Prejsť na navigáciu

zoznam 19.09.2016

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2016/0465/F

S00S

Návrh výnosu, ktorým sa stanovujú vlastnosti a požadované materiálne vybavenie vozidiel určených na pozemnú záchrannú dopravu

2.12.2016

201602709.SK 2016/0465/F 2

2016/0466/A

B00

RVS 13.05.11 Zabezpečenie kvality udržiavania stavieb, návrh a plánovanie, stanovenie nákladov na obdobie životnosti pre mosty

2.12.2016

201602716.SK 2016/0466/A 2

2016/0467/CZ

S20E

Návrh zákona o vybraných výrobkoch s ukončenou životnosťou a o zmene súvisiacich zákonov (zákon o vybraných výrobkoch s ukončenou životnosťou)

2.12.2016

201602720.SK 2016/0467/CZ2

2016/0468/PL

SERV

Návrh nariadenia predsedu vlády o registroch spravovaných Patentovým úradom Poľskej republiky

5.12.2016

201602727.SK 2016/0468/PL 2

2016/0469/FIN

T40T

Vládna vyhláška, ktorou sa mení vyhláška o používaní vozidiel na cestách (1257/1992)

7.12.2016

201602733.SK 2016/0469/FIN2

2016/0470/F

SERV

Návrh nariadenia na vykonanie článkov L. 136-3 a L. 136-4 zákonníka o duševnom vlastníctve

6.12.2016

201602737.SK 2016/0470/F 2

2016/0471/DK

B00

Nariadenie o horľavých a výbušných kvapalinách

7.12.2016

201602744.SK 2016/0471/DK 2

2016/0472/A

C00C

Nariadenie spolkovej ministerky pre zdravie a ženy, ktorým sa mení nariadenie o nových psychoaktívnych látkach (orig. Neue-Psychoaktive-Substanzen-Verordnung - NPSV)

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2016/0473/FIN

V10T

Návrh nariadenia o rádiových frekvenciách 4U/2016 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie a súvisiaci plán využívania rádiových frekvencií (tabuľka pridelených frekvencií) v rámci frekvenčného spektra 9 kHz - 400 Ghz, ktorý taktiež zahŕňa špecifikáciu rádiových rozhraní.

8.12.2016

201602764.SK 2016/0473/FIN 2

2016/0474/FIN

V20T

Návrh nariadenia 15AJ/2016 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie o spoločných frekvenciách

rádiových vysielačov oslobodených od povinnosti získať licenciu a o ich používaní

8.12.2016

201602767.SK 2016/0474/FIN 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 19.9.2016

Publikované: 19.9.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora