Prejsť na navigáciu

zoznam 21.06.2016

Označenie notifikácie
Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0269/A

B30

Nariadenie spolkového ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, životného prostredia a vodného hospodárstva o povinnostiach pri nakladaní s odpadom (nariadenie o povinnostiach pri nakladaní s odpadom z roku 2016)

9.9.2016

201601693.SK 2016/0269/A 2

2016/0270/A

B00

RVS 10.02.12, Zákonné zmluvné ustanovenia, osobitné pravidlá pre verejné obstarávania, dodatočné kritériá pre zadávanie stavebných zákaziek - stavby mostov a tunelov

9.9.2016

201601698.SK 2016/0270/A 2

2016/0271/BG

C10P

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o liekoch v humánnej medicíne

U

201601706.SK 2016/0271/BG2

2016/0272/D

SERV10

Nariadenie o elektronickom právnom styku v pracovnoprávnom súdnictve

12.9.2016

201601709.SK 2016/0272/D 2

2016/0273/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 1500 - Diaľničné komunikácie

12.9.2016

201601713.SK 2016/0273/UK 2

2016/0274/PL

C00A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka o poplatkoch za činnosti spojené s kontrolou obchodnej kvality poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

12.9.2016

201601716.SK 2016/0274/PL 2

2016/0275/D

S80E

Návrh zákona na daňovú podporu elektromobility v cestnej premávke

11-06-2016F

201601722.SK 2016/0275/D 2

2016/0276/HU

C00P

Zmena vládnej vyhlášky č. 66/2012 z 2. apríla 2012 o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, ako aj o začlenení týchto látok do súpisov a o zmene týchto súpisov (ďalej len vládna vyhláška)

U

201601727.SK 2016/0276/HU 2

2016/0277/NL

C50A

Politické usmernenie o tetrodotoxíne v živých lastúrnikoch

U

201601729.SK 2016/0277/NL 2

2016/0278/CZ

S00S

Návrh zákona o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok

14.9.2016

201601733.SK 2016/0278/CZ 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (článok 7 ods. 4, smernice (EÚ) 2015/1535)

U (URGENCY) - doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Poznámka

2016/0231/UK

X20M

Dodatočné opatrenia Spojeného kráľovstva súvisiace s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

07-06-2016

Oznam 2 (201601492.SK) odoslaný 30/05/2016

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 21.6.2016

Publikované: 21.6.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora