Prejsť na navigáciu

zoznam 21.12.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2016/0640/UK

SERV60

Zákon o digitálnej ekonomike z roku 2016 – Online pornografia

7.3.2017

201603709.SK 2016/0640/UK 2

2016/0641/FIN

T40T

Technické požiadavky na autá a ich prípojné vozidlá

9.3.2017

201603718.SK 2016/0641/FIN 2

2016/0642/HU

C00P

Zmena vyhlášky ministra ľudských zdrojov č. 55/2014 z 30. decembra 2014 o látkach alebo skupinách zlúčenín klasifikovaných ako nové psychoaktívne látky (ďalej len „vyhláška“)

21-12-2016 U

201603721.SK 2016/0642/HU 2

2016/0643/HU

C00P

Zmena vládnej vyhlášky č. 66/2012 z 2. apríla 2012 o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, o začlenení týchto látok do súpisov a o zmene týchto súpisov

21-12-2016 U

201603723.SK 2016/0643/HU 2

2016/0644/EE

S10E

Zákon, ktorým sa mení zákon o obaloch

9.3.2017

201603736.SK 2016/0644/EE 2

2016/0645/D

B00

Technické dodacie podmienky pre gabiony v cestnom staviteľstve (TL Gabionen-StB 16)

10.3.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2016/0646/RO

B10

Rozhodnutie vlády, ktorým sa mení a nahrádza príloha 5 – Predpis týkajúci sa technického schválenia pre nové výrobky, postupy a vybavenie pri stavbách – k rozhodnutiu vlády č. 766/1997, ktorým sa schvaľujú určité nariadenia týkajúce sa kvality stavieb v znení následných zmien a doplnení

13.3.2017

201603757.SK 2016/0646/RO 2

2016/0647/RO

B10

Rozhodnutie vlády, ktorým sa stanovujú podmienky na uvádzanie stavebných výrobkov na trh

13.3.2017

201603760.SK 2016/0647/RO 2

2016/0648/EE

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dani z tabaku

14.3.2017

201603765.SK 2016/0648/EE 2

2016/0649/D

SERV10

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o elektronickej komunikácii v právnom styku so správnymi súdmi

14.3.2017

201603768.SK 2016/0649/D 2

U (URGENCY) – akceptovaná žiadosť o naliehavosť (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 22.12.2016

Publikované: 22.12.2016

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora