DK 2
2017/0172/D B10

Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre inžinierske stavby

(TL/TP-ING); časť 5 oddiel 3; Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre tesniace profily; TL/TP DP

04.08.2017 201701102.SK 2017/0172/D 2

2017/0173/D

B10

Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre inžinierske stavby

(TL/TP-ING); časť 5 oddiel 5; Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre izolačné pásy z umelej hmoty a príslušné profilové pásy; TL/TP KDB

04.08.2017

201701105.SK 2017/0173/D 2

2017/0174/D

B10

Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre inžinierske stavby

(TL/TP-ING); časť 5 oddiel 5; Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre ochranné a drenážne vrstvy z geosyntetických materiálov; TL/TP SD

04.08.2017

201701108.SK 2017/0174/D 2

2017/0175/D

V20T

Návrh štvrtého zákona o zmene zákona o telekomunikáciách

07.08.2017

201701130.SK 2017/0175/D 2

2017/0176/D

B30

Nariadenie o prijatí nariadenia o alternatívnych stavebných materiáloch, o novom znení spolkového nariadenia o ochrane pôdy a o znečistených plochách a o zmene nariadenia o skládkach odpadov a nariadenia o priemyselnom odpade (tzv. rámcové nariadenie o alternatívnych stavebných materiáloch/ochrane pôdy)

07.08.2017

201701136.SK 2017/0176/D 2

2017/0177/D

C30P

Homeopatický úradný zoznam liečiv - HAB 2017

09.08.2017

201701145.SK 2017/0177/D 2

2017/0178/D B20 Nariadenie o stanovení technických špecifikácií na elektronické záznamové a zabezpečovacie systémy v obchodnom styku (nariadenie o zabezpečení pokladníc – KassenSichV)
09.08.2017
neakceptovaná žiadosť o naliehavosť
201701149.SK 2017/0178/D 2
2017/0179/HU S40E Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka č. 36/2006 z 18. mája 2006 o udeľovaní licencií, skladovaní, distribúcii a používaní látok na zvyšovanie úrodnosti 10.08.2017 201701154.SK 2017/0179/HU2

 

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Poznámka

2017/0165/RO

C10P

Návrh nariadenia o schválení zoznamu obsahujúceho spoločné medzinárodné názvy liečiv s vysokým rizikom prerušenia dodávky, ktoré dostávajú osoby poistené v rámci systému sociálneho a zdravotného poistenia, ako aj opatrenia na zaistenie ich dostupnosti na rumunskom trhu

03-07-2015

Oznam 2 (201701061.SK) odoslaný 05/05/2017

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

  

 

Publikované: 30.5.2017

Aktuálne

Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020
Schválené TP 093 a TP 115

Schválené TP 093 a TP 115

01.06.2020
MDV SR schválilo:
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
TP 115 Osvetlenie cestných tunelov

Účinnosť od: 01.06.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora