Prejsť na navigáciu

zoznam 22.02.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0055/MT

C00A

Usmernenia na vypracovanie plánov kontroly národného systému „Kvality výrobkov“ (NSKV)

2.5.2016

201600350.SK 2016/0055/MT2

2016/0056/MT

C00A

Špecifikácie výrobku – konzumné mlieko (kravské)

2.5.2016

201600353.SK 2016/0056/MT 2

2016/0057/DK

C10C

Nariadenie o kontrole určitých látok, ktoré sa môžu použiť v súvislosti s biologickými útokmi na zvieratá.

3.5.2016

201600368.SK 2016/0057/DK 2

2016/0058/NL

B30

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška o činnostiach (environmentálneho manažérstva) týkajúca sa vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 a v súvislosti s novým prechodným právnym predpisom pre existujúce plynové turbíny a plynové motory

3.5.2016

201600372.SK 2016/0058/NL 2

2016/0059/LV

C50A

Povinné požiadavky na bezpečnosť, kvalitu a dodatočné označovanie jablkového a hruškového muštu

3.5.2016

201600382.SK 2016/0059/LV 2

2016/0060/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1997-1:2004, pokiaľ ide o všeobecné pravidlá navrhovania geotechnických konštrukcií

4.5.2016

201600387.SK 2016/0060/FIN2

2016/0061/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1991-1-5, pokiaľ ide o zaťaženia účinkami teploty

4.5.2016

201600390.SK 2016/0061/FIN 2

2016/0062/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1991-1-3, pokiaľ ide o zaťaženia snehom

4.5.2016

201600393.SK 2016/0062/FIN 2

2016/0063/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1991-3, pokiaľ ide o zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi

4.5.2016

201600396.SK 2016/0063/FIN 2

2016/0064/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1991-1-1, pokiaľ ide o objemovú tiaž, vlastnú tiaž a úžitkové zaťaženia budov

4.5.2016

201600399.SK 2016/0064/FIN 2

 

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Poznámka

2016/0048/D

C10P

Návrh tridsiateho prvého nariadenia o zmene právnych predpisov o omamných látkach (tridsiata prvá zmena nariadenia o omamných látkach - 31. BtMÄndV)

11-02-2016

Oznam 2 (201600301.SK) odoslaný 09/02/2016

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0065/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1991-1-7, pokiaľ ide o mimoriadne zaťaženia

4.5.2016

201600402.SK 2016/0065/FIN2

2016/0066/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1991-1-2, pokiaľ ide o zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

4.5.2016

201600405.SK 2016/0066/FIN 2

2016/0067/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1990, pokiaľ ide o zásady navrhovania konštrukcií

4.5.2016

201600408.SK 2016/0067/FIN 2

2016/0068/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1991-4, pokiaľ ide o zaťaženia síl a nádrží

4.5.2016

201600411.SK 2016/0068/FIN 2

2016/0069/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1991-1-6, pokiaľ ide o zaťaženia počas výstavby

4.5.2016

201600414.SK 2016/0069/FIN 2

2016/0070/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia týkajúca sa vnútroštátnych rozhodnutí pri uplatňovaní normy SFS-EN 1991-1-4, pokiaľ ide o zaťaženie vetrom

4.5.2016

201600417.SK 2016/0070/FIN 2

2016/0071/D

SERV10

Nariadenie o elektronickej justícii vo finančnom súdnictve

(nariadenie o elektronickej justícii na finančných súdoch – ERVV FG)


10.5.2016

201600432.SK 2016/0071/D 2

2016/0072/I

C20A

Projekt technickej špecifikácie v zmysle regionálneho zákona č. 21 z 13. augusta 2002 a Nariadenia o používaní kolektívnej známky schválenej výnosom Generálneho riaditeľa ERSA č. 138 dňa 27. septembra 2012, týkajúcej sa produktu bielej špargle.

5.5.2016

201600435.SK 2016/0072/I 2

2016/0073/E

T10T

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa upravuje verejné používanie diaľkovo ovládaných lietadiel a mení sa kráľovská vyhláška č. 552/2014 z 27. júna 2014, ktorou sa vykonávajú letecké predpisy a spoločné prevádzkové ustanovenia pre služby a postupy leteckej navigácie a mení sa kráľovská vyhláška č. 57/2002 z 18. januára 2002, ktorou sa schvaľuje nariadenie o leteckej doprave

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201600441.SK 2016/0073/E 2

2016/0075/DK

B20

Nariadenie o používaní atď. výťahov, eskalátorov a podobných strojov

10.5.2016

201600450.SK 2016/0075/DK 2

 

Aktualizované: 24.2.2016 

Publikované: 22.2.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora