Prejsť na navigáciu

zoznam 04.07.2017

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0240/E N00E Návrh nariadenia, ktorým sa prijíma dodatočný technický pokyn 04.7.06 „Monitorovanie jedovatých plynov v atmosfére počas činností vykonávaných pod zemou“ a ktorým sa mení dodatočný technický pokyn ITC 05.0.02 „Špecifikácie pre podzemné uhoľné bane a práce s nebezpečenstvom výbuchu. Limity koncentrácie metánu vo vzdušných prúdoch“ všeobecného predpisu o základnej bezpečnosti pri banskej ťažbe 11.09.2017 201701452.SK 2017/0240/E 2

2017/0241/RO

S10S

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 95/2006 o reforme zdravotníctva

11.09.2017

201701457.SK 2017/0241/RO 2

2017/0242/A

B00

RVS 12.04.16 Zabezpečenie kvality prevádzky, zimná údržba, organizácia a realizácia, posypové prostriedky

11.09.2017

201701460.SK 2017/0242/A 2

2017/0243/GR B00

Oznámenie návrhu ministerského rozhodnutia s názvom „Schvaľovanie a vykonávanie technických usmernení Gréckej technickej komory (GTK) o energetickej hospodárnosti budov“

- Technické usmernenie GTK 1: „Podrobné vnútroštátne špecifikácie pre parametre na výpočet energetickej hospodárnosti budov a na vydávanie energetického certifikátu“

- Technické usmernenie GTK 2: „Tepelno-fyzikálne vlastnosti stavebných materiálov a kontrola primeranosti tepelnej izolácie budov“

- Technické usmernenie GTK 4: „Usmernenia a formuláre pre kontroly energetickej hospodárnosti v prípade budov, kotlov, vykurovacích zariadení a klimatizačných zariadení“

20.06.2017 akceptovaná žiadosť o naliehavosť 201701464.SK 2017/0243/GR2
2017/0244/D B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky pre inžinierske stavby

(ZTV-ING); časť 3 Monolitické konštrukcie; oddiel 5 Výplň rýh a dutín v betónových konštrukčných dieloch

13.09.2017 201701469.SK 2017/0244/D 2

2017/0245/HR

S10E

Návrh pravidiel, ktorými sa menia pravidlá o obaloch a odpadoch z obalov

13.09.2017

201701472.SK 2017/0245/HR 2

2017/0246/NL C00A Politické usmernenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti č. WJZ/17055112 z [deň] [mesiac] [rok] o zatváraní a otváraní oblastí lovu úhora a čínskeho kraba (politické usmernenie o oblastiach zatvorených pre lov úhora a čínskeho kraba) 14.09.2017 201701478.SK 2017/0246/NL 2

2017/0247/S

X00M

Zmena predpisov Švédskej rady pre poľnohospodárstvo (SJVFS 2015:29) o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a jej kontrole

14.09.2017

201701481.SK 2017/0247/S 2

2017/0248/D B20 Nariadenie o stanovení technických požiadaviek na elektronické záznamové a zabezpečovacie systémy v obchodnom styku (nariadenie o zabezpečení pokladníc - KassenSichV) 15.09.2017 201701489.SK 2017/0248/D 2

2017/0249/B

V00T

Kráľovská vyhláška, ktorou sa mení kráľovská vyhláška z 18. decembra 2009 o súkromných rádiových komunikáciách a používateľských právach pre pevné siete a kmeňové siete

15.09.2017

201701493.SK 2017/0249/B 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2017/0260/F C40C Vyhláška, ktorou sa stanovujú kritériá pre zánik stavu odpadu v prípade hnojív, prísad pre hnojivá a rastových médií vyrobených z odpadov 25.09.2017 201701558.SK 2017/0260/F 2
2017/0261/NL N00E Zmena nariadenia o vnútroštátnych dotáciách udelených ministerstvom hospodárstva a nariadenia z roku 2017 o prístupe k dotáciám udeleným ministerstvom hospodárstva, pokiaľ ide o prístup k modulu dotácie „energetická účinnosť a energia z obnoviteľných zdrojov v skleníkovom záhradníctve“ a jeho niektorých zmien 24.06.2017
fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)
201701561.SK 2017/0261/NL 2
2017/0262/D T00T Technické podmienky skúšok systémov značenia - TP M 17 25.09.2017 201701565.SK 2017/0262/D 2

2017/0263/A

SERV60

Krajinský zákon o podpore cestovného ruchu v Hornom Rakúsku (hornorakúsky zákon o cestovnom ruchu z roku 2018)

25.09.2017

201701568.SK 2017/0263/A 2

2017/0264/LV

C50A

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o manipulácii s alkoholickými nápojmi

27.09.2017

201701574.SK 2017/0264/LV 2

2017/0265/LV C00C
Návrh zákona o zmenách zákona o postupe pre nadobudnutie účinnosti a presadzovanie trestného zákona doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

201701577.SK 2017/0265/LV 2

2017/0267/S X10M Nariadenia Švédskej rady pre akreditáciu a posudzovanie zhody (Swedac) o puncovaní výrobkov z drahých kovov 27.09.2017 201701583.SK 2017/0267/S 2
2017/0268/A S00S Návrh dolnorakúskeho naradenia o minimálnom vybavení záchrannej služby z roku 2017
(NÖ RD-MAV)
28.09.2017 201701591.SK 2017/0268/A 2

2017/0269/B

SERV60

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa prijímajú podmienky, postup a dôsledky uznávania služieb na elektronickú identifikáciu pre aplikácie elektronickej verejnej správy

28.09.2017

201701594.SK 2017/0269/B 2

2017/0270/S

C50A

Návrh na zmenu predpisov Švédskej štátnej agentúry pre potraviny (LIVSFS 2014:1) o poskytovaní informácií o potravinách

28.09.2017

201701598.SK 2017/0270/S 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 7.7.2017

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora