Prejsť na navigáciu

zoznam 02.01.2017

 Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam
2016/0665/HU S20E Vyhláška ministra ľudských zdrojov č. …/2016 z [deň] [mesiac] [rok] o činnostiach odpadového hospodárstva súvisiacich s odpadom vytvoreným poskytovateľmi služieb zdravotnej starostlivosti 20.3.2017 201603841.SK 2016/0665/HU 2

2016/0666/HU

S20E

Vyhláška ministra ľudských zdrojov č. …/2016 z [deň]. [mesiac] [rok] o požiadavkách na verejné zdravie súvisiacich s odpadom, ktorý podlieha hospodáreniu s komunálnym odpadom

20.3.2017

201603844.SK 2016/0666/HU 2

2016/0667/UK

C10A

Nariadenie o love hrebenatiek (Škótsko) z roku 2017

20.3.2017

201603852.SK 2016/0667/UK 2

2016/0675/D

B00

Technické dodacie podmienky pre gabiony v cestnom staviteľstve (TL Gabionen-StB 16)

23.3.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2016/0676/D

B10

Návrh zákona pre zavedenie povolenia zariadení na úpravu priesakovej vody v zmysle vodného práva a pre zmenu predpisov pre stanovenie spôsobilosti zariadení na skladovanie, plnenie alebo prečerpávanie látok ohrozujúcich vodu

23.3.2017

201603899.SK 2016/0676/D 2

2016/0677/F

B00

Vyhláška, ktorou sa pozmeňuje vyhláška z 3. mája 2007 týkajúca sa tepelných vlastností a energetickej hospodárnosti existujúcich budov

23.3.2017

201603906.SK 2016/0677/F 2

2016/0678/DK T40T Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o daniach (zníženie registračnej dane) 22.12.2016F 201603912.SK 2016/0678/DK 2

2016/0679/D

S10E

Zákon o ďalšom vývoji separovaného zberu recyklovateľných odpadov z domácností

22.3.2017

201603915.SK 2016/0679/D 2

2016/0680/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorým sa stanovujú požiadavky na čerpadlá na benzínových pumpách

22.3.2017

201603918.SK 2016/0680/I 2

2016/0681/I

I40

Návrh ministerskej vyhlášky o „schválení technického nariadenia o protipožiarnej prevencii pre inštaláciu a prevádzku čerpadiel na tekuté palivá kategórie C na súkromný výdaj“.

22.3.2017

201603922.SK 2016/0681/I 2

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 5.1.2017

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora