Prejsť na navigáciu

zoznam 21.12.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do Oznam

2016/0640/UK

SERV60

Zákon o digitálnej ekonomike z roku 2016 – Online pornografia

7.3.2017

201603709.SK 2016/0640/UK 2

2016/0641/FIN

T40T

Technické požiadavky na autá a ich prípojné vozidlá

9.3.2017

201603718.SK 2016/0641/FIN 2

2016/0642/HU

C00P

Zmena vyhlášky ministra ľudských zdrojov č. 55/2014 z 30. decembra 2014 o látkach alebo skupinách zlúčenín klasifikovaných ako nové psychoaktívne látky (ďalej len „vyhláška“)

21-12-2016 U

201603721.SK 2016/0642/HU 2

2016/0643/HU

C00P

Zmena vládnej vyhlášky č. 66/2012 z 2. apríla 2012 o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, o začlenení týchto látok do súpisov a o zmene týchto súpisov

21-12-2016 U

201603723.SK 2016/0643/HU 2

2016/0644/EE

S10E

Zákon, ktorým sa mení zákon o obaloch

9.3.2017

201603736.SK 2016/0644/EE 2

2016/0645/D

B00

Technické dodacie podmienky pre gabiony v cestnom staviteľstve (TL Gabionen-StB 16)

10.3.2017

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2016/0646/RO

B10

Rozhodnutie vlády, ktorým sa mení a nahrádza príloha 5 – Predpis týkajúci sa technického schválenia pre nové výrobky, postupy a vybavenie pri stavbách – k rozhodnutiu vlády č. 766/1997, ktorým sa schvaľujú určité nariadenia týkajúce sa kvality stavieb v znení následných zmien a doplnení

13.3.2017

201603757.SK 2016/0646/RO 2

2016/0647/RO

B10

Rozhodnutie vlády, ktorým sa stanovujú podmienky na uvádzanie stavebných výrobkov na trh

13.3.2017

201603760.SK 2016/0647/RO 2

2016/0648/EE

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dani z tabaku

14.3.2017

201603765.SK 2016/0648/EE 2

2016/0649/D

SERV10

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o elektronickej komunikácii v právnom styku so správnymi súdmi

14.3.2017

201603768.SK 2016/0649/D 2

U (URGENCY) – akceptovaná žiadosť o naliehavosť (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 22.12.2016

Publikované: 22.12.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora